Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 297
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 ... 59 60 »

Анотація. У роботі розглядається один тип задач, а також пропонується структура база даних для допомоги у розв’язанні навчальних задач, основана на визначенні типу задачі, та методика користування цією базою.
Тип задач: дані два різних представлення одного й того самого об’єкту, одне з представлень (або обидва) містить невідомий елемент, який і треба визначити.
Методи розв’язання такої задач такого типу: метод 1. Звести одну з форм до іншої і шляхом зіставлення визначити невідомий елемент, метод 2. Визначити властивість тієї форми запису числа, яка не має невідомого елементу, і перенести цю властивість на другу форму. На базі того, що друга форма має таку властивість, визначити невідомий елемент, метод 3. Виходячи з того, що рівність  f(a)=g(a; А,В) є тотожністю одержати при будь-яких обраних значеннях a1,  aсистему рівнянь водносно А та В та розв’язати її.
Розглянуті кілька прикладів задач такого типу та кілька питань, пов’язаних з таким типом задач та методами їх розв’язання.
Для допомоги учневі у пошуку методу розв’язання задачі пропонується створити програмне забезпечення у вигляді бази даних, яка включає наступні взаємопов'язані поля: 1) типи задач, 2) методи розв’язання задач кожного типу, 3) база знань для задач даного типу, 4) приклади задач, розв’язаних кожним методом, 5) математичні об'єкти і властивості кожного об'єкта, 6) особливості постановок задач, які використовуються в методах їх розв’язання.
Запропонована методика використання такої бази даних.

Abstract. This paper considers one type of task, and proposes the structure of a database to aid in solving educational problems based on the definition of the type of task and method of use of this database.
Type of problems: given two different views of the same object, one of the views (or both) includes an unknown element, which must be determined.
Methods of solving such a problem of this type:  method 1. To reduce one form to the other and by matching to identify the unknown element, method 2. To define a property of the form record number, has no unknown elements, and to transfer this property on the second form. On the basis that the second form has the ability to identify the unknown element, method 3. Based on the fact that the equality f (a) = g (a, A, b) is the identity to any selected values of a1, a2 the system of equations odnosno A and b and solve it.
Several examples of such tasks and some of the issues associated with this type of tasks and methods of their solution.
To assist the student in finding a method of solving the problem is proposed to create software in the form of a database that includes the following interrelated fields: 1) the types of tasks 2) problem-solving methods of each type, 3) knowledge base for problems of this type 4) examples of tasks solved by each method, 5) mathematical objects and properties of each object, 6) the features of the formulation used in the methods of their solution.
The technique of use of such a database.

Анотація. У статті на основі аналізу й узагальнення наукових джерел окреслено поняття «документознавець», «мовна культура майбутнього документознавця», «цифрове творче середовище», охарактеризовано окремі аспекти навчально-методичного забезпечення формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища.
Формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища розглядається як багатовимірний процес якісних змін психологічної сфери особистості, що відбувається поетапно, з урахуванням сучасних підходів, загальнодидактичних і специфічних принципів, на основі використання ефективних методів, форм і засобів навчання. Цифрове творче середовище визначено як таке навчальне середовище, що передбачає цілеспрямоване використання в освітньому процесі засобів, технологій та інформаційних ресурсів, які уможливлюють творчий творче самовираження особистості засобами цифрових технологій.
Акцентована увага на навчально-методичному забезпеченні з метою формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища, зокрема аксіологічного, мовно-етичного, поведінково-інтерактивного компонентів мовної культури, які характеризують ступінь реалізації засвоєних цінностей, морально-етичних норм, знань у ситуаціях професійного спілкування, охоплюють уміння і навички, що ґрунтуються на критичному мисленні, володінні комунікативною технікою, а також творчо-цифрового компонента, що знаходить вираження в уміннях логічно вибудовувати та представляти дані з використанням цифрових пристроїв, спеціалізованих програмних засобів і віртуальних платформ, графічних образів, аудіо, відео; відповідально, з урахуванням етичних, суспільних, культурних та правових норм оперувати інформаційно-комунікаційними технологіями.

Abstract. In the article, on the basis of analysis and generalization of scientific sources, the concept of “document scientists”, “linguistic culture of the future document specialists”, “digital creative environment” is outlined, certain aspects of teaching and methodological support for the formation of the linguistic culture of the future document scientists in the conditions of the digital creative environment are described. The formation of the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment is considered as a multivariate process of qualitative changes in the psychological sphere of the individual, which takes place in stages, modern approaches, general-pedagogical and specific principles, on the basis of the use of effective methods, forms and means of teaching. The digital creative environment is defined as such a learning environment that involves the purposeful use in the educational process of the means, technologies and information resources that enables the creative expression of personality through digital technologies. The emphasis is on teaching and methodological support for the purpose of forming the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment, in particular, the axiological, linguistic and ethical, behavioral and interactive components of linguistic culture, which characterize the degree of realization of the acquired values, moral and ethical norms, knowledge in situations of professional communication involves skills based on critical thinking, communicative techniques, and the creative and digital component that you find control the ability to represent data using digital services, specialized software and virtual platforms, graphic images, audio, video; responsible, taking into account ethical, social, cultural and legal norms to operate information and communication technologies.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 51 | Author: Семеног О.М., Семеніхіна О.В. | Download in PDF |

Анотація. Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в  Україні, спонукають до змін у системі освіти.  Новими завданнями підготовки майбутніх фахівців є формування у студентів професійних компетентностей у сфері забезпечення реалізації рівневої і профільної диференціації, використання нових інформаційних технологій, технічних засобів навчання та приладової бази. Особливого значення для підвищення наукового рівня підготовки майбутнього фахівця набуває фундаменталізація освіти у вищих навчальних закладах. Ґрунтовність і ефективність підготовки з фізики студентів нефізичних спеціальностей може забезпечити лише методична система, яка враховує сучасний рівень розвитку природничо-наукового знання, спирається на принципи фундаментальності, міжпредметні зв’язки і є професійно спрямованою, а також враховує психологічні особливості студентів. Фізичний лабораторний практикум є важливою складовою частиною навчального процесу з фізики, найефективнішою формою пізнавальної діяльності студентів. Стаття присвячена розгляду фізичного лабораторного практикуму як однієї зі складових методичної системи підготовки з фізики, і є логічним продовженням циклу робіт авторів, присвячених аналізу проблеми професійно спрямованої підготовки з фізики студентів нефізичних спеціальностей.

Abstract. Socio-economic transformations occurring in Ukraine, to encourage changes in the education system. The new tasks of training of future specialists is the formation of students ' professional competences in the sphere of ensuring the implementation of multi-level and profile differentiation, the use of new information technologies, technical means and instrumental base. Of particular importance to increase the level of training of the future specialist acquires a fundamentalization of education in higher education institutions. The thoroughness and effectiveness of training in physics for students of non-physical specialties can provide only methodological system, which takes into account the modern level of development of scientific knowledge, relies on the principles of fundamental, interdisciplinary connections and is professionally oriented and takes into account psychological characteristics of students. The physical laboratory is an important part of the educational process in physics, an effective form of cognitive activity of students. The article is devoted to consideration of physical laboratory practical work as one of the components of the methodological training system in physics, and is the logical continuation of works of the authors devoted to the analysis of the problem of professionally oriented training in physics for students of non-physical specialties.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 57 | Author: Салтикова А.І., Хурсенко С.М. | Download in PDF |

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена проблемою забезпечення навчального процесу початкової школи електронними засобами навчання, оскільки молодші школярі краще засвоюють навчальний матеріал з опорою на наочність та з використанням дидактичних ігрових програм. Готові програмні продукти не передбачають їх повної адаптації до методичної системи кожного вчителя, бо розробникам неможливо передбачити унікальність кожного вчителя й класу, в якому він працюватиме. Тому багато вчителів використовують наявні та створюють власні електронні освітні ресурси. В статті розглянуто Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer як засоби створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи. Наведено приклади програмних продуктів,  виконаних  у Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer. Запропоновані програми дозволяють створювати електронні освітні ресурси з використанням засобів мультимедіа, не вдаючись при цьому до прямого програмування. Такий підхід дає можливість педагогам самостійно розробляти необхідні електронні освітні ресурси, володіючи лише навичками користувача. З використанням авторських електронних освітніх ресурсів учитель може проводити урок, активно спілкуватись з молодшими школярами на різних етапах навчання: засвоєння нових знань, закріплення і вдосконалення знань, умінь і навичок, а також перевірки й корекції навчальних досягнень учнів.

Abstract. The relevance of the material presented in the article, due to the issue of ensuring the educational process in primary school with electronic learning tools, because younger students better understand the course material based on the visibility and usage of didactic games. Ready-made software products do not include their complete adaptation to a methodical system of every teacher, because developers cannot predict the uniqueness of each teacher and the class in which it will work. Therefore, many teachers use existing and create their own e-learning resources. In the article Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer, tools for creating e-learning resources for primary schools. Examples of software made in Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer. The proposed program allows to create e-learning resources using multimedia, without the need for direct programming. This approach provides an opportunity for teachers to develop the necessary electronic educational resources, having only the skills of the user. Using proprietary e-learning resources, the teacher can conduct a lesson, actively communicate with the younger students at different stages of learning: acquisition of knowledge, the consolidation and improvement of knowledge and skills, as well as inspection and correction of students ' knowledge.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 48 | Author: Пушкарьова Т.О., Рибалко О.О. | Download in PDF |

Анотація. Світове господарство, всі його галузі розвиваються на інтеграційних та інтелектуально-інформаційних принципах, орієнтованих на якість життя. Встановлено характерні особливості  інформаційних ресурсів. Існують дві форми ін­формаційних ресурсів як відчужуваних знань, що стають повідомленнями: пасивна (книги, статті, па­тенти, бази даних) і активна (модель, алгоритм, програма, проект, бази знань). Проаналізовано тенденції інтеграції інформаційних ресурсів та виявлено проблеми, що виникають в процесі інтеграції державних або ділових організаційних структур при вирішенні складних багатопрофільних завдань. Вирішення проблем інтеграції інформаційних ресурсів можливе за умови організації спільного інформаційного простору, що на прикладі університету, як правило, здійснюється за допомогою сховищ та просторів даних, в тому числі за матеріалами діяльності кафедр. Виділено коло завдань діяльності кафедри, в тому числі з організації рейтингового оцінювання, які повинно розв’язувати інформаційно-аналітичне забезпечення. Розроблено концепцію інтегрованого інформаційного ресурсу кафедри, який включає структуровані дані та каталог електронних ресурсів в різних форматах з автоматизованою актуалізацією.

Abstract. The world economy, all sectors are developing on the integration and intelligent information principles focused on the quality of life. Set characteristics of information resources. There are two forms informacijnih resources as alienated knowledge, become messages: passive (books, articles, patents, databases) and active (model, algorithm, program, project, knowledge base). Analyzed trends of integration of information resources and identified problems encountered in the integration process of the state or business organizational structures when solving complex multidisciplinary problems. The solution of problems of integration of information resources is possible provided the organization of a common information space on the example of the University, usually conducted via storage and data spaces, including materials on the activities of the departments. Allocated a range of tasks activities of the Department, including the organization of rating that must be addressed by information and analytical support. Developed the concept of the integrated information resource of the Department, which includes structured data and directory of electronic resources in a variety of formats with automated updating.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 49 | Author: Постіл С., Шостак Ю., Марченко А. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 6 ... 59 60 »