Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 395
Показано матеріалів: 281-285
Сторінки: « 1 2 ... 55 56 57 58 59 ... 78 79 »

Анотація. В умовах становлення інформаційного суспільства та інтенсивної інформатизації освіти особливої уваги набуває питання використання електронних освітніх ресурсів в начально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Це вимагає формування відповідних умінь у майбутніх учителів, які ми назвали інформаційно-проектувальні. У статті наведено приклади видів діяльності, де можливе формування відповідних умінь. Описано організацію окремих видів діяльності під час вивчення дисципліни «Методика застосування електронних освітніх ресурсів під час навчання фізики». Докладно описано конструктив організації діяльності студентів з віртуальною комп’ютерною моделлю. Акцентовано увагу на можливості формування інформаційно-проектувальних умінь під час роботи з віртуальними лабораторіями, зокрема комплексом NOVA-5000. Наведено перелік дидактичних матеріалів, які студенти самостійно розробляють  до уроку, що включає постановку демонстраційного експерименту та використання електронних освітніх ресурсів.

Abstract. Mislitska N.A. The formation of information-and-design abilities of future teachers of physics. In the context of the information society and intensive informatization of education the use of electronic educational resources in the educational process at secondary schools receives special attention. This requires the development of appropriate skills among future teachers which we have called information- and -  design. The article gives examples of activities enabling the formation of the relevant skills. The organization of certain activities in the study of the discipline "Methods of use of electronic educational resources for teaching physics" is describedThe organization of students’ constructive work with a virtual computer model is described. Special attention is paid to the possibility of the formation of information-and-design skills when working with virtual laboratories the NOVA-5000 complex in particular. The list of teaching materials, which students develop independently before a lesson is given. It includes the conduct of demonstration experiments and the use of electronic educational resources.

Анотація. В статті висвітлено методичні проблеми викладання у вищих навчальних закладах. Велика увага приділена застосуванню різних форм та методів навчання в вищій школі.
Вказано, що одною з основних форм подачі теоретичного матеріалу є проведення лекційних занять. В статті зауважено, що монотонний виклад матеріалу варто замінити 
введенням проблемних лекцій, в процесі яких студенти вчаться формулювати висновки, співставляти факти та аналізувати ситуацію. Відмічено, що не будь-який теоретичний матеріал можна подати, як створення та ліквідацію проблеми. Тому варто посилити ефективність таких лекцій за рахунок чіткої її структури, забезпечення студентів під час лекції друкованого матеріалу та електронної версії питань, що розглядалися. Крім того необхідно звернути увагу, що проведення занять у режимі презентації Місrosoft Office РоwerРоint є наочними і студенти більш зацікавлено приймають участь в їх обговоренні.
В статті вказано, що класичні семінарські заняття можна замінити новітніми формами такими, як конференція, диспут, науковий діалог, семінар-презентація. Зауважено, що перевагою цих форм є уміння робити висновки студентами і висловлення власних роздумів. Крім того обговорення проблеми в аудиторії підводить під пошук напрямів її розв’язання. Невід’ємною є і психологічна готовність студентів висловлювати свої міркування з приводу обговорюваних питань.
Не менш важливою є лабораторно-практичне заняття, в процесі якого студент набуває практичних навичок здобутого теоретичного матеріалу. Крім того важливим є  підсумковий етап, який передбачає систематизувати здобуті знання та вміння і зробити відповідні висновки.
Щодо контролю, то варто використовувати комп’ютерні програми, що дадуть можливість перевірити рівень знань та вмінь студентів на різних етапах навчання.
Як висновок, відмічено, що підвищуючи професіоналізм викладача вищої школи, ми підвищуємо зацікавленість студента, а тим самим і рівень його теоретичної та практичної підготовки

Abstract. Melnishenko E. Features methods and forms of education in higher educational institutions.
In the article highlighted the methodological problems of teaching in higher education. Much attention is paid to using of various forms and methods of teaching in higher education.
Indicated that the main kind of theoretical material presentation is theoretical lectures. The article noted that monotonous presentation of the material should be replaced by introduction of problem lectures, during which students learn to formulate opinions, facts correlate and analyze the situation. Noted that not any theoretical material can be presented as the creation and elimination of the problem. Therefore it is necessary to strengthen the effectiveness of lectures through its clear structure, to provide students during lectures printed material and electronic version of the discussed  issues. Also it’s necessary to note that training conducting in Microsoft Power Point presentation mode is more visible and more interesting for students which participate in the discussion.
The article stated that the classical workshops can be replaced by new forms such as conferences, debates, scientific dialogue and seminar presentation. Noted that the benefit of these forms is the ability to make conclusions by students and their thoughts expressing. Besides discussion in the classroom it helps in the solution searching.  Psychological readiness of students to express their views on the discussed issues is also integral part of it.
No less important is the practical laboratory sessions, during that students gain practical skills of the acquired theoretical material. Also important is final stage that involves the acquired knowledge systematizing and skills to make appropriate conclusions.
As to control, it is necessary to use computer programs that will allow students knowledgeand skills testing in various stages of training.
In conclusion, noted that by the increasing professionalism of the teacher of high school, we increase the interest of students, and thereby also level of theoretical and practical training.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 282 | Author: Мельниченко О.П. | Download in PDF |

Аннотация.  В исследовании рассматриваются сущность и главные компоненты контекстного обучения студентов в аспекте педагогического обеспечения повышения практико-ориентированной направленности учебного процесса в ВУЗе, обеспечивающего эффективную профессиональную подготовку будущих специалистов. Автор придерживается позиции, что согласно технологии контекстного обучения, деятельность студента отражается в деятельностной, а соответственно активной модели его подготовки в ВУЗе. Предметное содержание деятельности будущего студента проектируется как определенная система учебных проблемных ситуаций, приближенных к профессиональным. Овладение социальными ролями в рамках профессии происходит параллельно с учебным процессом через организацию совместной деятельности будущих специалистов. Этому способствует проблемный подход в обучении, приоритетный в последнее время в связи с его ориентацией на развитие самостоятельности и продуктивной деятельности личности будущего специалиста.
Сущность применения технологии контекстного обучения заключается в том, что студентам предъявляются специально разработанные учебно-методические материалы в форме задач (проблем), реальных ситуаций их профессиональной области. Существуют разные классификации кейсов, ситуаций (ситуация-иллюстрация, ситуация-упражнение, ситуация-оценивание, ситуация-проблема).
Среди преимуществ контекстного обучения отмечается его интегративный характер, сочетающий в себя ряд других технологий; его ресурсные возможности, в формировании адаптационных механизмов личности к профессии, соответствие результатов обучения запросу современного общества; универсальным средством в подготовке к профессиональной деятельности.

Abstract. Mamychenko S.A. The essence and the main components of contextual training of students. The study examines the nature and the main components of contextual training of students in the aspect of pedagogical support of increase of the practice-oriented directionality of the educational process at the university, providing the effective training of future specialists. The author takes the position that, according to the context of learning technology, student activities is reflected in the activity-related, and therefore the active model of his training at the university. The subject matter of the activities of the future student is projected as a definite system of education of problematic situations, close to professional. Mastering social roles within the profession takes place in parallel with the educational process through the organization of joint activity of future specialists. This contributes to a problematic approach to learning, a priority in recent years due to its focus on the development of independence and productive activity of the future specialist.
The essence of the application of contextual learning technology lies in the fact that specially designed training materials are presented to the students in the form of tasks (problems), real situations of their professional field. There are different classifications of cases, situations (situation-illustration, situation-exercise-evaluation of the situation, the situation-problem).
Among the benefits of contextual learning there are: its integrative character, which combines a number of other technologies; its resource opportunities in the formation of adaptive mechanisms of the person to the job matching learning outcomes demand of modern society; versatility as a didactic tool in preparation for professional activities.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 248 | Author: Мамиченко С.А. | Download in PDF |

АнотаціяСьогодні більшість смартфонів і планшетів виробляються на базі Android. Основними причинами поширення цієї операційної системи полягають в наступному.
Android підтримує велику кількість пристроїв від різних виробників. Android характеризується високою доступності коштів розробки. Інструментальні засоби розробки для Android безкоштовні, в той час як розробка, наприклад, iPhone (від компанії Apple) вимагає значних початкових інвестицій.
Головні переваги портативних комп'ютерів наступному: розмір, тривалість роботи без підзарядки і, звичайно ж, багатофункціональність. Таким чином, ми повинні визнати, що майбутнє ПК - в портативній, легкій та функціональній техніці - таблетки, електронні книги, нетбуки і смартфони – і все це в основному працює на операційній системі Android

Abstract. Kucherenko Igor. Using Renderscript on Android-devices. Today, most smartphones and tablets are produced on the basis of Android. The main reasons for the spread of this operating system are as follows.
Android supports a large number of devices from different manufacturers. Android is characterized by high availability of development tools. Development tools for Android are free, while working out, for example, iPhone (from the company Apple) requires considerable initial investments.
The main advantages of portable computers as follows: size, duration without recharging and, of course, multi-functionality. Thus, we should recognize that the future of the PC - in a portable, light and functional technology - tablets, e-books, netbooks and smartphones - all basically just running on the operating system Android.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 210 | Author: Кучеренко І.А. | Download in PDF |

Аннотация. В исследовании уделяется внимание такому педагогическому феномену, как становление партнерской позиции преподавателя в процессе диалогизации учебного взаимодействия со студентами. Доказано, что для эффективной работы преподавателю необходима партнерская позиция, которая позволит перейти на эмпатийный уровень взаимодействия с студентами, уровень взаимного принятия и обмена ценностями, личными позициями и взглядами. Представлены различные характеристики партнерской позиции преподавателя.
Автор приходит к выводам, что партнерская позиция преподавателя является исходной точкой, которая позволяет запустить определенный процесс в нужном русле, оптимизируя общение между преподавателем и студентами в ходе учебного занятия. 
Важную роль в образовательном процессе студентов играет диалогичность, поскольку общение в процессе профессиональной деятельности есть специфическая форма отношения будущих специалистов к окружающей действительности, предполагающего изменение и преобразование жизненного и профессионального пространства. Диалог является оптимальной формой взаимодействия и дальнейшего теоретического и профессионального развития личности студента. Одна из диалоговых технологий, которая с успехом используется сегодня в ВУЗе, – это учебная дискуссия. В результате использования дискуссии как формы занятия в обучении намечается переход от традиционно сложившейся инструктивной, однонаправленной модели работы с текстом, при которой преподаватель предъявляет конкретное содержание всем обучающимся без учета их индивидуальности и познавательных возможностей, к личностно ориентированной модели, формирующей содержание обучения при непосредственном и активном участии студентов, их взаимодействии с преподавателем.

Abstract. Kubanova T.V. Making a partner position of a teacher in the process of dialogization of educational interaction with students. The study focuses on such pedagogical phenomenon as making a partner position of a teacher in the process of dialogization of educational interaction with students. It is proved that to work effectively the teacher needs to make a partner position, which will go to the empathy level of interaction with the students, the level of mutual acceptance and sharing of values, attitudes and personal views. The different characteristics of the partner position of the teacher are presented.
The author concludes that the partner position of the teacher is the starting point, which allows you to run a specific process in the right direction, optimizing the communication between the teacher and the students during the training sessions. An important role in the educational process of students plays the dialogism, because communication in the course of professional activity is a specific form of future relations professionals to reality, proposed changes and the transformation of life and professional space. Dialogue is the best form of interaction and further theoretical and professional development of the individual student. One of the interactive technology, which is successfully used today in high school, is a training discussion. As a result of the discussion as a form of the work with students, in training it is planned the transition from traditional current instructional, unidirectional model of work with the text, in which the teacher presents a specific content to all students without regarding to their personality and cognitive capabilities, to personal-oriented model that forms the content of education with the direct and active participation of students, their interaction with the teacher.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 344 | Author: Кубанова Т.В. | Download in PDF |
« 1 2 ... 55 56 57 58 59 ... 78 79 »