Оформлення статтей


Журнал "Фізико-математична освіта" виходить з періодичністю 3-4 рази на рік і публікує актуальні наукові статті, у яких описані та (або) вирішені науково-методичні та практичні проблеми за наступними напрямками:

  1. Актуальні проблеми математики та методики навчання математики
  2. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики
  3. Комп'ютерні науки та методика їх навчання
  4. Економічна освіта в інформаційному суспільстві
  5. Інформаційні технології в освіті
  6. Теорія і методика професійної освіти

У наукових статтях українською або російською або англійською мовами автори можуть подати матеріал, який не публікувався раніше, за наступною структурою: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

1. Статті приймаються в електронному варіанті (*.doc, *.docx).
Обсяг статті: 3-5 сторінки
Аркуш - А4 (210х297 мм), усі поля по 25 мм.
Шрифт - Calibri, розмір шрифту - 10;
Абзац – 10 мм, інтервал - одинарний;

2. Форматування окремих об’єктів. Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані відразу після згадування в тексті (не наприкінці статті).
Формули та окремі математичні символи і літери для позначення величин мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та заливки. Вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.
Рисунки повинні бути підписані, пронумеровані, згруповані, чіткі, вирівняні по центру.
Таблиці називаються і нумеруються.

3. Структура статті
1-й рядок: УДК (ліворуч)
2-й рядок: ініціали та прізвище автора (напівжирний, праворуч)
3-й рядок: назва закладу (курсив, праворуч)
4-й рядок: e-mail автора (курсив, праворуч)
5-й рядок: порожній рядок
6-й рядок: заголовок статті (великими літерами, посередині)
7-й рядок: порожній рядок
Потім – анотація українська або російська (не менше 2000 символів з пробілами включно) і ключові слова (5-7)
Далі порожній рядок та текст статті
Потім – Список використаних джерел та References
(У References кожне україно- чи російськомовне джерело має бути наведено англійською мовою. Транслітерація прізвищ авторів виконується залежно від мови оригіналу джерела відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" для української мови або вимогам системи BGN/HCGN для російської мови)

Наприкінці:
Назва статті англійською мовою (великими літерами, посередині)
Ім’я та прізвище автора англійською мовою (курсив, посередині)
Назва закладу та країна англійською мовою (курсив, посередині)
Анотація англійською мовою (не менше 2000 символів з пробілами включно)
Ключові слова (5-7)


Більш детально див.приклад статті. Електронна версія статті після заповнення реєстраційної форми надсилається на електронну адресу: fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua

У разі одержання позитивної рецензії, яку проводять експерти редакційної колегії, авторам надсилається повідомлення про прийняття статті до друку та очікувану дату виходу видання.

Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу, переносити частину статей до наступного видання збірника.


  Вимоги до оформлення статей  
  Шаблон статті  
  Зразок статті  
  Приклади оформлення літератури  
  ДСТУ 8302:2015