Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 193
Показано матеріалів: 1-5
Сторінки: 1 2 3 ... 38 39 »

Анотація. У статті коротко описано здобутки науковців кафедри економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету. Зокрема, описано досвід вивчення проблем диверсифікації виробництва, методики оцінки інвестиційних проектів, податкове навантаження та його вплив на господарську активність підприємства, теоретичні та практичні  аспекти формування і підтримки стійкого соціально-економічного розвитку регіону для формування цілісної моделі управління, окреслено головні принципи податкового планування, поняття ефективності оподаткування, види податкової ефективності. Закцентовано увагу на становленні сучасної антикризової системи управління галузями промисловості України, розглянуто інструментарій регуляції справедливого розподілу суспільного продукту в умовах конфлікту інтересів різних соціальних груп на територіях промислових регіонів, тенденції та перспективи розвитку інноваційної діяльності у промисловості України.

Abstract. The article briefly describes the achievements of scientists of the Department of Economics and business, Makarenko Sumy State Pedagogical University. In particular, described the experience of studying the problem of diversification of production, techniques of investment valuation, the tax burden and its impact on economic activity, theoretical and practical aspects of forming and maintaining sustainable socio-economic development of the region for forming an integral management model, the basic principles of tax planning, concept of efficiency of taxation, types of tax efficiency. The attention is focused on the development of modern crisis management system industries of Ukraine, an instrument regulating the fair distribution of the social product in terms of conflict of interests of different social groups on the territories of industrial regions, tendencies and prospects of development of innovative activity in industry of Ukraine.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 55 | Author: Шамоня В.Г., Удовиченко О.М. та ін. | Download in PDF |

Анотація. У статті акцентовано увагу на компетенціях, які формуються в майбутніх лікарів і провізорів у межах їх інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП).
Отримано висновок, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП майбутні фахівці набувають ціннісно-змістовну, навчально-пізнавальну, інформаційну, загальнокультурну, комунікативну освітні компетенції, а також компетенцію особистісного самовдосконалення.
Схарактеризовано компетенції, набуття яких у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП обумовлене використанням розроблених посібників, а саме навчальну, дослідницьку, соціально-особистісну, організаторську, особистісно-адаптивну компетенцію, а також компетенцію співпраці.
Розподілено характеристики компетенцій, набутих майбутніми лікарями і провізорами  в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП, за такими групами як знання і розуміння, інтелектуальні вміння і навички, практичні вміння і навички, інтеграційні вміння і навички.
Отримано висновок, що використання розроблених посібників з метою реалізації компетентнісного підходу під час навчання ДПНП у межах формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців та її складових забезпечує збільшення його якості і підвищує конкурентоспроможність вищої медичної і фармацевтичної освіти.

Abstract. The article focuses on the competences that are formed in the future doctors and pharmacists within their information technology competence (it-competence) in the process of learning the disciplines of natural-scientific preparation (DPNP).
The conclusion is obtained that in the process of formation of the it competence when training DPNP future specialists acquire value-informative, educational, informational, cultural, educational, communicative competence, and the competence of personal self-improvement.
Characterized by competence, the acquisition of which in the process of formation of the it competence when training DPNP due to the use of the developed AIDS, namely education, research, socio-personal, organizational, personal and adaptive competencies, and the competence of the cooperation.
Distributed characteristics of the competencies acquired by future doctors and pharmacists in the process of formation of the it competence when training DPNP, in the following groups as knowledge and understanding, intellectual skills, practical skills, integration skills.
The conclusion is obtained that the use of the developed manuals with the purpose of realization of competence approach in teaching DPNP within the formation of it-competence of future specialists and its components provides increased quality and competitiveness of higher medical and pharmaceutical education.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 50 | Author: Добровольська А.М. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглядається важлива проблема використання інформаційних технологій як засобу патріотичного виховання учнів у навчально-виховному процесі загальноосвтініх навчальних закладів. На основі аналізу наукових досліджень, ми дійшли висновку, що комп'ютерні технології сьогодні покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а одним з сучасних засобів патріотичного виховання учнів.
Відомо стало, що останнім часом кількість учнів, які уміють користуватися комп’ютером, зросла. Однак, як виявлено в багатьох дослідженнях, учні знайомі в основному з ігровими комп’ютерними програмами, використовують комп’ютерну техніку для розваг. При цьому освітні, мотиви роботи з комп’ютером стоять на останнім місці. А використання викладачами традиційних методик і засобів патріотичного виховання виявляються недостатніми для виконання підвищених вимог до рівня підготовки випускників школи. Таким чином, можна зробити висновок, що для вирішення проблеми патріотичного виховання комп’ютер використовується недостатньо. У статті також представлене порівняння чому комп’ютер як засіб патріотичного виховання краще за книгу, виділено основні напрямки впровадження комп’ютерної техніки в освіті з метою патріотичного виховання. Виявлено як саме комп’ютерні програми дозволяють поступово надавати знання патріотичного змісту, викликати співпереживання, дозволяють здійснювати самоконтроль та самокорекцію навчально-пізнавальної діяльності, що має бути на кожному уроці. На основі аналізу наукової літератури нами виділено три різновиди патріотизму: етнічний патріотизм; територіальний; державний патріотизм. Також ми визначили на яких формах класної та позакласної роботи краще використовувати інформаційні технології з метою патріотичного виховання: самостійна та індивідуальна робота, конкурси, тематичні уроки, свята, гуртки, фестивалі патріотичної пісні, архівно-пошукова робота.

Abstract. The article discusses the important issue of the use of information technology as a means of Patriotic education of students in the educational process zagalnoosvitnioi educational institutions. Based on the analysis of scientific research, we came to the conclusion that computer technology today is designed to be not additional "makeweight" in training, and one of the modern means of Patriotic education of students.
It became known that in recent years the number of students who know how to use a computer has increased. However, as found in many studies, students are familiar mostly with the computer gaming programs, use computers for entertainment. While educational, the motives of the computer are in last place. And the teachers use traditional methods and means of Patriotic education are insufficient to meet the increased requirements to the level of training of graduates of the school. Thus, we can conclude that for the solution of problems of Patriotic education of computer use is not enough. The article also provides a comparison to the computer as a means of Patriotic education the better the book, the basic directions of implementation of computer technology in education with the purpose of Patriotic education. Identified as computer programs allow you to gradually teach Patriotic subjects, to arouse empathy, allow for self-monitoring and self-correcting learning activities that should be on each lesson. Based on the analysis of scientific literature we identified three types of ethnic patriotism patriotism; territorial; national patriotism. We have also identified the forms of classroom and extra-curricular work it is better to use information technologies with the purpose of Patriotic education: independent and individual work, competitions, themed lessons, events, clubs, festivals of Patriotic songs, archive-search.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 56 | Author: Шинкаренко В.В. | Download in PDF |

Аннотация. Для работы в профильной школе требуется специальная подготовка. В учебный план магистров-педагогов целесообразно включить отдельную дисциплину. Цель работы состоит в описании содержания учебного курса  «Организация образовательного процесса в профильной школе», включающего теоретический, результативный и диагностический блоки.  В теоретический блок включено описание учебного материала, подлежащего изучению студентами. Материал разбит на темы: модели старшей профильной школы; ФГОС и его роль в формировании образовательных программ; диагностика и оценка учебных достижений; Организация учебного процесса в профильной школе. В результативный блок включены цели изучения дисциплины, сформулированные в категориях знать, уметь, владеть. Диагностический блок представлено двумя копетентностно-ориентирванными заданиями (разработка программы элективного курса и учебно-методического обеспечения исследовательской деятельности школьника на материале математики) с критериями оценивания и описанием методики проведения самооценки компетенций.

Abstract. To work in profile school requires special training. The curriculum of masters-teachers appropriate to include a separate discipline. The aim of this work is to describe the content of the training course "Organization of educational process in the specialized schools", including theoretical, effective and diagnostic blocks. In the theoretical part included a description of the training material to be studied by students. The material is divided into themes: models older specialized schools; the GEF and its role in the formation of educational programs; diagnosis and evaluation of educational achievements; the Organization of educational process in the specialized schools. In a high-scoring unit on the objective of the discipline formulated in the categories to know, to be able to own. Diagnostic unit is represented by two kompetentnosti-orientirovannye tasks (elaboration of the elective course and training and methodological support of research activities of the student on the material of mathematics) the assessment criteria and describes the procedure for self-assessment of competencies.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 55 | Author: Шестакова Л.Г. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена макросам даних в останніх версіях ACCESS, яка є однією з найпопулярніших систем управління базами даних. Автор розглядає поняття макросів даних, їх застосовування для забезпечення цілісності даних і реалізації складної бізнес-логіки при моделюванні конкретної предметної області. Макроси даних – нова функція ACCESS 2010, це нова можливість вбудовувати логіку в події, що відбуваються в таблицях за додавання, оновлення та видалення даних. Автор описує типи і підтипи макросів даних, їх призначення, правила створення і застосування, детально аналізує їх особливості. Створення макросів даних для окремих випадків проілюстровано прикладами, в яких автор пояснює призначення та правила використання окремих блоків операцій Конструктора макросів: для організації циклу, розгалуження, для пошуку запису та ін. Автор доступно і детально пояснює переваги та необхідність використання макросів даних, їх відмінності від макросів інтерфейсу та ізольованих макросів. Матеріал статті містить роз'яснення та методичні рекомендації для вивчення теми «Системи Управління Базами Даних» з дисципліни Інформаційні технології.

Abstract. The article is devoted to data macros in recent versions of ACCESS, which is one of the most popular database management systems. The author examines the concept of data macros, their application to ensure data integrity and implement complex business logic in modeling a particular subject area. Data macros is a new feature in ACCESS 2010 is a new opportunity to embed the logic in the events occurring in the tables for adding, updating, and deleting data. The author describes the types and subtypes of data macros, their purpose, rules of creation and application, analysing in detail their features. Create macros data for individual cases is illustrated by examples in which the author explains the purpose and rules of application of separate blocks of the operations Constructor macros: loops, branching, record search, etc. the Author is available and explains in detail the advantages and the need to use macro data and their difference from the macro interface and macro isolated. The article contains explanations and methodical recommendations to studying of a subject "database management System" on the discipline of Information technology.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 50 | Author: Шамшина Н.В. | Download in PDF |
1 2 3 ... 38 39 »