Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 58
Показано матеріалів: 1-5
Сторінки: 1 2 3 ... 11 12 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті наведений ретроспективний аналіз програмних засобів з фізики. Розглянуті: «ППЗ Бібліотека електронних наочностей 7-11 клас» (2008 р.), «ППЗ Електронний задачник з фізики
7-9 клас» (2009 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2010 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2011 р.), «Революція в навчанні. Фізика» (2011 р.), «1С: Физический конструктор» (2014 р.), «Crazy Machines 1 "Запрацювало!"» (2014 - 2017 р.),  PhET (2011 р.), VirtualLab (2015 р.), Еinstein (2014 р.), Архимед (2014 р.). Наведені їх переваги, недоліки, класифікація, мета та клас, у якому доцільна така компютерна підтримка для вивчення курсу фізики, на основі цього аргументовано доцільність використання майбутніми вчителями фізики програмних засобів в навчальному процесі. Обґрунтовано значення програмних засобів, які дозволяють організувати моделювання, емуляцію та фізичний експеримент: віртуальні та цифрові лабораторії.

Abstract. The article presents a retrospective analysis of the software tools in physics. Reviewed: "the PPP Library e-clarity 7-11 class" (2008), "PPS Electronic book of problems in physics 7-9 class" (2009), "Educational software in physics for class 7-10 of the POPS" (2010), "Educational software in physics for class 7-10 of the POPS" (2011), "Revolution in training. Physics "(2011)," 1C: Physical designer "(2014)," Crazy Machines 1 "Earned!" "(2014 - 2017), PhET (2011) VirtualLab (2015) , Еinstein (2014), Archimedes (2014).
Given their advantages, disadvantages, classification, purpose and the class in which such appropriate computer support for learning physics course based on this arguments the feasibility of using future teachers of physics software in the educational process. We prove the value of software tools that allow you to organize the modeling, simulation and physical experiment: the virtual and the digital lab.

Анотація. В статті розглянуто можливість використання BYOD технології на уроках фізики, наведено приклади мобільних додатків та обґрунтовано доцільність їх використання при вивченні окремих тем з фізики. Визначено переваги та недоліки використання девайсів в навчальному процесі загальноосвітнього закладу. Зазначено, що використовуючи мобільні пристрої на уроках природничо-математичних дисциплін  розвивається творче та критичне мислення, зростає мотивація до самостійних досліджень, набуваються навички використання мобільних девайсів та урізноманітнюється і осучаснюється навчальний процес в загальноосвітньому навчальному закладі. В результаті застосування мобільного навчання виявлено  поліпшення в загально академічних досягненнях учнів; успіхи з предметів STEM (наука, технологія, інженерія і математика); навички цифрової грамотності та ІКТ. Зазначено, що для успішного навчання з використанням девайсів, учнів варто навчити синтезувати та критично оцінювати отриману інформацію, адже, маючи в руках гаджети з вільним доступом до Інтернет-ресурсів, учні отримують не фільтрований інформаційний потік, що містить безліч не достовірних даних.

Abstract.  The article considers the possibility of using BYOD technology in physics lessons and examples of mobile apps and the expediency of their use in the study of selected topics in physics. Advantages and disadvantages of using the devices in educational process of educational institutions. Noted that using mobile devices in the lessons of mathematics and develops creative and critical thinking, increases motivation for independent research, acquiring skills in the use of mobile devices and diverse and sovremennitsa the educational process in the school. As a result of application of mobile learning identified improvement in the overall academic achievements of students; progress in the subjects of STEM (science, technology, engineering and mathematics) skills, digital literacy and ICT. It is noted that for successful learning, and parts, students should be taught to synthesize and critically evaluate the received information, in fact, with gadgets, with free access to Internet resources, students receive unfiltered information stream comprising sets of reliable data.

Анотація. Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в  Україні, спонукають до змін у системі освіти.  Новими завданнями підготовки майбутніх фахівців є формування у студентів професійних компетентностей у сфері забезпечення реалізації рівневої і профільної диференціації, використання нових інформаційних технологій, технічних засобів навчання та приладової бази. Особливого значення для підвищення наукового рівня підготовки майбутнього фахівця набуває фундаменталізація освіти у вищих навчальних закладах. Ґрунтовність і ефективність підготовки з фізики студентів нефізичних спеціальностей може забезпечити лише методична система, яка враховує сучасний рівень розвитку природничо-наукового знання, спирається на принципи фундаментальності, міжпредметні зв’язки і є професійно спрямованою, а також враховує психологічні особливості студентів. Фізичний лабораторний практикум є важливою складовою частиною навчального процесу з фізики, найефективнішою формою пізнавальної діяльності студентів. Стаття присвячена розгляду фізичного лабораторного практикуму як однієї зі складових методичної системи підготовки з фізики, і є логічним продовженням циклу робіт авторів, присвячених аналізу проблеми професійно спрямованої підготовки з фізики студентів нефізичних спеціальностей.

Abstract. Socio-economic transformations occurring in Ukraine, to encourage changes in the education system. The new tasks of training of future specialists is the formation of students ' professional competences in the sphere of ensuring the implementation of multi-level and profile differentiation, the use of new information technologies, technical means and instrumental base. Of particular importance to increase the level of training of the future specialist acquires a fundamentalization of education in higher education institutions. The thoroughness and effectiveness of training in physics for students of non-physical specialties can provide only methodological system, which takes into account the modern level of development of scientific knowledge, relies on the principles of fundamental, interdisciplinary connections and is professionally oriented and takes into account psychological characteristics of students. The physical laboratory is an important part of the educational process in physics, an effective form of cognitive activity of students. The article is devoted to consideration of physical laboratory practical work as one of the components of the methodological training system in physics, and is the logical continuation of works of the authors devoted to the analysis of the problem of professionally oriented training in physics for students of non-physical specialties.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 57 | Author: Салтикова А.І., Хурсенко С.М. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена опису сервісів інфографіки як інструменту реалізації когнітивно-візуальної технології під час вивчення загальної фізики і методики навчання фізики майбутніми учителями фізики. Описано дидактичні можливості сервісів інфографіки та наведено приклади розроблених дидактичних матеріалів нового покоління на основі цих сервісів. Пропонується формувати фізичну термінологію та основні фізичні поняття на основі хмари слів, які входять до складу текстів фізичного змісту. Структурування навчального матеріалу студентам пропонується проводити з використанням сервісів розробки інтелектуальних карт. У підготовці компетентного вчителя важливу роль відіграють уміння створювати інтерактивні плакати, що викликатимуть підвищення інтересу,  спрощуватимуть сприйняття навчального матеріалу з фізики і дають можливість проводити узагальнення знань. Завершальним етапом навчального циклу є перевірка наявних знань, умінь і навичок, набутих під час лабораторних занять і самостійної роботи, яку пропонується здійснювати шляхом використання GoogleForme.

Abstract. The article is devoted to description of the services infographics as a tool for implementation of cognitive-visual technologies in the study of General physics and methodology of teaching physics to future physics teachers. Describes the didactic potential of the services infographics, and examples of developed instructional materials of new generation based on those services. It is proposed to form a physical terminology and basic physical concepts based on the word cloud included in the texts of the physical meaning. Structuring of educational material students are encouraged to pursue using the services of developing intelligent maps. In the preparation of competent teachers play an important role the ability to create interactive posters, to raise interest, to simplify the perception of educational material in physics and allow the synthesis of knowledge. The final stage of the learning cycle is to test existing knowledge, abilities and skills acquired during the laboratory classes and independent work, which is proposed to be implemented through the use of GoogleForme.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 57 | Author: Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. | Download in PDF |

Abstract. The aim of this research is identify the effectiveness of an interactive demonstration with multiple representation to increase students’ understanding within the concept of magnetic field. The research sample of 62 students is obtained randomly from among students of senior high school using a random sampling technique. Normality test results indicated that participants were normally distributed. In the experimental class, the learning was conducted by using interactive demonstration with multiple representations, whereas the control classes undertook conventional learning. Result of the research shows that (1) Learning by interactive demonstration with multiple representations is more effective in increasing students’ understanding the concept of magnetic field compared with the conventional learning; (2) using various way to representation help student to minimize their difficulties with cross product direction include the application of various right-hand rules, physics content issues, the orientation of the vectors, the symbols used, and the type of reasoning required. The learning model is discussed as an alternative in class lessons in order for training the students with various way to describe their answer in constructing their understanding in abstract concepts.

Анотація. Метою даного дослідження є підтвердження ефективності використання інтерактивної демонстрації з різними зображеннями для підвищення розуміння студентами понять теорії магнітного поля. Вибірка з 62 студентів вибирається випадковим чином з числа учнів старших класів. Результати тесту показали, що розподіл учасників є нормальним. В експериментальному класі навчання проводилося з використанням інтерактивної демонстрації з різними зображеннями, в той час як у контрольних класах навчання проводилося традиційно. Результат дослідження показує, що (1) навчання із використанням інтерактивних демонстрацій з з різними зображеннями є більш ефективним в плані підвищення у студентів розуміння понять теорії магнітного поля в порівнянні з традиційним навчанням; (2) використанням різних способів зображення допоможуть школяреві мінімізувати труднощі, повязані з векторним добутком та використанням правила буравчика, орієнтації векторів. Модель навчання розглядається в якості альтернативи на заняттях з метою навчання учнів формулювати їх відповіді різними способами при вивченні абстрактних понять.

1 2 3 ... 11 12 »