Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 58
Показано матеріалів: 11-15
Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 11 12 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Abstract. The article deals with the main ways of applying the practice-oriented approach in the study of general physics of students in the areas of training 015.01 "Vocational education. Construction” and 014.10 “Secondary education. Labor training and technology": situational tasks and practical-oriented laboratory work. Differences in the subject of tasks and laboratory work are determined, which is connected with the specifics of future professional activity of students. For students the direction of preparation 015.01 "Professional education. Construction "professionally-oriented tasks are static tasks, problems on equinoxpressed motion, tasks on heat conductivity, heat exchange, calculations of electric circuits of alternating current, determination of illumination in the room. For students the direction of preparation is 014.10 "Secondary education. Labor studies and technologies »such tasks are tasks on tension-compression, tasks on the dynamics of rotational motion, the problem of changing the aggregate state of matter, the problem of calculating the circuits of constant and alternating current, the task of determining the illumination of the room. Practical-oriented laboratory work also takes into account the specifics of future professional activities of students. The application of a practice-oriented approach to learning contributes to the growth of student motivation and, accordingly, their success in the process of studying general physics.

 

Анотація. У статті розглядаються основні шляхи застосування практико-орієнтованого підходу у навчанні загальної фізики студентів напрямів підготовки 015.01 «Професійна освіта. Будівництво» і 014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології»: ситуаційні задачі і практико-орієнтовані лабораторні роботи. Визначено відмінності у тематиці задач і лабораторних робіт, що пов’язано зі специфікою майбутньої професійної діяльності студентів. Для студентів напряму підготовки 015.01 «Професійна освіта. Будівництво» професійно-орієнтованими задачами є задачі зі статики, задачі на рівноприскорений рух, задачі на теплопровідність, теплообмін, розрахунки електричних кіл змінного струму, визначення освітленості у приміщенні. Для студентів напряму підготовки 014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології» такими задачами є задачі на розтяг-стиск, задачі з динаміки обертального руху, задачі про зміну агрегатних станів речовини, задачі на розрахунок кіл постійного та змінного струму, задачі на визначення освітленості приміщення. Практико-орієнтовані лабораторні роботи теж враховують специфіку майбутньої професійної діяльності студентів. Застосування практико-орієнтованого підходу у навчанні сприяє зростанню мотивації студентів і, відповідно, їх успішності у процесі вивчення загальної фізики.

Анотація. В статті проаналізовано історичний досвід становлення та розвитку фізики як науки в Польщі на різних історичних етапах розвитку країни: перший етап – з давніх часів до створення Комісії національної освіти (1773 рік); другий – період освітньої реформи, пов’язаної з  роботою Комісії національної освіти (1773-1795 роки); третій – період падіння Польської Республіки (1795 – 1918 роки); четвертий – міжвоєнний період, період незалежності Польської Республіки (1918-1939 роки); п’ятий  – період окупації Польської Республіки під час другої світової війни (1939-1945 рр.); шостий – період діяльності Польської Народної Республіки (1945-1989 рр.); сьомий – період незалежності Республіки Польща (1989 – 2017рр.) Описано основні досягнення в галузі фізики, які були здійсненні на різних історичних етапах польськими вченими-фізиками. Їхні роботи стали достойним внеском у світову науку. Встановлено, що розвиток фізики як науки в Польщі здійснюється під впливом соціально-економічних та суспільно-політичних трансформацій, які відбуваються в країні.

Abstract. The article analyzes historical experience of formation and development of physics as a science in Poland in different historical stages of development: the first stage - from ancient times to the establishment of the Commission of national education (1773) the second period of educational reform related to the work of the Commission of national education (1773-1795 years) third - period fall of the Republic of Poland (1795 - 1918), the fourth - the interwar period, the period of independence of the Republic of Poland (1918-1939 years) the fifth - the period of the occupation of the Republic of Poland during the second world war (1939-1945) sixth period of activity of the Polish people's Republic (1945-1989), was a seventh - period of independence of the Republic of Poland (1989 - 2017рр.). Describes the main achievements in the field of physics, performed on different historical stages of Polish scientists-physicists. Their work is an enduring contribution to world science. It is established that the development of physics as a science in the Poland is under the influence of socio-economic and socio-political transformations that occur in the country.

Анотація. В статті розглядається проблема модернізації змістової і процесуальної компоненти формування методичної компетенції майбутнього учителя фізики на основі діяльнісного і особистісно-орієнтованого підходів. Описано авторські методичні підходи до навчання студентів методики вивчення питань шкільного курсу фізики основної школи під час лекційних і практичних занять з методики навчання фізики. Запропоновано узагальнений підхід до планування лекційного заняття з конкретних питань методики фізики. Детально описано методику проведення дидактичного аналізу розділу з шкільного курсу фізики основної школи, узагальнений прийом формулювання завдань вивчення розділу,  методичний опис фізичної величини. Наведено фрагменти конспекту лекційного заняття, приклади завдань до практичного заняття з методики навчання фізики, приклади завдань з тестів поточного оцінювання на лекціях. Зосереджено увагу на формуванні у студентів  методичних умінь виділяти і описувати структурні елементи фізичного знання: фізичних величин, законів, явищ, предметних понять.

Abstract In the article the problem of modernization of the contents and process of formation of methodical competence of future teachers of physics based on activity and personality-oriented approaches. The author also describes the methodological approaches to teaching students methods of studying of questions of a school course of physics of the basic school at lecture and practical classes on methods of teaching physics. A generalized approach to planning lectures on specific issues of the methodology of physics. A detailed procedure for conducting an instructional analysis section of the school classes of the primary school, the generalized acceptance of the terms of reference of the study section, the methodological description of the physical quantity. Fragments of the abstract of lectures, examples of assignments to practical classes on methods of teaching physics, examples of tasks from the current assessment tests in the lectures. Focused on the formation of students ' methodological skills identify and describe the structural elements of physical knowledge: physical quantities, laws, phenomena, subject-specific concepts.

Анотація. В статті розглядається проблема модернізації змістової і процесуальної компоненти формування методичної компетенції майбутнього учителя фізики на основі діяльнісного і особистісно-орієнтованого підходів. Описано авторські методичні підходи до навчання студентів методики вивчення питань шкільного курсу фізики основної школи під час лекційних і практичних занять з методики навчання фізики. Запропоновано узагальнений підхід до планування лекційного заняття з конкретних питань методики фізики. Детально описано методику проведення дидактичного аналізу розділу з шкільного курсу фізики основної школи, узагальнений прийом формулювання завдань вивчення розділу,  методичний опис фізичної величини. Наведено фрагменти конспекту лекційного заняття, приклади завдань до практичного заняття з методики навчання фізики, приклади завдань з тестів поточного оцінювання на лекціях. Зосереджено увагу на формуванні у студентів  методичних умінь виділяти і описувати структурні елементи фізичного знання: фізичних величин, законів, явищ, предметних понять.

Abstract In the article the problem of modernization of the contents and process of formation of methodical competence of future teachers of physics based on activity and personality-oriented approaches. The author also describes the methodological approaches to teaching students methods of studying of questions of a school course of physics of the basic school at lecture and practical classes on methods of teaching physics. A generalized approach to planning lectures on specific issues of the methodology of physics. A detailed procedure for conducting an instructional analysis section of the school classes of the primary school, the generalized acceptance of the terms of reference of the study section, the methodological description of the physical quantity. Fragments of the abstract of lectures, examples of assignments to practical classes on methods of teaching physics, examples of tasks from the current assessment tests in the lectures. Focused on the formation of students ' methodological skills identify and describe the structural elements of physical knowledge: physical quantities, laws, phenomena, subject-specific concepts.

Анотація. Запровадження компетентнісного підходу в системі освіти України має певні особливості стосовно кожного навчального предмету.
 У загальній фізичній освіті компетентнісний підхід є засобом посилення дієвості предметних знань, умінь та навичок учнів, а отже, реалізація його має здійснюватися шляхом посилення практичної, прикладної спрямованості навчального процесу. У цьому контексті важливе місце в системі навчання фізики має належати навчальному фізичному експерименту, частиною якого є домашні досліди і спостереження.
Виконання домашніх експериментальних завдань сприяє засвоєнню програмного теоретичного матеріалу, формуванню в школярів експериментальних умінь та навичок, а також конструкторських здібностей. Враховуючи широкі педагогічні можливості домашнього експерименту, його слід розглядати як невід’ємний елемент навчального процесу з фізики в старшій школі, що потребує ретельного планування.
Педагогічна практика свідчить на користь системного використання домашніх лабораторних робіт в старшій школі. Це означає, що цей вид навчальної роботи має бути чітко спланованим і охоплювати усі теми шкільного курсу фізики. У профільних класах та класах з поглибленим вивченням фізики можливий практикум з домашнього фізичного експерименту.
У статті наведено приклади домашніх лабораторних робіт, які можуть бути використані в навчальному процесі з фізики в старшій школі.

Abstract. The introduction of the competence approach in the education system of Ukraine has certain features for each subject.
In a General physical education competence approach is a means to enhance the usefulness of subject knowledge, abilities and skills of students and, therefore, its implementation should be carried out by enhancing the practical, applied orientation of the learning process. In this context, an important place in the system of physics teaching must be an educational physical experiment, part of which is home tests and monitoring.
The experimental homework tasks contributes to the assimilation of the program of theoretical material, the formation of students ' experimental skills and design abilities. Given the broad educational opportunities of the home experiment, it should be viewed as an integral part of the educational process in physics in high school, which requires careful planning.
Teaching practice evidence in favor of the systematic use of domestic laboratory work in high school. This means that this type of study should be clearly planned and should include all subjects of the school course of physics. In specialized classes, and classes with advanced study of physics possible, a workshop on homemade physical experiment.
The article provides examples of domestic laboratory work, which can be used in the educational process in physics in high school.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 129 | Author: Закалюжний В.М., Руденко М.П. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 ... 11 12 »