Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 52
Показано матеріалів: 11-15
Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 10 11 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Стаття розкриває матеріали відкритої лекції на тему «Характеристики звуку», підготовленої та прочитаної в Комунальному закладі «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва» у межах навчальної дисципліни «Фізика». Розглядаються об’єктивні (інтенсивність, частота, амплітудно-частотний спектр) і суб’єктивні (гучність, висота, тембр) характеристики звуку, досліджується зв’язок між ними. Спрощено розкриваються фізичні особливості будови слухового аналізатора людини та механізму сприйняття звуку людиною. Показано доцільність використання сукупності апаратних і програмних засобів під час вивчення зазначеної теми. Акцентовано увагу на застосуванні методу комп’ютерного моделювання акустичних явищ і процесів з метою покращення фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв I-II рівнів акредитації. Робиться висновок, що посилення міждисциплінарних зв’язків фізики, математики, біології та музичного мистецтва дозволяє студентам розвивати уміння виокремлювати головне у навчальному матеріалі, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, розвивати спостережливість, логічне мислення, пам’ять та увагу.

Abstract. The article reveals the materials open lecture on the theme "Characteristics of sound", was delivered in public institutions "Severodonetsk regional music school. Prokofiev "in the framework of the discipline" Physics ". Consider objective (intensity, frequency, amplitude-frequency spectrum) and subjective (volume, pitch, timbre) of the sound characteristics, examines the relationship between them. Simplistically reveal the physical features of the structure of the auditory analyzer of man and of the mechanism of sound perception by the person. The expediency of use of a set of hardware and software in the study of this topic. The attention is focused on the application of computer modelling of acoustic phenomena and processes in order to improve the professional training of students of higher educational institutions of culture and arts I-II levels of accreditation. It is concluded that strengthening interdisciplinary connections in physics, mathematics, biology and music allows students to develop the ability to allocate the main thing in the training material, to compare, to generalize, to draw conclusions, develop observation, logical thinking, memory and attention.

Анотація. У статті проаналізовано організаційно-методичні засади педагогічної практики у вищому навчальному закладі на даний час, розкрито її значення в системі професійного становлення майбутнього вчителя фізики. Зазначено, що ефективне проведення педпрактики залежить від належного рівня організації і управління діяльністю студентів. Обґрунтовано, що результати педагогічної практики виступають показником готовності студента до майбутньої професійної діяльності та одночасно вказують на недоліки і прогалини у знаннях студентів, на які необхідно звернути особливу увагу під час фахової підготовки. Описано основні розділи «Програми педагогічної практики» для студентів-майбутніх вчителів фізики (4-й курс), розробленої авторами статті у співавторстві з колективом досвідчених викладачів кафедри. Окреслено перспективи педагогічної практики студентів у зв’язку з реформуванням вищої освіти в Україні. Висвітлено деякі особливості організації педагогічної практики у вищих навчальних закладах різних країн світу.

Abstract. The article analyzes organizational-methodical bases of pedagogical practice in higher education at the present time, revealed its importance in the system of professional formation of future teachers of physics. Noted that effective implementation of the internship depends on the appropriate level of the organization and management of students. It is proved that the results of the pedagogical practices act as an indicator of students 'readiness for future professional activity and at the same time indicate shortcomings and gaps in students' knowledge that need special attention in training. Describes the main sections of "teaching practice Program" for students-future physics teachers (4th year) developed by the authors in collaboration with a team of experienced teachers of the Department. Perspectives of pedagogical practice of students in connection with the reform of higher education in Ukraine. Highlight some features of the organization of pedagogical practice in higher education institutions around the world.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 69 | Author: Атаманчук П.С., Поведа Т.П. | Download in PDF |

Анотація. В статті розглядаються інтеграційні процеси в системі формування природничо-наукових знань учнів з використанням засобів мультимедіа в загальноосвітніх навчальних закладах. Показано, що важливе значення для формування природничо-наукових знань мають як інтеграційні так і диференційні процеси. Особливості взаємодії диференціації та інтеграції в епоху науково-технічної революції зумовили істотні зміни у структурі наукової методології. Наводяться напрямки формування природничо-наукових знань учнів на уроках фізики з використанням засобів мультимедіа. Звертається увага на значення використання засобів мультимедіа під час вивчення предметів природничого циклу з метою формування природничо-наукових знань.

Abstract. The article deals with the integration processes in the system of natural science students using multimedia in schools. It is shown that essential for the formation of natural science have both differential and integration processes. Features of the interaction of differentiation and integration in the era of scientific and technological revolution led to significant changes in the structure of scientific methodology. We give directions forming natural science students at physics lessons using multimedia. Attention is drawn to the importance of the use of multimedia in the study of natural subjects in order to create natural science.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 136 | Author: Сільвейстр А.М., Моклюк М.О. | Download in PDF |

Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів-предметників фізико-технологічного профілю для старшої школи. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, офіційних документів, інтернет ресурсів висвітлено теоретичні обґрунтування та практичні описи нагальної потреби в підготовці майбутнього вчителя-предметника фізико-технологічного профілю в старших класах з навчальних предметів «Фізика» і «Людина і природа»; запропоновані основні положення нової концепції підготовки таких фахівців. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики компетентнісного становлення майбутніх учителів фізико-технологічного профілю.

Abstract. The article is devoted to the issue of training future subject teachers of Physics and Technology Profile for high school. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific sources, official documents, and online resources highlights the theoretical study and practical descriptions of the urgent need to prepare the Future Subject Teachers of Physical and Technological Profile in the senior classes of subjects "Physics" and "Man and Nature"; the basic provisions of the new concept of training these professionals. Made in article findings can be using in the theoretical study and practical development a methodology competence of the Future Teachers of Physical and Technological Profile.

Анотація. Система освіти має виконувати соціальне замовлення суспільства. Суспільство XXI століття увійшло в нову, постіндустріальну фазу свого розвитку і вимагає адекватних змін в загальній освіті. На сьогоднішній день великі надії в контексті здійснення освітніх реформ пов’язуються із запровадженням в усіх освітніх галузях компетентнісно орієнтованого підходу, головною ідеєю якого є підготовка молоді до нових ролей у сучасному суспільстві, гуманізація та посилення практичної спрямованості освіти. Одним із важливих напрямків реформування загальної фізичної освіти є удосконалення прикладного компоненту змісту шкільного курсу фізики.
 У статті на прикладі теми „Електромагнітні хвилі”:
здійснено аналіз відповідних розділів діючої програми та підручників з фізики для старшої школи та обгрунтовано необхідність їх осучаснення;
запропоновано: узагальнений підхід до вивченням принципів передачі інформації на відстань за допомогою електромагнітних хвиль та вивчення принципів глобальних систем навігації;
 запропоновано новий підхід до вивчення основ сучасного телебачення;

обґрунтовано низку змін до програми теми „Електричний струм у напівпровідниках”.
Також у статті акцентовано увагу на необхідності широкого використання дидактичних функцій прикладного компоненту змісту у навчальному процесі з фізики.

Abstract. The education system has to fulfill the social order of society. 21st century society entered into a new, post-industrial phase of development and requires adequate changes in the general education. Today the high expectations in the context of educational reforms are associated with the introduction in all educational fields of competence oriented approach, the main idea of which is to humanize and strengthen the practical orientation of education. One of the important areas of general physical education reform is to improve the application component content of school physics course. In the article on the topic "Electromagnetic waves":
the analysis of the relevant sections of the existing programs and textbooks for physics for high school and the necessity of modernization;
offered: a generalized approach to the study of the principles of information transfer on distance using electromagnetic waves and study the principles of global navigation systems;
a new approach to learning the basics of modern television;
reasonable number of changes to the program theme "Electric current in semiconductors."

 It is also accentuated in the article the necessity of wide use of didactic functions applied component content in the educational process in physics.

« 1 2 3 4 5 ... 10 11 »