Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 71
Показано матеріалів: 11-15
Сторінки: « 1 2 3 4 5 ... 14 15 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті наводяться методичні засади створення й використання навчального посібника для проведення практичних занять з фізики у вищих закладах освіти. Виявлені адаптивні методичні можливості впровадження нової схеми рішення задач. Ця схема диверсифікує форми проведення практичних занять та враховує особливості сучасного мислення молоді. Посібник дозволяє створювати індивідуальний стиль навчання як для студентів певної спеціальності в цілому, так і для кожного студента особисто.
Традиційно в процесі рішення задач реалізуються і навчальна, і контрольна функції. При створенні умов для їх забезпечення при розробці навчального посібника  задіяні наступні підходи. По-перше, використовується диференційний профільний підхід до навчання, тобто адаптивний підхід, що передбачає врахування фахових потреб студентів. Він базується на відборі саме того навчального матеріалу, який є необхідним для студентів для подальшого  навчання за фахом. Таким чином, у посібник увійшли задачі, які відповідають розділам фізики, що є найбільш актуальними для подальшого вивчення спецкурсів студентами інженерно-технічних спеціальностей. По-друге використовується предметно-інформаційний підхід до розв’язування задач за наданою загальною схемою.  Для цього для усіх обраних задач надано розвязок у найбільш загальному вигляді. На його основі кожний студент вирішує власну задачу за «прямим» або «зворотнім» ходом рішення та за власними числовими даними. Пропонований формат посібника дозволяє студенту розв’язувати задачу у власному темпі, незалежно від швидкості розв’язування оточуючих студентів.
Навчальний посібник вирішує наступні завдання: мінімізується кількість обов'язкових завдань шляхом виділення саме тих, що відповідають професійним потребам певних спеціальностей; створюються адаптивні умови для урізноманітнення форми проведення практичних занять; скорочується час консультування студента з боку педагога через існування загального рішення для всіх задач.
Наводяться дані педагогічного експерименту, які свідчать про ефективність впровадження навчального посібника. Встановлено, що при його використанні відбувається покращення навичок студентів з розв’язування задач з фізики. Такий посібник є необхідними для підготовки з фізики майбутніх інженерів і забезпечує подальше ефективне засвоєння профільних дисциплін за обраною спеціальністю.

Abstract. The article presents the methodological basis for the creation and use of teaching AIDS for practical training in physics in higher education. Discovered adaptive methodical possibilities of introduction of new schemes for solving the task. This scheme diversifitsirovat forms of practical training and takes into account the features of modern thinking of youth. The manual allows you to create individual learning style for students of one discipline as a whole and for each student personally.
Traditionally, the problem-solving process and implemented educational, and control functions. When creating the conditions for their support in the development tutorials involved the following approaches. First, use differential profile approach to learning, i.e., adaptive approach that is sensitive to the professional needs of the students. It is based on selecting the right training material that is necessary for students for further training in the specialty. Thus, the textbook includes tasks that correspond to the sections of physics that are most relevant for further study of special courses for students of technical specialties. Second uses subject-information approach to the solution of the task provided a common pattern. To do this for all selected tasks, the solution provided in the most General form. On its basis, each student solves his own task of "direct" or "reverse" the progress of the solution and its numerical data. The proposed format of the Handbook allows the student to solve the task at their own pace, regardless of the speed of the surrounding students.
Study guide for the following tasks: minimizes the number of required tasks by allocating it to meet your business needs certain specialties; created the adaptive conditions for the diversity of forms of practical training; reduced time advise the student of the teacher the existence of a common solution for all problems.
Provides data of pedagogical experiment showed the effectiveness of the implementation of the training manual. Found that when using it comes to the improvement of skills of students for solving problems in physics. Such an allowance is needed for training in the physics of future engineers and further provides effective absorption of specialized disciplines in the chosen specialty.

Анотація. У статті проведений аналіз і узагальнення різних підходів у визначенні основних ознак експериментальної візуалізації у фізиці. Розглянуті і проаналізовані традиційні методи дослідження ходу променів в геометричній оптиці. Визначається відношення традиційних методів до експериментальної візуалізації у фізиці.
Обґрунтовано і описано новий метод експериментальної візуалізації ходу світлових променів в оптичних деталях для вивчення геометричної оптики. Розроблений метод графічної візуалізації ліній в геометричній оптиці полягає в уведенні до поля зору вже нанесених графічних ліній на площину плоскої паперової поверхні для спостереження (візуалізації) у оптичних деталях. Метод передбачає експериментальне позначення (фіксацію) на папері та дослідження продовження зображень графічних ліній (ходу променів) у прозорих пластинах, призмах, фрагментах циліндричних дзеркал, циліндричних лінз та їх системах. Визначено прототип методу та його історія розробки і застосування на ілюстрованих прикладах. Моделями світлових променів виступають графічні прямі лінії, які наносяться на папері. Оптичні деталі і графічні прямі лінії на аркуші паперу розташовуються на горизонтальній поверхні. Обґрунтовано нові можливості методу у експериментальному дослідженні. А саме: отримання нової метричної інформації, розширення застосування для різних оптичних елементів, спостереження відразу кількох променів, поетапна візуалізація для складних моделей оптичних приладів (редукція побудови).
Розглянуті нові освітні можливості постановки фронтального фізичного експерименту з геометричної оптики на базі розглянутого методу візуалізації у процесі фахової підготовки студентів фізичних, фізико-технічних і інженерних спеціальностей у вищій школі. Зокрема: експериментальне визначення ходу променів і видимого збільшення у моделях лупи, мікроскопа та телескопа, графічна візуалізація ходу променів гомоцентричного пучка у плоско-паралельній пластинці, оборотності ходу променя, аберацій та інші.

Abstract. In the article the analysis and generalization of different approaches in defining the main features of the experimental visualization in physics. Reviewed and analyzed the traditional methods of study of the rays in geometrical optics. The ratio is determined by traditional methods to experimental visualization in physics.
Reasonable and describes a new experimental method of visualizing the stroke of light rays in optical components for the study of geometrical optics. Developed a method of graphical visualization of lines in geometrical optics is the introduction of the field of view is already done graphic lines on the plane of the flat paper surface surveillance (imaging) in the optical parts. Method involves experimental designation (fixation) on paper and study is a continuation of the pictures of graphical lines (of the rays) in transparent plates, prisms, fragments of cylindrical mirrors, cylindrical lenses and their systems. Determined the prototype of the method and its history of development and application to illustrated examples. Models of the light rays are a graphical straight lines, are applied to the paper. Optical parts and graphic straight lines on a sheet of paper placed on a horizontal surface. Proved the new capabilities of the method in a pilot study. Namely, obtaining a new metric of information, the expansion of the application for different optical elements, the observation of multiple beams, phase visualization for complex models of optical devices (reduction of construction).
Considered the new educational opportunities of setting front physical experiment of geometrical optics on the basis of the method of visualization in the process of professional training of students of physical, physical-technical and engineering courses in high school. In particular: experimental determination of the rays and the visible increase in models of magnifier, microscope and telescope, graphical visualization of the rays homocentric beam in a plane-parallel plate, the turnover of the beam, aberration and others.

Анотація. Метою статті є аналіз проблеми залучення учнів старших класів загальноосвітньої школи до дослідницької діяльності в системі Малої академії наук України. Автором використано теоретичні методи дослідження, а саме: групування та систематизація статистичних даних з метою виявлення спільного та особливого, а також встановлення загальних принципів. Результатом даної публікації став аналіз та систематизація статистичних даних щодо проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (МАНУ) в форматі роботи відділень фізико-математичного та технічного спрямувань.
На основі статистичних даних продемонстровано, що на сучасному етапі МАНУ забезпечує процес виявлення та відбору обдарованих дітей; розвиток їхніх здібностей; духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління; створення умов для соціального та професійного самовизначення особистості; виховання майбутньої творчої та наукової зміни. До складу МАНУ сьогодні входять 27 регіональних територіальних відділень, які координують роботу районних і міських територіальних відділень та наукових товариств учнів. На районному та міському рівнях успішно працюють територіальні відділення – малі академії наук учнівської молоді (МАНУМ) як окремі юридичні особи, або як підрозділи навчальних закладів, визначених відповідними управліннями освіти і науки. Їх загальна кількість становить близько тисячі. Щороку в системі МАНУ працюють понад 7 тисяч наукових секцій, гуртків та інших творчих об’єднань.
Наукова новизна публікації – систематизовано статистичні дані за період 2013–2017 рр. щодо роботи відділень фізико-математичного та технічного спрямувань Малої академії наук України окремо за обласними (республіканськими) центрами, містами (районними центрами) та селами (селищами міського типу). Практична значимість публікації полягає в тому, що отримані результати можуть бути використано в процесі організації позакласної роботи учнів в позашкільних закладах освіти. 

Abstract. The purpose of the article is to analyze the problem of involving comprehensive schools senior pupils into research activities in the system of the Ukrainian junior sciences academy. The author applied the theoretical methods of research: grouping and systematizing the statistical data in order to identify the common and special features, as well as defining general principles. The result of this publication is the analysis and systematization of statistical data on conducting the Ukrainian contest-defending research papers of senior pupils-members of the Ukrainian junior sciences academy in the format of the Physics, Mathematics and Technical sciences departments work.
On the basis of statistical data, it has been demonstrated that at the present stage, the Junior Department of the National Academy of Sciences provides a process for selecting gifted children; development of their abilities; spiritual, intellectual, creative development of the younger generation; creation of conditions for social and professional self-determination; education of the future creative and scientific change. Nowadays the Junior Department of the National Academy of Sciences consists of 27 regional regional offices, which coordinate the work of district and city territorial departments and pupils’ academic societies. At the district and city levels, local offices - junior academies of sciences for students’ youth (JASSY) -work as separate legal entities or as units of educational establishments determined by the relevant departments of education and science. Their total number is about a thousand. Every year more than 7 thousand scientific sections, circles and other creative associations work in the system of the Junior Department of the National Academy of Sciences.
The scientific novelty of the publication consists in systematizing the statistical data for the period of 2013-2017 on the work of the Physics, Mathematics and Technical sciences departments work of the Ukrainian junior sciences academy separately by the regions centres, towns (district centres) and villages (urban-type settlements). The practical significance of the publication consists in the possibility to apply the results in the process of organizing students extracurricular activities in out-of-school educational establishments.

Анотація. У статті наведений ретроспективний аналіз програмних засобів з фізики. Розглянуті: «ППЗ Бібліотека електронних наочностей 7-11 клас» (2008 р.), «ППЗ Електронний задачник з фізики
7-9 клас» (2009 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2010 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2011 р.), «Революція в навчанні. Фізика» (2011 р.), «1С: Физический конструктор» (2014 р.), «Crazy Machines 1 "Запрацювало!"» (2014 - 2017 р.),  PhET (2011 р.), VirtualLab (2015 р.), Еinstein (2014 р.), Архимед (2014 р.). Наведені їх переваги, недоліки, класифікація, мета та клас, у якому доцільна така компютерна підтримка для вивчення курсу фізики, на основі цього аргументовано доцільність використання майбутніми вчителями фізики програмних засобів в навчальному процесі. Обґрунтовано значення програмних засобів, які дозволяють організувати моделювання, емуляцію та фізичний експеримент: віртуальні та цифрові лабораторії.

Abstract. The article presents a retrospective analysis of the software tools in physics. Reviewed: "the PPP Library e-clarity 7-11 class" (2008), "PPS Electronic book of problems in physics 7-9 class" (2009), "Educational software in physics for class 7-10 of the POPS" (2010), "Educational software in physics for class 7-10 of the POPS" (2011), "Revolution in training. Physics "(2011)," 1C: Physical designer "(2014)," Crazy Machines 1 "Earned!" "(2014 - 2017), PhET (2011) VirtualLab (2015) , Еinstein (2014), Archimedes (2014).
Given their advantages, disadvantages, classification, purpose and the class in which such appropriate computer support for learning physics course based on this arguments the feasibility of using future teachers of physics software in the educational process. We prove the value of software tools that allow you to organize the modeling, simulation and physical experiment: the virtual and the digital lab.

Анотація. В статті розглянуто можливість використання BYOD технології на уроках фізики, наведено приклади мобільних додатків та обґрунтовано доцільність їх використання при вивченні окремих тем з фізики. Визначено переваги та недоліки використання девайсів в навчальному процесі загальноосвітнього закладу. Зазначено, що використовуючи мобільні пристрої на уроках природничо-математичних дисциплін  розвивається творче та критичне мислення, зростає мотивація до самостійних досліджень, набуваються навички використання мобільних девайсів та урізноманітнюється і осучаснюється навчальний процес в загальноосвітньому навчальному закладі. В результаті застосування мобільного навчання виявлено  поліпшення в загально академічних досягненнях учнів; успіхи з предметів STEM (наука, технологія, інженерія і математика); навички цифрової грамотності та ІКТ. Зазначено, що для успішного навчання з використанням девайсів, учнів варто навчити синтезувати та критично оцінювати отриману інформацію, адже, маючи в руках гаджети з вільним доступом до Інтернет-ресурсів, учні отримують не фільтрований інформаційний потік, що містить безліч не достовірних даних.

Abstract.  The article considers the possibility of using BYOD technology in physics lessons and examples of mobile apps and the expediency of their use in the study of selected topics in physics. Advantages and disadvantages of using the devices in educational process of educational institutions. Noted that using mobile devices in the lessons of mathematics and develops creative and critical thinking, increases motivation for independent research, acquiring skills in the use of mobile devices and diverse and sovremennitsa the educational process in the school. As a result of application of mobile learning identified improvement in the overall academic achievements of students; progress in the subjects of STEM (science, technology, engineering and mathematics) skills, digital literacy and ICT. It is noted that for successful learning, and parts, students should be taught to synthesize and critically evaluate the received information, in fact, with gadgets, with free access to Internet resources, students receive unfiltered information stream comprising sets of reliable data.

« 1 2 3 4 5 ... 14 15 »