Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 52
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті розкрито основні етапи дидактичного моделювання творчої лабораторної роботи на основі експериментальної задачі. Процес розв’язання творчої експериментальної задачі вимагає від учнів уміння складати процедуру навчально-пізнавальної діяльності та моделювати фізичний експеримент. Виконання таких робіт активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів. Творчі лабораторні роботи сприяють ознайомленню з науковими методами пізнання та кращому засвоєнню навчального матеріалу. Виконання творчих лабораторних робіт спрямоване на розвиток творчих здібностей і навчально-пізнавальної компетентності учнів.
У статті запропоновано приклад творчої лабораторної роботи з фізики на тему: “Дослідження рівноваги важеля”. Творча лабораторна робота складається з наступних елементів: формулювання проблеми, теоретичної моделі розв’язку задачі, навчальної допомоги, моделі виконання експерименту, процедури експерименту, аналізу результатів експерименту та висновків. Відзначимо, що такі лабораторні роботи є продуктом творчого пошуку вчителя.

Abstract. The article deals the main stages of didactic modeling creative laboratory work based on experimental problems. The process of solving creative experimental problems requires from pupils the ability to fold the procedure for educational-cognitive activity and simulate physical experiment. Implementation such work promotes activation educational-cognitive activity of pupils. Creative laboratory works facilitate familiarization with scientific methods of cognition and better mastering educational material. Implementation creative laboratory works directed at developing creative abilities and educational-cognitive competence of pupils.
The article offers the example of the creative laboratory work of physics on the topic:The research of equilibrium of lever”. The creative laboratory work consists of the following elements: problem Definition, Theoretical model of problem solution, learning help, model of the experiment, experimental procedures, analysis of experimental results and conclusions.
Note that such laboratory work it’s product of creativity of teachers.

Анотація. Стаття присвячена розробці однієї з навчальних програм для персонального комп'ютера – основного засобу інформаційно-комп’ютерних технологій Створена комп’ютерна модель нерозгалуженого електричного кола змінного струму. Наведено алгоритм роботи програми. Програма дозволяє реєструвати момент резонансу за максимальним значенням сили струму і за відсутністю зсуву фаз між струмом і напругою в контурі. Для зв'язку з реальним навчальним експериментом використовуються параметри елементів електричного кола типового обладнання фізичного кабінету. Зміна значень активного опору в комп'ютерній моделі дозволяє більш наочно графічно продемонструвати зміну добротності контуру. Миттєвий відгук вихідних параметрів на зміну вхідних параметрів контуру дозволяє в динаміці простежити за зміною резонансної частоти і сили струму на графіку функції  та – зміною величини зсуву фаз між струмом і напругою на осцилограмі. Розглянуті можливості використання комп’ютерної моделі у навчальному процесі на лекційних, практичних і лабораторних заняттях.

Abstract. Tkachenko V., Taranets A. Using computer modeling at studying branched circuit AC. The article is devoted to the development of a training program for the PC – means of ICT. Сomputer model of an unbranched electric circuit AC has been created. Is shown algorithm of the program. The program allows you to show the moment of resonance by the maximum value of the current strength and absence of the phase shift between current and voltage in the circuit. To connect with the real educational experiment are used parameters elements of the electrical circuit typical equipment of the physical cabinet. Changing the values of the resistance of a computer model allows you to more clearly demonstrate graphically change the corpulence of contour. Instant response of the output parameters on changes of the input  parameters of the circuit  allows  to follow the dynamics the change in the resonance frequency, and current on functional dependence , and – changes in the value of the phase shift between current and voltage on the waveform.The possibilities of using computer models in the learning process in lectures, practical and laboratory work was considered.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 170 | Author: Ткаченко В.М., Таранець А.А. | Download in PDF |

Анотація. Автором порушується питання щодо доцільності використання соціальних мереж як засобу навчання при вивченні дисциплін природничо - математичного циклу,зокрема фізики. Наведено  «плюси» та можливості застосування  соціальних мереж в навчально-виховному процесі, в тому числі і для  організації та контролю самостійної роботи учнів. У вигляді діаграм наведено результати опитування учнів щодо користування соціальними мережами в повсякденному житті та які найважливіші функції вони виділяють. Наведено приклади можливих індивідуальних або групових завдань та можливість контролю виконання учнями цих завдань за допомогою сервісів соціальних мереж. Проілюстровано зразки виконання таких завдань у вигляді скріншотів. Зазначено, що використання інформаційно - комунікаційних технологій, зокрема, соціальних мереж в навчально-виховному процесі стимулює розвиток творчих здібностей, підвищує пізнавальний інтерес та мотивацію до навчальної дисципліни, сприяє обміну інформацією, забезпечує зворотний зв'язок з батьками.

Abstract. Slobodyanyk O.V. Elements Of Methodology Of The Use Of Socialnetworks Are During Independent Work Physics. An author is affect a question in relation to expediency of the use of social networks as means of studies at the study of disciplines naturally - mathematical cycle, in particular physicists. "Pluses" and possibilities of application of social networks are driven  to the educational-educator process, including for  organization and control of independent work of students. As diagrams results over of questioning of students are brought in relation to using social networks in everyday life and what major functions they distinguish. Examples of possible individual or group tasks and checking of implementation of these tasks students feature are made by means of services of social networks. The standards of implementation of such tasks are illustrated as photo. It is marked that the use informatively - of communication technologies, in particular, social networks in an educational-educator process stimulates developing creative flairs, promotes cognitive interest and motivation to educational discipline, assists an exchange information, provides a feed-back with parents.

Анотація. У статті ставиться завдання теоретично обґрунтувати та практично описати основні положення методології формування ідеалізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики. Матеріали статті ілюструють компетентністний підхід і описують дієвість (методичну компетентність) вчителя фізики через ідеалізацію пізнавальної діяльності. Автор висновковує, що існує  і впроваджена інноваційна концепція формування прогнозованих професійних компетентностей і світогляду майбутнього педагога, зокрема вчителя фізики, яка вибудована на принципах бінарності цілеорієнтації (конкретна навчальна дисципліна + методика її навчання) і об'єктивного контролю в процедурах навчання суб'єкта. Зазначений концептуальний підхід дозволив реалізувати дидактичну модель цілеспрямованого управління процесом професійного становлення майбутнього фахівця: учителя фізики, на рівнях змістовно-діяльнісних і діяльнісно-особистісних компетентностей і світогляду, ідеалізації пізнавальної діяльності зокрема. Особлива увага в статті приділяється термінам ідеалізація пізнавальної діяльності, дієвість, методична компетентність майбутнього вчителя фізики. Основний зміст матеріалу статті закладає ідею про активне залученні студентів до професійної діяльності та виявленні в діях фізико-педагогічних знань у процесі методики навчання фізики. Оригінальний авторський погляд буде цікавий фахівцям в області теорії та методики навчання (фізика), педагогіки, психології, професійній освіті.

Abstract. Semernia O.M. The Methodology of Forming Idealization Learning of the Future Teachers of Physics. This article seeks to justify the theoretically and practically describe the basic provisions of the Methodology of Forming Idealization Learning of Future Teachers of Physics. The materials competitive of the article to illustrate and describe the efficacy of the approach (methodological competence) Physics Teacher through the Idealization of Cognitive Activity. By the end of the article, existing and implementing an innovative concept formation and predicting the professional competences and outlook of Future Teachers, including the Teachers of Physics, which is built on the principles of the binary orients to the mater (specific academic discipline + methodology of training) and the objective control procedures in the teaching subject. The special attention padding in the terms of the article as follow as the idealization of cognitive activity, the effectiveness, the methodological competence of the future teachers of physics. The main article content material are lays the idea of the active student involvement in the professional activities and identifying actions in the physical and pedagogical knowledge’s in the study of Methods of Teaching Physics. The original author's opinion will be of interest to experts in the theory and methodology of the studies (physics), didactical, psychology and professional education.

Анотація.  В статті розглянуто особливості використання компетентністного підходу в процесі викладання фізики у вищих навчальних закладах, який передбачає засвоєння студентами різного роду знань, умінь, навичок, що дозволяють їм у майбутньому діяти ефективно в ситуаціях професійного, особистого й суспільного життя. Описано різницю між традиційними підходами і компетентністним, між компетенцією і компетентністю, наведено основні структурні елементи компетентності. Розглянуто шляхи формування предметної компетентності, яка виступає як здатність застосування студентами вивчених формул, законів і явищ, при вирішенні поставлених завдань та використання знань в життєвих ситуаціях. Запропоновано з власного досвіду роботи рівні формування предметної компетентності, які досягаються в процесі складання і розв’язування фізичних задач.

Abstract. Murawski S.A. The formation subject competence of students in the study of physics in higher education. The article considers the peculiarities of competence approach in teaching physics in higher education establishments, involving students acquiring of various knowledge and skills, that allow them to act effectively in situations of professional, personal and social life.
The differences between traditional and competence approaches, between different levels of competences are described, the basic structural elements of competence are determined. The ways of subject competence formation, which is the ability to use students studied formulas, laws and phenomena, when solving problems, and using knowledge in real life situations are considered. Offered from my own experience at the level of competence formation achieved in the process of  making and solving physical problems.
The paper considers ways of forming the subject of competencies of students in solving physical problems, their role in the study of physics at the university. The article discusses the features using competentive approach in teaching physics in higher education establishments.
The authors analyze the basic classification of competencies  offered by modern scholars, describe ways of creating competencies in the study of physics. The article focuses on current psychological and pedagogical aspects of students creative activity of forming a creative person.

« 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 »