Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

У категорії матеріалів: 58
Показано матеріалів: 6-10
Сторінки: « 1 2 3 4 ... 11 12 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність включення у навчальні програми фізики міждисциплінарного напрямку – нанотехнології, з метою оновлення змісту природничої освіти. Розкрито методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 7 класі. У статті визначено місце основ нанотехнологій у навчальній програмі з фізики для учнів 7 класу. Розкрито методичні особливості проведення перших уроків фізики у 7 класі з урахуванням нанотехнологічної компоненти. Визначено методичні особливості вивчення питань нанофізики й нанотехнологій у розділах «Механічний рух» та «Взаємодія тіл. Сила». У статті акцентується увага на використанні нетрадиційних методів навчання (методів проблемного навчання, інтерактивних методів, методу проектів), інформаційно-комунікативних технологій, віртуального середовища при вивченні відповідних питань нанотехнологічної тематики. Відзначається міждисциплінарний характер нанотехнологій та роль нанотехнологічної компоненти у формуванні цілісної картини світу.

Abstract. The article substantiates the necessity to include the multidisciplinary direction - nanotechnology in the curriculum of physics in order to update the content of science education. The methodical features of the teaching of pupils of nanotechnologies at physics lessons in 7th form are revealed. The article defines the place of the basis of nanotechnology in the physics curriculum for the 7th form pupils. Methodical features of carrying out the first lessons of physics taking into account the nanotechnological component in the 7th form are revealed. The methodical features of the teaching of nanophysics and nanotechnology in the sections «Mechanical motion» and «Interaction of bodies. Power» is determined. The article focuses on the use of non-traditional teaching methods (methods of problem learning, interactive methods, and method of a project), information and communication technologies, and virtual environment in studying relevant issues of nanotechnology. The interdisciplinary character of nanotechnologies and the role of nanotechnological components in the formation of a coherent picture of the world are noted.

Анотація. Статтю присвячено одному з актуальних питань сучасної педагогіки – застосуванню методу комп’ютерного моделювання в навчальному процесі, зокрема при розв’язанні розрахункових задач загальної та теоретичної фізики в середовищі Mathematica. Сучасна фізична картина світу є квантово-польовою і потребує специфічного понятійного й математичного апарату. Практично кожне поняття подається за допомогою деякої математичної конструкції з розділів математичного й функціонального аналізу, для якісного розуміння якої необхідно самостійне розв’язання студентом на практиці конкретної фізичної задачі. Проектування інформаційних моделей фізичних процесів дозволяє осмислити задачу як об’єкт або явище фізичної реальності, проаналізувати її з використанням різних математичних методів, розробити алгоритм і програму розв’язку на комп’ютері. Як приклад, у статті розглядається типова квантовомеханічна задача про електрон у потенційній ямі. Для перших трьох стаціонарних станів за допомогою математичного пакету Wolfram Mathematica знайдено енергії та хвильові функції, побудовано відповідні графіки. Проведено детальний аналіз отриманих результатів.

Abstract. The article is devoted to one of the topical issues of modern pedagogy - the application of computer modelling in the teaching process, particularly in solving computational problems of General and theoretical physics in the environment of Mathematica. Modern physical picture of the world is a quantum field and requires specific conceptual and mathematical apparatus. Practically, each concept is supplied by means of some mathematical structures from branches of mathematical and functional analysis, for the qualitative understanding which required independent decision by the student to practice specific physical problems. Design of information models of the physical processes allows us to comprehend the task as the object or phenomenon of the physical reality, to analyze it using various mathematical methods, to develop algorithm and the program of the interchange on the computer. As an example, the article discusses typical quantum mechanical problem of an electron in a potential hole. For the first three stationary States with the help of mathematical package Wolfram Mathematica found the energies and wave functions are constructed corresponding graphs. The detailed analysis of the results.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 95 | Author: Турінов А.М., Галдіна О.М. | Download in PDF |

Анотація. Розглянуто сутність понять компетенція / компетентність під кутом зору, що компетенції – це замовлення суспільства на необхідну підготовку людини до життєдіяльності в ньому, а компетентність – це ступінь сформованості компетенцій у конкретної особистості.
Вчителеві, так же як і представникові будь-якої іншої професії, притаманні певні групи відповідних базових і спеціальних компетенцій, які мають доповнювати й посилювати ключові. Список професійних компетенцій вчителя фізики має визначатись виходячи з притаманних йому способів діяльності і складатись із цілком певних обмежених груп компетенцій: ключових компетенцій; базових (психолого-педагогічних, загальнонаукових та ІКТ) компетенцій і спеціальних компетенцій з фізики та методики її викладання.
Ступінь сформованості цих груп компетенцій у конкретного вчителя є віддзеркаленням його рівня професійної (педагогічної) компетентності. Виокремлюючи ступені сформованості кожної зі складових груп професійної компетенції вчителя, можна розглядати певні рівні відповідних компетентностей, які є компонентами професійної компетентності вчителя. Для вчителя фізики, це компетентності: психолого-педагогічна; загальнонаукова; ІКТ і з фізики та методики її викладання.
Різні підходи до класифікації видів професійної компетентності вчителя фізики породжують велике різноманіття її складових компетентностей, що зустрічаються в публікаціях.

Abstract. The essence of the concepts of competence / competence point of view that competence is the order of society necessary for the preparation of man for life in it, and competence is the degree of competence in a particular individual.
The teacher, as the representative of any other profession, has certain group, the relevant core and specific competencies that should complement and reinforce the key. The list of professional competences of teachers of physics should be determined on the basis of his inherent activity and consist of certain limited groups of competences: key competences; basic (psychological and pedagogical, General scientific and ICT) competencies and specific competencies in physics and its teaching methods.
The degree of formation of these groups of competencies with a specific teacher is a reflection of his level of professional (pedagogical) competence. Highlighting the extent of formation of each of the constituent groups of the professional competence of teachers, it is possible to consider certain levels of competence that are components of professional competence of teachers. For teacher's competence: psychological and educational; scientific; ICT and physics and methods of teaching.
Different approaches to the classification of the types of professional competence of teacher of physics give rise to the great variety of its constituent competences, which are found in the literature.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 110 | Author: Ткаченко В.М., Черевань Є.О. | Download in PDF |

Анотація. Проаналізовано взаємозв’язок природничо-наукових дисциплін у контексті формування ключових компетентностей та компетенцій майбутнього вчителя природничо-наукового спрямування. Встановлено, що інтеграційна взаємодія між фундаментальними дисциплінами, а особливо аспектний характер фізичних знань, дають можливість виокремити особливе значення генералізаційного фактору у формуванні змісту природничо-наукової освіти за умови функціонування взаємоузгодженої системи природничих знань. Інтеграція спонукає появу якісно нових можливостей у студентів – сприймання одних явищ у взаємозв’язку з іншими. Сутність інтегрованого підходу до навчання полягає у координації, поєднанні й систематизації знань відносно певних центрів інтеграції. У процесі моделювання об'єктів із області природознавства, які мають різну природу, якісно нового характеру набувають інтеграційні зв'язки, які об'єднують різні галузі природничо-наукових знань шляхом застосування фундаментальних законів, понять та методів дослідження, що й вимагає відповідної фахової підготовки майбутніх учителів природничо-наукового спрямування.

Abstract. Analyzed the relationship of the natural Sciences in the context of the formation of the key competences and competencies of future teachers of natural-science direction. It is established that integration between basic disciplines, especially the aspect of the nature of physical knowledge, provide an opportunity to highlight the special importance generalizating factor in shaping the content of science education subject to the operation of a mutually agreed system of natural knowledge. Integration encourages the emergence of qualitatively new opportunities for students - the perception of certain phenomena in relationship with others. The essence of integrated approach to learning is to coordinate, combination, and systematization of knowledge about some of the integration centres. In the process of modeling objects with areas of science that are different in nature, qualitatively new character acquire integration links, which bring together different areas of scientific knowledge through the application of fundamental laws, concepts and research methods, and requires the proper training of future teachers of natural-science direction.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ | Переглядів: 83 | Author: Ткаченко І.А., Краснобокий Ю.М. | Download in PDF |

Анотація. Пропонується інтегративний підхід подачі матеріалу лекції – послідовністю трьох варіантів викладу.
І. Вербальний варіант – шляхом математичних викладок подається змістове ядро теми.
ІІ. Табличний варіант – шляхом побудови зведеної таблиці формул подається структура матеріалу теми.
ІІІ. Схемографічний варіант – шляхом активізації минулого досвіду, через схеми і графіки – візуалізуються зв’язки матеріалу теми з відомими вхідними поняттями, що веде до зникнення можливого дискомфорту.
Наводиться розробка прикладу реалізації запропонованого підходу у викладі теми – з метою підвищення ефективності пізнавальної діяльності і подальшого застосування цього підходу у процесі самостійної роботи студентів. Пропонується включити до необхідної сукупності елементів опису електричного кола також діаграму електричних потенціалів як стислу і наочну форму передачі інформації, а також розбивку електричного кола на дві частини: виділену неоднорідну ділянку кола та іншу активну частину, що зображується прямокутником А (використовується в курсі електротехніки).

Abstract. Offers an integrative approach flow of the material of the lecture a sequence of three variants of the presentation.
Verbal form - by mathematical calculations served the core themes.
Table option - by building PivotTable formulas served the structure of the material topics.

Shemalevicki option - by stepping past experience, using diagrams and graphics are rendered in respect of the material topics with known input concepts, leads to the disappearance of possible discomfort.
Given the development of the example implementation of the proposed approach in the presentation of the topic - with the aim of improving the efficiency of cognitive activity and the further application of this approach in the process of independent work of students. Proposed to be included in the required set of elements describing the electric circuit a graph of electric potential as a concise and visual form of information transfer, as well as a breakdown of an electric circuit into two parts: allocated non-uniform phase circles, and another active part, is represented by the rectangle A (used in the course of electrical engineering).
Key words: direct current; Ohm's law; heterogeneous site; Chart of potentials; variant approach.

« 1 2 3 4 ... 11 12 »