Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 159
Показано матеріалів: 6-10
Сторінки: « 1 2 3 4 ... 31 32 »

Анотація. Статтю присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів-предметників фізико-технологічного профілю для старшої школи. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, офіційних документів, інтернет ресурсів висвітлено теоретичні обґрунтування та практичні описи нагальної потреби в підготовці майбутнього вчителя-предметника фізико-технологічного профілю в старших класах з навчальних предметів «Фізика» і «Людина і природа»; запропоновані основні положення нової концепції підготовки таких фахівців. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики компетентнісного становлення майбутніх учителів фізико-технологічного профілю.

Abstract. The article is devoted to the issue of training future subject teachers of Physics and Technology Profile for high school. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific sources, official documents, and online resources highlights the theoretical study and practical descriptions of the urgent need to prepare the Future Subject Teachers of Physical and Technological Profile in the senior classes of subjects "Physics" and "Man and Nature"; the basic provisions of the new concept of training these professionals. Made in article findings can be using in the theoretical study and practical development a methodology competence of the Future Teachers of Physical and Technological Profile.

Анотація. Високий рівень інформатизації усіх сфер людської діяльності зумовлює активний розвиток та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Педагог має адаптуватися до сучасних тенденцій інформаційного суспільства, а тому має ефективно обирати і застосовувати ті технології, які сприяють досягненню поставленої мети, тим самим підвищуючи і свою професійну культуру. Використання мультимедійних технологій дає змогу заощаджувати час, підвищує дієвість навчальних матеріалів. Мультимедійна інформація виділяється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють вміння працювати на комп’ютері і використовувати різні інформаційні засоби. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці візуальної підтримки вивчення теми «Тригонометричні функції та їх властивості», яка може бути використана не тільки на уроках, а й в позанавчальний час при організації самостійної роботи учнів.

Abstract. High level of Informatization of all spheres of human activity determines the active development and use of modern information and communication technologies. The teacher should adapt to the modern trends of the information society, and therefore must effectively select and apply those technologies that contribute to achieving this objective, thereby enhancing their professional culture. Use of multimedia technologies allows to save time, improves the effectiveness of training materials. Multimedia information stands out for clarity, brevity, accessibility. In the process, her students learn to analyze, express their opinions, to improve ability to work on the computer and use various information tools. Practical significance of the obtained results is to develop a visual support of the topic of "Trigonometric functions and their properties", which can be used not only in the classroom but also in extracurricular time, organization of independent work of students. Today, special attention should be paid to technologies that allow apply visual methods large data. Among these, the leading role of flash technology, which in addition to clarity, provide dynamic visualization and engaging audio content. These technologies are now actively involved in the learning process, and they promote intensification, systematization and generalization of topics and concepts, especially in mathematics. The article will be useful to mathematics teachers, students, future mathematics teachers and pupils of secondary schools.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 69 | Author: Юрченко А.О., Семеніхіна О.В. та ін | Download in PDF |

Аннотация. В статье представлена проблема подготовки педагогов совмещенных профилей «Математика» и «Информатика», связанная с конвергенцией наук и технологий. В настоящее время на науку и образование оказывают влияние глобальные процессы, что приводит к появлению понятий «глобализация образования» и «международная образовательная среда». Эти понятия связываются с понятием «конвергенция образования». В связи с этим, необходимо проведение соответствующих мероприятий по подготовке к реализации и непосредственной реализации нового типа образования. Целью статьи является рассмотрение подготовки педагогов совмещенных профилей «Математика» и «Информатика» с учетом с конвергенции наук и технологий. Описаны некоторые подходы к определению конвергенции. Отмечена важность совершенствования подготовки педагогических кадров по совмещенным профилям с учетом возросшей роли междисциплинарности. Представлены результаты проведенного анализа содержания школьных курсов математики и информатики, показывающие целесообразность использования методов математики (численные методы, метод математического моделирования, метод вычислительного эксперимента, методы математической логики, методы математической статистики, функционально-графический метод) в процессе изучения информатики.

Abstract. The problem of training of teachers of the combined Mathematician and Informatics profiles connected with convergence of sciences and technologies is presented in article. Now global processes exert impact on science and education that leads to emergence of the concepts "education globalization" and "international educational environment". These concepts contact the concept "education convergence". In this regard, holding the relevant activities for preparation for realization and direct realization of new type of education is necessary. The purpose of article is consideration of training of teachers of the combined Mathematician and Informatics profiles taking into account from convergence of sciences and technologies. Some approaches to convergence definition are described. Importance of improvement of preparation of pedagogical shots on the combined profiles taking into account the increased interdisciplinarity role is noted. The results of the carried-out analysis of maintenance of school courses of mathematics and informatics showing expediency of use of methods of mathematics (numerical methods, a method of mathematical modeling, a method of a computing experiment, methods of mathematical logic, methods of mathematical statistics, a functional and graphic method) in the course of studying of informatics are presented.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 48 | Author: Сафонов В. И. | Download in PDF |

Анотація: Стаття присвячена проблемі міждисциплінарної спрямованості курсу вищої математики під час професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах України. Обґрунтовано необхідність дослідження міжпредметних зв’язків курсу вищої математики та фахових дисциплін. Проаналізовано стан та визначена роль математичної освіти у професійній підготовці економістів. Підкреслено роль вищої математики як важливого інструментарію ефективної діяльності економіста. Проаналізовано зв’язки між математичними та фаховими економічними дисциплінами. Математична освіта в підготовці майбутніх економістів відіграє важливу роль, оскільки вона є загальнонауковим фундаментом для оволодіння системою фахових знань. Математичні закономірності, поняття широко використовують у практичній діяльності, у конкретних економічних процесах і явищах. Математика необхідна для успішного засвоєння фундаментальних і професійно спрямованих дисциплін, які забезпечують базові економічні знання та закладають основи для подальшого вивчення спеціальних економічних дисциплін. Доцільно демонструвати застосування математичного апарату у майбутній професійній діяльності, тим самим реалізовуючи один із принципів педагогіки – єдність теорії і практики. Наведені основні розділи курсу вищої математики, які використовуються під час вивчення фахових та професійно-орієнтованих дисциплін. Визначена роль фахових завдань у формуванні в студентів умінь та навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності. Запропонований перелік основних фахових економічних завдань, які необхідно розв’язувати студентам під час вивчення дисципліни “Вища математика”.

Abstract: The article considers the issue of interdisciplinary dimension of the course of advanced mathematics for economics students at higher educational establishments of Ukraine. The author substabtiates the necessity of interdisciplinary links of advanced maths with other special subjects. It analyzes the state and defines the role of teaching mathematics in the professional education of future economists. The role of advanced maths as an important tool in the activity of a future economist is stressed. The inter relishes between mathematics subjects are analyzed. Mathematic training in the content of professional economic education is of major importance since it is a general scientific basis for acquiring professional competencies. Mathematic laws and concepts are widely used in practice for the analysis of certain economic processes. Mathematics is necessary for mastering fundamental and specific subjects which ensure basic economic knowledge and lay a basis for further professional education.  Suffice it to demonstrate the use of mathematic apparatus in the future professional activity, thus realizing one of the pedagogical principles – integration of theory and practice. The author exemplifies the main units in the course of advanced mathematics used in the professional training of economics students. It reveals the role of professional tasks in teaching student’s skills and abilities necessary for their profession. The main specific economic problems that call for advanced mathematic knowledge are listed. 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 53 | Author: Рум’янцева К.Є. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена аналізу процесу професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери в рамках синергетичного підходу. Сучасна наука використовує нову методологію міждисциплінарності, комплексності, системності. В якості універсальної основи для підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності виступає синергетичний принцип. Зроблено висновки стосовно формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників в рамках синергетичного підходу про те, що цей процес є динамічним, системним, який характеризується єдністю цілей, інноваційних технологій за рахунок впровадження патернів нового мислення, які містять у собі нове знання про механізми і процеси самоорганізації та саморозвитку відкритих нелінійних систем. В статті виділено ряд умов, за реалізації яких можлива самоорганізація освітніх систем, їх цілеспрямований саморозвиток: відкритість системи, постійний притік інформації із соціуму; відносно колективно узгоджену поведінку суб’єктів освітнього процесу; перехід від нестійкого до стійкого стану; нелінійність, багатоваріантність розвитку, що переконує у необхідності його використання при підготовці майбутніх працівників соціальної сфери.

Abstract. The article is devoted to analysis of the professional training future social workers in the framework of the synergetic approach. Modern science uses a new methodology of interdisciplinarity, complexity, consistency. The synergetic principle is used as a universal basis for preparing future social workers for professional mobility supports. Conclusions regarding the formation of professional mobility future social workers in the framework of the synergetic approach that this process is dynamic, the system, which is characterized by unity of purpose, innovative technologies through the introduction of new thinking patterns, which contain new knowledge about the mechanisms and processes of self-organization and self-development in open nonlinear systems. The article highlights a number of conditions, implementation of which is possible self-organization of educational systems, their commitment to self-development: openness of the system, a constant flow of information from society; regarding the collectively cooperative behavior of subjects of educational process; the transition from unstable to stable state; non-linearity, diversity of development, which proves the need for its use in the preparation of future social workers.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ | Переглядів: 47 | Author: Рідкодубська А.А. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 ... 31 32 »