Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 55
Показано матеріалів: 1-5
Сторінки: 1 2 3 ... 10 11 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. В статті проведено аналіз відкритості закладів вищої освіти. В сучасних умовах основним комунікаційним середовищем стає Інтернет, а головним комунікаційним інструментом виступає сайт. Сайт це засіб відображення унікальних характеристик вищу, його індивідуальності та привабливості, він є конкурентною перевагою вищу на ринку освітніх послуг та визначає його імідж у світовому Інтернет-просторі. Процес підвищення академічної відкритості закладів вищої освіти засобами Web-технологій можливий лише за умови об’єднання зусиль багатьох підрозділів та авторів. Для підняття рейтингу ЗВО необхідно виконувати такі заходи: правильно наповнити контентом сторінки сайту про наукову діяльність; публікувати новини про майбутні або минулі наукові конференції, семінари та інше, зберігати у відкритому доступі їхні матеріали, а також результати наукової діяльності: публікації, наукові робити, навчально-методичні рекомендації, які повинні супроводжуватися анотацією так само двома мовами; зберігати у відкритому доступі наукові журнали та видання. В обов'язковому порядку дублювати розділи з інформацією про наукову діяльність університету англійською мовою. Рейтингові системи забезпечують умови прозорості для зовнішнього оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, інформують суспільство про розвиток вищої освіти. В статті надано рекомендації щодо підвищення показників присутності, якості, відкритості та впливу у міжнародному рейтингу Webometrics.

Abstract. The article analyzes the openness of institutions of higher education. In today's environment, the Internet becomes the main communication environment, and the main communication tool is the site. The site is a means of displaying the unique characteristics of the higher, its individuality and attractiveness; it is a competitive advantage higher in the market of educational services and determines its image in the world Internet space. The process of increasing the academic openness of institutions of higher education through Web-technologies is possible only if the efforts of many units and authors are united. To raise the ZOO rating, it is necessary to carry out the following measures: to correctly fill the content of the page of the site about the scientific activity; publish news about upcoming or past scientific conferences, seminars, etc., keep their materials open, as well as the results of scientific activities: publications, scientific works, educational and methodological recommendations, which should be accompanied by a synopsis in the same two languages; to keep open scientific journals and publications. It is imperative to duplicate sections with information on the University's academic activities in English. Rating systems provide conditions for transparency for external evaluation of the activities of higher educational institutions; inform society about the development of higher education. The article provides recommendations for increasing the presence, quality, openness and impact of the Webometrics international ranking.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 63 | Author: Кравченко Н., Алєксєєва А. та ін. | Download in PDF |

Анотація. В статті висвітлено можливості застосування різноманітних on-line засобів та ресурсів для полегшення процесу навчання, а саме у процесі викладацької діяльності, що позитивним чином позначиться на успішності студентів та якості навчання. Зокрема, проаналізовано  використання оn-line ресурсу з вивчення логічного програмування для поглибленого вивчення теми «Списки та операції над ними» у середовищі Turbo Prolog. Охарактеризовано  використання в освітній діяльності студентів ментальних карт, інтерактивних плакатів, тестів та сервісів Google. Інтерактивні плакати представлені сервісами Glogster, Prezi, Google та презентацією на локальному комп’ютері з використанням тригер-технологій. Засоби для створення ментальних карт подані на прикладі on-line ресурсів Mindmeister, Bubble.us, Mindomo та Mind42. Тести наведені оn-line сервісами Test Pad, Майстер-Тест, Simpoll, LearningApps та в локальній контрольно-діагностичній програмі MyTest. Констатовано переваги, якими володіють on-line засоби навчання по відношенню до традиційних: зручність, мобільність, інформативність, доступ у будь-який час і з будь-якої точки планети, одночасна робота групи над проектом.

Abstract. The article deals with the possibilities of using various on-line tools and resources to facilitate the educational process, namely in the teaching activities, which will positively affect the students’ progress and the quality of teaching. In particular, the use of the on-line resource for the study of logical programming for in-depth study of the topic "Lists and operations on them" in the Turbo Prolog environment was analyzed. The use of mind maps, interactive posters, tests and Google services in educational activities of students is described. Interactive posters are presented by services Glogster, Prezi, Google and a presentation on a local computer using trigger technologies. The tools for creating mind maps are demonstrated with the example of on-line resources Mindmeister, Bubble.us, Mindomo and Mind42. The tests are presented by on-line services Test Pad, Master-Test, Simpoll, LearningApps and in the local control-diagnostic program MyTest. The advantages of on-line learning tools in relation to traditional ones are shown, namely convenience, mobility, informativeness, access at any time and from any point of the planet, the simultaneous work of the group on a project.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 64 | Author: Шахіна І.Ю., Лазнюк Д.С. | Download in PDF |

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена проблемою забезпечення навчального процесу початкової школи електронними засобами навчання, оскільки молодші школярі краще засвоюють навчальний матеріал з опорою на наочність та з використанням дидактичних ігрових програм. Готові програмні продукти не передбачають їх повної адаптації до методичної системи кожного вчителя, бо розробникам неможливо передбачити унікальність кожного вчителя й класу, в якому він працюватиме. Тому багато вчителів використовують наявні та створюють власні електронні освітні ресурси. В статті розглянуто Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer як засоби створення електронних освітніх ресурсів для початкової школи. Наведено приклади програмних продуктів,  виконаних  у Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel,  Adobe Flash, Share Point Designer. Запропоновані програми дозволяють створювати електронні освітні ресурси з використанням засобів мультимедіа, не вдаючись при цьому до прямого програмування. Такий підхід дає можливість педагогам самостійно розробляти необхідні електронні освітні ресурси, володіючи лише навичками користувача. З використанням авторських електронних освітніх ресурсів учитель може проводити урок, активно спілкуватись з молодшими школярами на різних етапах навчання: засвоєння нових знань, закріплення і вдосконалення знань, умінь і навичок, а також перевірки й корекції навчальних досягнень учнів.

Abstract. The relevance of the material presented in the article, due to the issue of ensuring the educational process in primary school with electronic learning tools, because younger students better understand the course material based on the visibility and usage of didactic games. Ready-made software products do not include their complete adaptation to a methodical system of every teacher, because developers cannot predict the uniqueness of each teacher and the class in which it will work. Therefore, many teachers use existing and create their own e-learning resources. In the article Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer, tools for creating e-learning resources for primary schools. Examples of software made in Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Adobe Flash, Share Point Designer. The proposed program allows to create e-learning resources using multimedia, without the need for direct programming. This approach provides an opportunity for teachers to develop the necessary electronic educational resources, having only the skills of the user. Using proprietary e-learning resources, the teacher can conduct a lesson, actively communicate with the younger students at different stages of learning: acquisition of knowledge, the consolidation and improvement of knowledge and skills, as well as inspection and correction of students ' knowledge.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 49 | Author: Пушкарьова Т.О., Рибалко О.О. | Download in PDF |

Анотація. Світове господарство, всі його галузі розвиваються на інтеграційних та інтелектуально-інформаційних принципах, орієнтованих на якість життя. Встановлено характерні особливості  інформаційних ресурсів. Існують дві форми ін­формаційних ресурсів як відчужуваних знань, що стають повідомленнями: пасивна (книги, статті, па­тенти, бази даних) і активна (модель, алгоритм, програма, проект, бази знань). Проаналізовано тенденції інтеграції інформаційних ресурсів та виявлено проблеми, що виникають в процесі інтеграції державних або ділових організаційних структур при вирішенні складних багатопрофільних завдань. Вирішення проблем інтеграції інформаційних ресурсів можливе за умови організації спільного інформаційного простору, що на прикладі університету, як правило, здійснюється за допомогою сховищ та просторів даних, в тому числі за матеріалами діяльності кафедр. Виділено коло завдань діяльності кафедри, в тому числі з організації рейтингового оцінювання, які повинно розв’язувати інформаційно-аналітичне забезпечення. Розроблено концепцію інтегрованого інформаційного ресурсу кафедри, який включає структуровані дані та каталог електронних ресурсів в різних форматах з автоматизованою актуалізацією.

Abstract. The world economy, all sectors are developing on the integration and intelligent information principles focused on the quality of life. Set characteristics of information resources. There are two forms informacijnih resources as alienated knowledge, become messages: passive (books, articles, patents, databases) and active (model, algorithm, program, project, knowledge base). Analyzed trends of integration of information resources and identified problems encountered in the integration process of the state or business organizational structures when solving complex multidisciplinary problems. The solution of problems of integration of information resources is possible provided the organization of a common information space on the example of the University, usually conducted via storage and data spaces, including materials on the activities of the departments. Allocated a range of tasks activities of the Department, including the organization of rating that must be addressed by information and analytical support. Developed the concept of the integrated information resource of the Department, which includes structured data and directory of electronic resources in a variety of formats with automated updating.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 50 | Author: Постіл С., Шостак Ю., Марченко А. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital          storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових розповідей та алгоритм роботи над їх створенням; наведено приклади практичного застосування даної технології у професійній діяльності педагога. В роботі представлено огляд ряду програмних продуктів і форматів, що дозволяють організувати мультимедійний контент, перераховані інструменти, що полегшують підбір матеріалів для розробки і публікації цифрової розповіді. Виявлено спектр компетенцій, які формуються в процесі розробки цифрової розповіді. Стаття також розглядає питання розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя і учня як необхідної умови використання можливостей цифрових розповідей у навчальному процесі.

Abstract. The paper describes the usage and creation of digital narratives (digital storytelling) as one of educational media technologies. The article presents the description of technology to storytelling, and presents various classifications of the digital stories and the algorithm works over their creation; examples of practical application of this technology in the professional activity of a teacher. The paper presents an overview of the range of software products and formats that allows you to organize multimedia content, these tools facilitate the selection of materials to design and publish a digital story. The identified range of competencies, which are formed in the process of developing a digital story. The article also examines the evolution of information and communication competence of teacher and student as essential for the use of digital stories in the educational process.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 54 | Author: Подліняєва О.О. | Download in PDF |
1 2 3 ... 10 11 »