Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 33
Показано матеріалів: 6-10
Сторінки: « 1 2 3 4 ... 6 7 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті розкрито специфіку та подано характеристику технологічного етапу проектування електронного освітнього ресурсу на конкретному прикладі електронного посібника з латинської мови. Основними процедурами технологічного етапу визначено проектування дидактичних функцій, підсистем і макроструктури електронного посібника, структуризація змісту навчального матеріалу, вибір оптимальних методів навчання та способу управління навчальною діяльністю. Велику увагу у статті приділено опису макроструктури електронного посібника, що  характеризує будову, організованість, упорядкованість, взаємозалежність і взаємообумовленість підсистем і компонентів електронного посібника та зв’язків між ними, що здатні виконувати відносно незалежні функції для досягнення проміжних підцілей і водночас підпорядковані загальній меті посібника. Побудова макроструктури посібника здійснюється на засадах системного підходу, зокрема принципах емерджентності, модульності та ін. Модуль при цьому розуміється як  відносно автономний, функціонально завершений фрагмент електронного посібника, що містить блок дидактично опрацьованої, адаптованої і структурованої інформації.

 

Abstract. The article reveals the specificity and the characteristic of the technological design stage of e-learning resources in a specific example, electronic textbooks on the Latin language. The main procedures of the technological implementation of the identified design didactic functions, subsystems and macrostructure of electronic textbook, structuring the content of educational material, the choice of optimal teaching methods and ways of educational activity management. Great attention is paid to the description of the macrostructure of electronic books, describes the structure, organization, order, interdependence, and the interdependence of the subsystems and components of electronic benefits and the connections between them, are able to perform relatively independent functions for the achievement of intermediate sub-goals and at the same time subordinated to the overall goal of the grant. The construction of the macrostructure of the allowance is based on a systemic approach, in particular the principles of emergence, modularity, etc. the Module when it is understood as a relatively Autonomous, functionally complete fragment of e-books, contains the block didactically designed, adapted and structured information.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 27 | Author: Балалаєва О.Ю. | Download in PDF |

Анотація. Високий рівень інформатизації усіх сфер людської діяльності зумовлює активний розвиток та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Педагог має адаптуватися до сучасних тенденцій інформаційного суспільства, а тому має ефективно обирати і застосовувати ті технології, які сприяють досягненню поставленої мети, тим самим підвищуючи і свою професійну культуру. Використання мультимедійних технологій дає змогу заощаджувати час, підвищує дієвість навчальних матеріалів. Мультимедійна інформація виділяється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють вміння працювати на комп’ютері і використовувати різні інформаційні засоби. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці візуальної підтримки вивчення теми «Тригонометричні функції та їх властивості», яка може бути використана не тільки на уроках, а й в позанавчальний час при організації самостійної роботи учнів.

Abstract. High level of Informatization of all spheres of human activity determines the active development and use of modern information and communication technologies. The teacher should adapt to the modern trends of the information society, and therefore must effectively select and apply those technologies that contribute to achieving this objective, thereby enhancing their professional culture. Use of multimedia technologies allows to save time, improves the effectiveness of training materials. Multimedia information stands out for clarity, brevity, accessibility. In the process, her students learn to analyze, express their opinions, to improve ability to work on the computer and use various information tools. Practical significance of the obtained results is to develop a visual support of the topic of "Trigonometric functions and their properties", which can be used not only in the classroom but also in extracurricular time, organization of independent work of students. Today, special attention should be paid to technologies that allow apply visual methods large data. Among these, the leading role of flash technology, which in addition to clarity, provide dynamic visualization and engaging audio content. These technologies are now actively involved in the learning process, and they promote intensification, systematization and generalization of topics and concepts, especially in mathematics. The article will be useful to mathematics teachers, students, future mathematics teachers and pupils of secondary schools.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 93 | Author: Юрченко А.О., Семеніхіна О.В. та ін | Download in PDF |

Анотація. Серед основних тенденцій розвитку математичної освіти в технічному вузі можна виділити модернізацію методів, прийомів і засобів навчання у формуванні тих базових знань і вмінь, які є значимими для застосування у подальшій професійній діяльності. Особливо важливо майбутньому інженеру вміти застосовувати алгоритм дій або самому його розробляти з використанням сучасних інформаційних технологій. Дана стаття присвячена аналізу педагогічної і методичної доцільності використання системи аналітичних розрахунків Maple при розв’язуванні задач математичної фізики, зокрема, коливання струни. Розглянуто основні команди, які дозволяють розв’язувати задачу Коші методом характеристик (формула Д'Аламбера) і методом Фур'є (метод відокремлення змінних) для вимушених і вільних коливань струни. Наведено методичні коментарі щодо використання операторів Maple в процесі знаходження основних характеристик і візуалізації процесу коливання струни.
Зроблено висновки стосовно методичної і педагогічної доцільності вибору системи аналітичних розрахунків Maple з метою формування вмінь і навичок студентів, які передбачені змістовним модулем «Диференціальні рівняння».

Abstract. Among the main trends of mathematics education in a technical college we can identify methods, techniques and training aids modernization in the formation of the basic knowledge and skills that are important for application in future professional activities. It is especially important for future engineers to be able to apply the algorithm of actions or to develop it on one's own using modern information technology. This article is devoted to the pedagogical and methodological feasibility of Maple analytical calculations system in solving problems of mathematical physics, including string vibrations. The basic commands to solve the problem of Cauchy by characteristics method (d'Alember formula) and Fourier method (method of variables separation) for free and forced vibrations of strings are examined. A methodical analysis of Maple operators in the process of the main characteristics searching and visualization of string fluctuations process is done. Conclusions regarding the methodological and pedagogical appropriateness of Maple analytical calculations to form students skills which are provided by meaningful module "Differential equations" are done.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 70 | Author: Ковальчук М.Б. | Download in PDF |

Анотація: Дана стаття присвячена проблемі організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних закладів освіти. Виходячи з досліджень у педагогічній літературі та власного досвіду, проаналізовані різні підходи до організації та етапів проведення самостійної роботи студентів. Обґрунтовано актуальність та доцільність розробки та впровадження у навчальний процес вищої школи прикладної програми для автоматичного генерування та перевірки завдань. Розглядаються методичні аспекти автоматичного створення багатоваріантних типових індивідуальних навчальних завдань для студентів вищих технічних навчальних закладів для обчислення результатів арифметичних дій над двома многочленами з кільця многочленів. Доведено, що застосування запропонованої прикладної програми дозволяє вирішити задачу організації самостійної роботи студентів шляхом індивідуалізації навчання. Такий підхід може бути використаний в дисциплінах, які допускають формалізацію контрольних матеріалів.

Abstract: This article deals with the problem of organization of independent educational activity of students of higher technical educational institutions. Based on studies published in pedagogical literature and on personal experience, various approaches to and stages of independent work of students were analyzed. Substantiates the urgency and expediency of development and implementation in educational process of higher school the software application for automatic generation and verification of training tasks. Considers the methodological aspects of automatic creation of a multivariate model of individual learning tasks for students of higher technical educational institutions to calculate the results of arithmetic operations on two polynomials from a polynomial ring . It is proved that the proposed use of the application program allows to solve the problem of organization of independent work of students by individualizing learning. This approach can be used in disciplines that allow the formalization of training materials.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 79 | Author: Жданова Ю.Д. та ін. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена вивченню методичних особливостей навчання студентів мові гіпертекстової розмітки, таблиць каскадних стилів на прикладі опису блоків. Обґрунтовано актуальність вивчення мови гіпертекстової розмітки попри велике заповнення простору глобальної мережі системами управління контентом. Акцентується увага на веб-компетентностях як на одній зі складових інформатичних компетентностей майбутнього учителя інформатики.
У роботі пропонується розглянути поступове опанування навичками роботи з блоком як одним з елементів логічної структури веб-сторінки, в контексті чого також описано сучасний підхід до логічного розбиття веб-сторінки. Представлено використання методу репродуктивної діяльності та методу аналогій як необхідних методів при первинному закріпленні знань. Наведено приклад частини практичної роботи. З метою зацікавленості та реалізації творчого підходу наведено приклади оформлення рухомого тексту на веб-сторінках. В статті використовуються електронні ресурси, в яких розташовано колекції зразків оформлення різних елементів.

Abstract. The article is devoted to methods of teaching students to hypertext markup language and cascading style sheets. The author talks about the relevance of the study of HTML language despite the large number of CMS. The emphasis is on web-competencies, which are a part of it-competence of future teachers of Informatics.
The article discusses the gradual acquiring skills when working with blocks. Students study HTML at the University. In school students learn possibility only about this. The teacher must be able to work with the sites ready and establish. The unit is part of the logical structure of the web page. So the modern approach to logical markup of the web page. Reproductive method and the method of analogies is a necessary method in arkticheskih works.
An example is given of practical work. The teacher should remind about copyright when using ready-made solutions. The author cites the example design of mobile line for interested students and their work. Examples of design elements are placed on the pages of a global network of electronic resource.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 110 | Author: Дегтярьова Н.В. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 ... 6 7 »