Головна » Статті » ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

У категорії матеріалів: 62
Показано матеріалів: 16-20
Сторінки: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. У статті висвітлюється актуальність модернізації засобів навчання лінійної алгебри. Наголошується на необхідності створення та використання електронних посібників з лінійної алгебри у навчальному процесі. Розкрито особливості електронних навчальних посібників з лінійної алгебри «Лекції з лінійної алгебри» і «Лінійний простір та лінійні оператори». Описано інтерфейс даних посібників. Вказано на відповідність змісту даних посібників навчальній та робочій програмам з лінійної алгебри для підготовки студентів зі спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). Висвітлено деякі переваги та недоліки  електронних посібників з лінійної алгебри в порівнянні  з друкованими аналогами  чи іншими друкованими виданнями. Зазначено, що використання  електронних посібників з лінійної алгебри має на меті забезпечити підвищення інтересу й загальної мотивації до вивчення лінійної алгебри, індивідуалізацію навчання, виховання інформаційної культури студентів і сприяє оптимізації та інтенсифікації навчального процесу.

Abstract. The article highlights the relevance of the modernization of the means of learning linear algebra. The necessity of creation and use of e-textbooks on linear algebra in the learning process. The features of electronic textbooks on linear algebra "Lectures on linear algebra" and "Linear space and linear operators". Describes the interface of these benefits. Indicate the consistency of the content of the benefits of educational and working programs on linear algebra for students majoring 014.04 Secondary education (Mathematics). We highlight some of the advantages and disadvantages of e-textbooks on linear algebra as compared to print counterparts or other printed publications. Noted that the use of e-textbooks in linear algebra is aimed to ensure the increase of interest and General motivation to study linear algebra, individualized training, education of information culture of students and contributes to the optimization and intensification of the educational process.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 90 | Author: Дубовик В.В. | Download in PDF |

Abstract. The article discusses challenges related to measurement and use indices of adolescent intelligence. It is proposed technique and computer tool to monitor schoolchildren of mathematic classes’ abilities. Experimental research confirmed data obtained in the author’s research earlier that highlighted significant increase of intelligence indices after 8th and 10th grade. But, in contrast with general (averaged) data for all types of school profile, it was revealed that intelligence of mathematical class’ students increases quickly in 9th grade and a little be slow in 10th, but is higher than in general schools. The results indicated that refinement of the mechanisms of intelligence development require longitudinal studies and expansion of the base of educational institutions in order to increase the effectiveness of personality-oriented learning. Some fruitful results in understanding of the intellect changes in micro-age intervals at high school could be expected in relationship of intellect personality features, namely as regards the style of thinking and features of properties of the central nervous system, as well as accounting learning workload. Experimental results in this research were compared with previous ones obtained with the tool’s prototype (averaged data is captured by more than 3,500 schoolchildren).

Анотація. У статті розглядаються проблеми, пов'язані з показниками вимірювання та використання інтелекту підлітків. Запропоновано методику та комп'ютерний інструментарій для моніторингу математичних здібностей старшокласників. Експериментальні дослідження підтвердили дані, отримані в авторському дослідженні раніше, а саме - значне зростання показників інтелекту після 8-го і 10-го класів. Але, на відміну від загальних (усереднених) даних для всіх типів шкільного профілю, було виявлено, що інтелект учнів класів математичного профілю швидко зростає у 9-му класі та трохи сповільнюється у 10-му, але є вищим, ніж у загальноосвітніх школах. Результати показали, що вдосконалення механізмів розвитку інтелекту потребує продовження досліджень та розширення бази обстеження навчальних закладів з метою підвищення ефективності навчання, орієнтованого на особистість. Деякі плідні результати у розумінні інтелекту на мікро-вікових інтервалах у старшій школі можна очікувати у співвідношенні особливостей показників особистості та інтелекту, а саме по відношенню до стиля мислення та особливостей властивостей центральної нервової системи, а також урахування навчального навантаження. Експериментальні результати в цьому дослідженні порівнювалися з попередніми, отриманими за допомогою прототипу інструмента (усереднені дані отримані за результатами обстеження більш ніж 3500 школярів України).

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 93 | Author: Burov О. | Download in PDF |

Анотація. У даній статті аналізується історія виникнення і розвитку мобільних технологій, основні недоліки, переваги та перспективи їх впровадження у навчальний процес. Розкривається сутність та дидактичні можливості мобільного навчання. Зазначається, що мобільні пристрої вдосконалюють методи та засоби доступу до інформації та її подання, що веде до створення нових форм обробки та вивчення навчального матеріалу. Навчання, в цілому, стає персоналізованим, доступним і необмеженим часовими та географічними рамками. Розглянуто потреби адаптації навчальних матеріалів під мобільні пристрої, що потребує великих інтелектуальних зусиль, оскільки простого перенесення цих матеріалів в електронне середовище недостатньо. Наголошено на значенні психолого-педагогічних вимог при створенні навчальних матеріалів.
На основі аналізу літературних джерел з’ясовано, що на сьогоднішній день не існує єдиної концепції реалізації мобільного навчання, а також розглянуто зв'язок мобільного навчання із дистанційним та електронним.

Abstract. This article analyzes the origin and development of mobile technology, the main disadvantages, advantages and prospects of their introduction in the educational process. The essence and the didactic potential of mobile learning. It is noted that mobile devices continue to improve their methods and means of access to the information and its presentation, leading to the creation of new forms of treatment and training. Training in General is becoming personalized, accessible and unlimited in time and location. Look at the needs of adaptation of training materials for mobile devices, it requires great intellectual effort, since the simple transfer of these materials into the electronic environment is not enough. Noted the sense of psychological-pedagogical requirements for the establishment of educational materials.
Based on the analysis of the literature found that to date there is no single concept of implementation of mobile learning, as well as the connection of mobile learning with remote and electronic.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 114 | Author: Балабан Я.Р., Мороз І.О. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглянуто теорію та практику використання технологій дистанційного навчання в системі вищої медсестринської освіти. Виокремлено загальні положення організації дистанційної форми навчання, запропоновано структуру лекцій, семінарських та практичних занять, форми та зміст контролю засвоєння практичного та теоретичного матеріалу згідно вимог Болонського процесу щодо підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах. Наведено приклад роботи з дистанційним курсом, створеним в електронному інформаційному освітньому середовищі навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (http://dl.tdmu.edu.ua – розроблене засобами LMS Moodle). Висвітлено процес організації дистанційного освітнього процесу в навчально-науковому інституті медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Окреслено вимоги щодо технічного та програмного забезпечення та робочого місця студента.

Abstract. The article describes the theory and practice of the use of distance learning technologies in higher nursing education. Allocated General provisions organization of distance learning, the structure of lectures, seminars and practical classes, form and content of the control of mastering of practical and theoretical material in accordance with the requirements of the Bologna process for the preparation of future masters of nursing in medical universities. An example of operation of remote course created in electronic information educational environment of educational-scientific Institute of nursing of Ternopil state medical University named after I. Y. Horbachevsky (http://dl.tdmu.edu.ua - developed tools LMS Moodle). Describes the process of the organization of remote educational process in educational-scientific Institute of nursing of Ternopil state medical University named after I. Ya Horbachevsky. Defined requirements for hardware and software of a workplace of the student.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 101 | Author: Ястремська С.О. | Download in PDF |

Анотація. В роботі проаналізовано поняття дистанційного навчання, розглянуто особливості дистанційного навчання у коледжах. Проаналізована література, яка стосується поняття дистанційного навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій  під час навчання інформатики в коледжах. Проаналізовано літературу, яка стосується методики навчання інформатики та створення відповідної методичної системи навчання з використанням комп’ютерної техніки в коледжах.  Розглянуто поняття інформатичних компетентностей студентів коледжу під час дистанційного навчання. Розглянуто систему інформатичних компетентностей студентів коледжу, яка складається з соціальних, телекомунікаційних та технологічних компетентностей. Дано характеристику кожній складовій системи інформатичних компетентностей студентів коледжу. Запропоновано модель формування інформатичних компетентностей студентів коледжу під час дистанційного навчання. В моделі охарактеризовано мету, поставлену у досліджені, методологічні підходи, використання яких допоможе досягти поставленої мети, складові інформатичних компетентностей, рівні формування сформованості інформатичних компетентностей.

Abstract. In the paper author analyzes the concept of distance learning described.  The literature on the concept of distance learning, the use of information and communication technologies during the teaching of computer science in colleges is analyzed. The literature on the methodology of teaching computer science and the creation of an appropriate methodological system of teaching using computer technology in colleges has been analyzed. The concept of computer college students' competences during distance learning is considered. The system of information competence of college students, which consists of social, telecommunication and technological competencies, is considered.  The characteristics of each component of the computer college computer competence system are described. The model of formation of computer college students' information competence during distance learning is offered. The model describes the purpose of the research methodological approaches, the use of which will help to achieve the goal, the components of the informational competences, the levels of formation of the formation of information competence.  The prospect of further research of this topic of the article is considered.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 101 | Author: Наконечна С.М. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 »