Головна » Статті » ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

У категорії матеріалів: 3
Показано матеріалів: 1-3

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Аннотация. Формирование современного инженера необходимо начинать в дошкольном детстве, что требует изменения содержания дошкольного образования и новых технологий обучения детей. Проект «Детский сад – Технополис» делает возможным использование технологии STEM-образования в дошкольном учреждении. Цель работы состоит в развитие предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста для обеспечения качественного образования, выполнения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и социального заказа родителей. В описание включены механизмы обеспечения проекта, гарантирующие достижение поставленных целей и задач, критерии эффективности реализации, диагностический инструментарий их оценки. Представлено три этапа реализации проекта (организационный, реализации проекта, обобщающий). На каждом этапе сформулированы задачи, ожидаемые результаты. Представлены риски реализации проекта по развитию предпосылок инженерного мышления в дошкольной организации и пути их преодоления.

Abstract. The formation of the modern engineer should begin in the preschool child, which requires changes in the content of preschool education and new learning technologies children. The project "kindergarten as a Technopolis" makes it possible to use technology of STEM education in preschool institutions. The purpose of this work is the development of the preconditions of the engineering thinking in children of preschool age to ensure quality education, the implementation of the Federal state educational standard of preschool education and the social order of their parents. In the description of included mechanisms to ensure that the project, ensuring the achievement of goals and objectives, criteria of efficiency of implementation, the diagnostic tools for their evaluation. Presents three phases of the project (institutional, project implementation, summarizing). At each stage, defined objectives, expected results. Presented the project risks for the development of the prerequisites for engineering thinking in pre-school organizations and ways to overcome them.

Анотація. Стаття присвячена аналізу процесу професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери в рамках синергетичного підходу. Сучасна наука використовує нову методологію міждисциплінарності, комплексності, системності. В якості універсальної основи для підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності виступає синергетичний принцип. Зроблено висновки стосовно формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників в рамках синергетичного підходу про те, що цей процес є динамічним, системним, який характеризується єдністю цілей, інноваційних технологій за рахунок впровадження патернів нового мислення, які містять у собі нове знання про механізми і процеси самоорганізації та саморозвитку відкритих нелінійних систем. В статті виділено ряд умов, за реалізації яких можлива самоорганізація освітніх систем, їх цілеспрямований саморозвиток: відкритість системи, постійний притік інформації із соціуму; відносно колективно узгоджену поведінку суб’єктів освітнього процесу; перехід від нестійкого до стійкого стану; нелінійність, багатоваріантність розвитку, що переконує у необхідності його використання при підготовці майбутніх працівників соціальної сфери.

Abstract. The article is devoted to analysis of the professional training future social workers in the framework of the synergetic approach. Modern science uses a new methodology of interdisciplinarity, complexity, consistency. The synergetic principle is used as a universal basis for preparing future social workers for professional mobility supports. Conclusions regarding the formation of professional mobility future social workers in the framework of the synergetic approach that this process is dynamic, the system, which is characterized by unity of purpose, innovative technologies through the introduction of new thinking patterns, which contain new knowledge about the mechanisms and processes of self-organization and self-development in open nonlinear systems. The article highlights a number of conditions, implementation of which is possible self-organization of educational systems, their commitment to self-development: openness of the system, a constant flow of information from society; regarding the collectively cooperative behavior of subjects of educational process; the transition from unstable to stable state; non-linearity, diversity of development, which proves the need for its use in the preparation of future social workers.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ | Переглядів: 204 | Author: Рідкодубська А.А. | Download in PDF |

Анотація. Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху в практичному оволодінні студентами іноземною мовою. Як показує практика, цьому значною мірою сприяє атмосфера колективного спілкування, організованого на основі комунікативних ситуацій. Ситуації стимулюють студентів до комунікативно-мотивованого виконання мовленнєвих дій, а спілкування в таких ситуаціях дає студентам змогу свідомо засвоїти іншомовний матеріал. Велике значення має діалогічне та монологічне мовлення. У цьому процесі можуть бути задіяні декілька учасників. З позицій комунікативного підходу процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої комунікації. Максимальне зближення процесів навчання і реального спілкування за такими найважливішими параметрами, як комунікативно-вмотивована мовленнєва поведінка викладача та студентів, а також предметність процесу спілкування забезпечується ретельним відбором комунікативно-мовленнєвих намірів, тем, ситуацій, які віддзеркалюють інтереси та потреби студентів.
Сучасна ситуація в країні доводить, що попит на висококваліфікованих спеціалістів, які вільно володіють іноземною мовою підвищується щороку. Найбільшу ефективність у навчанні іноземної мови студентів має комунікативний підхід, саме він сприяє формуванню в них комунікативної компетентності як професійної, впливає на їхній світогляд, систему цінностей, уміння мислити.

Abstract. Communicative orientation training is a prerequisite for success in practical mastering a foreign language. In practice, this greatly contributes to the atmosphere of collective dialogue, organized on the basis of communicative situations. The situations encourage students to communicative-motivated implementation of speech actions, and communication allows students consciously to learn a foreign language material in these situations. Dialogue and monologue speeches are of great importance. This process can involve multiple participants. From the standpoint of the communicative approach the process of learning a foreign language is constructed adequately to the real process of speech communication, that the learning process is a model of the process of speech communication. Maximum convergence of learning and real communication for such important parameters as communicative-motivated speech behavior of the teacher and students and the objectivity of the communication process is provided by careful selection of communicative speech intentions, themes, situations that reflect the interests and needs of students.
The current situation in the country shows that the demand for highly skilled professionals who are fluent in a foreign language increases every year. Communicative approach has the greatest effectiveness in teaching foreign language to students, that it contributes to their communicative competence as a professional one, affects their outlook, value system, the ability to think.