Головна » Статті » ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У категорії матеріалів: 6
Показано матеріалів: 1-5
Сторінки: 1 2 »

Сортувати за: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Анотація. Стаття присвячена аналізу використання проектного підходу в освітньому процесі в контексті забезпечення вирішення проблем національної безпеки. Проведене дослідження ґрунтується на ідеї, що лише створивши ефективну систему освіти, можна одержати продуктивну систему національної безпеки. На основі проведеного аналізу можемо зробити висновок, що проектний підхід дозволяє адекватно відобразити сучасну дійсність, коли основною стратегічною конкурентною перевагою стає гнучка поведінка в мінливому зовнішньому середовищі. В цьому контексті використання проектного підходу має бути в основі розвитку системи інноваційної освіти та підготовки фахівців на основі реальної інтеграції навчальної, наукової, інноваційної діяльності та інтернаціоналізації. Проектний підхід розглянутий в дослідженні як технологія управління змінами в освітній системі, що використовується з метою підвищення її відповідності реальним процесам в економці та соціумі, та як освітня технологія, що використовується з метою підвищення ефективності навчального процесу. Результатом використання проектного підходу має стати здатність осіб, що навчаються, комплексно поєднувати дослідницьку, проектувальну і підприємницьку діяльність та системно оцінювати наслідки прийнятих рішень, а також працювати в міждисциплінарній мережевий команді, взаємодіяти з експертами в різних предметних областях. Зазначені компетенції дозволять в майбутньому успішно реалізовувати процеси в системі «розвиток – безпека».

Abstract. The article is devoted to analysis of the use of project approach in the educational process in the context of solving problems of national security. The study is based on the idea that only by creating an effective education system, it is possible to obtain efficient system of national security. On the basis of the conducted analysis we can conclude that the project approach allows to adequately reflect the current reality, when the main strategic competitive advantage is a flexible behavior in a changing external environment. In this context, the use of the design approach should be the basis of development of system of innovative education and training on the basis of real integration of teaching, research, innovation and internationalisation. The design approach considered in the study as control technology, changes in the educational system, which is used with the aim of improving its compliance with the real processes in economy and society, and how educational technology is used to enhance the learning process. The result of using the project approach should be the ability of students to comprehensively combine research, design and entrepreneurial activities and to appraise the consequences of decisions, as well as interdisciplinary work in a network team, to interact with experts in different subject areas. These competencies will allow in the future to successfully implement processes in the system "development - security".

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 54 | Author: Омельяненко В.А., Жолудь А.В. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглянуто ідею встановлення та інтегрованого використання міжпредметних зв’язків при вивченні фундаментальних та профільних дисциплін для студентів фінансово-економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. На основі проведеного аналізу навчальних програм із вищої математики, інформатичних дисциплін та дисциплін циклу професійної підготовки спроектована структура системи прикладних задач з вищої математики, яка дозволяє комплексно реалізовувати міжпредметні інтеграційні зв’язки. При цьому прикладний характер практичних завдань водночас служить мотиваційним фактором вивчення нового матеріалу та стимулює пізнавальний інтерес до вивчення фундаментальних дисциплін, а також дозволяє студентам зрозуміти важливість кожної навчальної теми для майбутньої професійної діяльності. Створення, а в подальшому і використання математичних моделей, що описують економічні явища і процеси, дозволяє не тільки реалізувати міжпредметні зв’язки, а й підготувати студентів до аналізу і дослідження реальності.

Abstract. The article discusses the idea of the establishment and integrated use of interdisciplinary connections, the study of fundamental and specialized disciplines for students of financial-economic specialties of higher educational institutions. On the basis of the analysis of curricula in higher mathematics, technical subjects and disciplines cycle of professional training designed structure of the system of applied tasks on higher mathematics, which allows to fully implement the interdisciplinary integration. In this case the applied nature of the practical tasks at the same time serves as a motivational factor in learning new material and stimulates cognitive interest to studying of fundamental disciplines, and allows students to understand the importance of each of the training topics for the future professional activity. Create, and further the use of mathematical models describing economic phenomena and processes, allows not only to implement interdisciplinary connections, but also to prepare students for analysis and study of reality.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 102 | Author: Задорожня Т.М, Красюк Ю.М. | Download in PDF |

Анотація. У статті коротко описано здобутки науковців кафедри економіки та бізнесу Сумського державного педагогічного університету. Зокрема, описано досвід вивчення проблем диверсифікації виробництва, методики оцінки інвестиційних проектів, податкове навантаження та його вплив на господарську активність підприємства, теоретичні та практичні  аспекти формування і підтримки стійкого соціально-економічного розвитку регіону для формування цілісної моделі управління, окреслено головні принципи податкового планування, поняття ефективності оподаткування, види податкової ефективності. Закцентовано увагу на становленні сучасної антикризової системи управління галузями промисловості України, розглянуто інструментарій регуляції справедливого розподілу суспільного продукту в умовах конфлікту інтересів різних соціальних груп на територіях промислових регіонів, тенденції та перспективи розвитку інноваційної діяльності у промисловості України.

Abstract. The article briefly describes the achievements of scientists of the Department of Economics and business, Makarenko Sumy State Pedagogical University. In particular, described the experience of studying the problem of diversification of production, techniques of investment valuation, the tax burden and its impact on economic activity, theoretical and practical aspects of forming and maintaining sustainable socio-economic development of the region for forming an integral management model, the basic principles of tax planning, concept of efficiency of taxation, types of tax efficiency. The attention is focused on the development of modern crisis management system industries of Ukraine, an instrument regulating the fair distribution of the social product in terms of conflict of interests of different social groups on the territories of industrial regions, tendencies and prospects of development of innovative activity in industry of Ukraine.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 178 | Author: Шамоня В.Г., Удовиченко О.М. та ін. | Download in PDF |

Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу підходів до підготовки фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу, зокрема Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Німеччині, Австрії, Франції та Японії. Визначено, які навчальні заклади готують фахівців до майбутньої діяльності у фінансовому секторі економіки країни. Розглянуто особливості організації та змістові аспекти навчання майбутніх бакалаврів з економіки, різноманітність (спеціалізації) та змістове наповнення магістерських програм з фінансів, підходи до підвищення кваліфікації та організації систематичного навчання працівників фінансових та інших установ, особливості методик викладання економічних дисциплін та організації практичного навчання, шляхи вирішення проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їх адаптації до професійної діяльності. Зроблено висновки стосовно запозичення вивченого досвіду вищими начальними закладами України з метою забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців з фінансів для фінансової системи України та світу. 

Abstract. The article is devoted to problems of interdisciplinary relations in the system of professional training of future specialists in information security in higher educational institutions of Ukraine. Based on the results of the analysis of scientific pedagogical sources clarified the essence of the concept of "interdisciplinary connections". The article analyses the peculiarities of interdisciplinary connections of mathematics with the disciplines of professional cycle of training of bachelors science 12 Information technology specialty 125 "Cybersecurity". The role of mathematics education in professional training of future experts in cybersecurity. The main topics of mathematical disciplines (higher mathematics, probability theory and mathematical statistics, discrete mathematics, numerical methods) used in the study of professionally oriented disciplines. It is proved that mathematical knowledge perform the role of methodological bases of scientific knowledge, the basic component of most of the main subjects of future specialists in information security.

Анотація. Сучасні економічні концепції інтерпретують інформаційне суспільство на основі аналізу пропозицій ринку, інформаційної індустрії, споживачів новітніх інформаційних технологій. Існуюча система економічних відносин не в повному обсязі реалізує можливості сучасних комп’ютерів.
Актуальною проблемою є відсутність інформаційно-аналітичних даних щодо обробки моніторингових показників вимог сучасних роботодавців до потенційного персоналу по вакансіях економічних спеціальностей.
В поданій статті презентуються результати аналізу інформаційної бази, зібраної з відомих українських та закордонних інтернет-сайтів, що пропонують послуги для пошуку роботи. Також автор наводить перелік професійних комп'ютерних додатків та хмарних сервісів, які є популярними у роботодавців щодо вакансій економічних спеціальностей.

Abstract. The modern economic conceptions interpret the informative society on the basis of the market proposition analysis, informative industry, consumers of newest information technologies. The existent system of economic relations doesn’t fully use the possibilities of modern computers.
The problem is the deficiency of the information and analytical data on the processing of monitoring indexes of modern employers’ requirements to the potential staff on the vacancies of economic specialties.
The results of analysis of the informative base collected from the Internet well-known Ukrainian and foreign job offer web-sites that propose services for the work search are presented in the article. Also the author gives the list of the professional computer applications and cloudy services that are popular among employers as for vacancies of economic specialties.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ | Переглядів: 174 | Author: Ніжегородцев В.О. | Download in PDF |
1 2 »