Оформлення статтей


Журнал "Фізико-математична освіта" виходить з періодичністю 3-4 рази на рік і публікує актуальні наукові статті, у яких описані та (або) вирішені науково-методичні та практичні проблеми за наступними напрямками:

  1. Актуальні проблеми математики та методики навчання математики
  2. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики
  3. Комп'ютерні науки та методика їх навчання
  4. Інформаційні технології в освіті
  5. Теорія і методика професійної освіти
  6. Середня освіта
  7. Освітні, педагогічні науки

У наукових статтях українською або російською або англійською мовами автори можуть подати матеріал, який не публікувався раніше і не перебуває на розгляді в інших журналах.


ТИПИ СТАТЕЙ

Повні науково-дослідні статті

До цієї категорії відносяться статті, у яких представлені результати виконаної науково-дослідної роботи, що мають зазначену наукову новизну та описують нові підходи, методи, методики, технології тощо та підтверджені емпіричними або іншими оцінками, зокрема статистичними. Результати, що раніше були опубліковані на конференціях або семінарах, можуть представлятися у вигляді суттєво розширеної версії.
Обсяг: 5-6 сторінок.

Статті методичного характеру

До цієї категорії відносяться статті, де описано ефективні методики, технології, підходи, засоби навчання тощо, які не є новими, але підтверджені власним досвідом. У цьому випадку обов’язковим є зазначення бази впровадження методики (технології, методу) та емпіричні/статистичні оцінки її ефективності.
Обсяг: 5-6 сторінок.

Оглядові статті

Матеріали цієї категорії не є оригінальними дослідницькими роботами, але усебічно характеризують стан дослідженості питання в межах певного проблемного поля. Метою такої статті є узагальнення розвитку зазначеної проблеми та стислий опис наявних результатів. Важливим для статей цієї категорії є високий науковий рівень подання проблеми для дослідників (зокрема, аспірантів, докторантів, практиків), що працюють над заявленою проблемою, оскільки вони починають свою роботу з оглядових статей, щоб осягнути основні тенденції в галузі.
Обсяг: 6-7 сторінок.

Book Review (огляд книг, монографій, підручників, посібників тощо)

В матеріалах цієї категорії подаються рецензії (огляди) книги (монографії, посібника тощо), які обов’язково містять відомості про автора, скрін титульної сторінки видання, короткий опис структури й основних ідей видання.
Обсяг: 1 сторінка.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

1. Статті приймаються в електронному варіанті (*.doc, *.docx).
Аркуш - А4 (210х297 мм), усі поля по 25 мм.
Шрифт - Calibri, розмір шрифту - 9;
Абзац – 10 мм, інтервал - одинарний;

2. Форматування окремих об’єктів. Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані відразу після згадування в тексті (не наприкінці статті).
Формули та окремі математичні символи і літери для позначення величин мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та заливки. Вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.
Рисунки повинні бути підписані, пронумеровані, згруповані, чіткі, вирівняні по центру.
Таблиці називаються і нумеруються.

3. Структура статті
1-й рядок: УДК (ліворуч)
2-й рядок: прізвище та ініціали автора (напівжирний, праворуч)
3-й рядок: назва закладу, країна (курсив, праворуч)
4-й рядок: e-mail автора (курсив, праворуч)
5-й рядок: ORCID (курсив, праворуч)
6-й рядок: порожній рядок
7-й рядок: заголовок статті (великими літерами, напівжирним, посередині)
8-й рядок: порожній рядок
Потім – анотація мовою статті (1900-2000 символів з пробілами включно), яка містить елементи:
Формулювання проблеми (цей блок містить формування конкретного питання, що вирішується, або висунутої гіпотези).
Матеріали і методи (потрібно описати матеріали, методи, завдяки яким була вирішена поставлена мета, а також експериментальну базу (обсяг вибірки, методи оцінки тощо)).
Результати (слід перерахувати основні результати, які були отримані, та уточнити підхід до їх обґрунтування за статистичним аналізом. Не потрібно приводити висновки).
Висновки (необхідно надати ключові висновки. Можна додати загальне тлумачення результатів та/або конкретних рекомендацій для майбутніх досліджень).

Потім ключові слова (5-7)
Далі порожній рядок та текст статті з такими розділами:
1. ВСТУП (обов’язковий розділ)
Зазначається постановка проблеми, актуальність дослідження та мета статті.
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (необов’язковий розділ)
3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ (обов’язковий розділ)
4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (обов’язковий розділ)
5. ОБГОВОРЕННЯ (обов’язковий розділ)
6. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (обов’язковий розділ)
Потім – Список використаних джерел (мовою оригіналу) та References транслітерований латиницею список використаних джерел) за абеткою.
(Список використаних джерел формується за абеткою за правилами чинного в Україні стандарту ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За наявності до джерел додається відповідний їм DOI.
Посилання у тексті пишуться у круглих дужках із зазначенням автора та року. Наприклад, «текст … текст (Омелян, 2010). Текст … текст (Афанасенко, 2016; Іваненко&Петренко, 2009; Паненко, 2018)».
References оформлюється латиницею за стандартом APA (American Psychological Association Style – http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf).
Транслітерація для кириличних цитувань дублюється англійським перекладом назв статті, конференції та офіційної назви видання за відповідним номером ISSN. Для транслітерації рекомендуємо використовувати онлайн сервіси: http://ukrlit.org/transliteratsiia - для україномовних та http://translit.cc – для російськомовних джерел. Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела – [in Ukrainian] або [in Russian].)

Наприкінці анотація іншою мовою (якщо стаття українською/російською мовою, то анотація англійською, якщо стаття англійською мовою, то анотація українською) у такому порядку
Назва статті (великими літерами, напівжирний, посередині)
Прізвище та ініціали автора (курсив, посередині)
Назва закладу, країна (курсив, посередині)
Текст анотації за структурою, що описана вище (1900-2000 символів з пробілами включно)
Ключові слова (5-7)


Більш детально див.приклад статті. Електронна версія статті після заповнення реєстраційної форми надсилається на електронну адресу: fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua

У разі одержання позитивної рецензії, яку проводять експерти редакційної колегії, авторам надсилається повідомлення про прийняття статті до друку та очікувану дату виходу видання.

Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу, переносити частину статей до наступного видання збірника.


  Вимоги до оформлення статей  
  Шаблон статті    
  Зразок статті  
  Приклади оформлення літератури  

 

Оплата публікації

Для отримання інформації про оплату публікації звертайтеся по e-mail fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua