Оформлення статтей


Журнал "Фізико-математична освіта" виходить з періодичністю 3-4 рази на рік і публікує актуальні наукові статті, у яких описані та (або) вирішені науково-методичні та практичні проблеми за наступними напрямками:

  1. Актуальні проблеми математики та методики навчання математики
  2. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики
  3. Комп'ютерні науки та методика їх навчання
  4. Теорія і методика професійної освіти
  5. Інформаційні технології в освіті

У наукових статтях українською або російською або англійською мовами автори можуть подати матеріал, який не публікувався раніше, за наступною структурою: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи досліджень, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

1. Статті приймаються в електронному варіанті (*.doc, *.docx).
Обсяг статті: 5-6 сторінок (література та анотації входять до загальної кількості сторінок публікації)
Аркуш - А4 (210х297 мм), усі поля по 25 мм.
Шрифт - Calibri, розмір шрифту - 9;
Абзац – 10 мм, інтервал - одинарний;

2. Форматування окремих об’єктів. Всі ілюстрації, схеми, програмні коди та таблиці мають бути розташовані відразу після згадування в тексті (не наприкінці статті).
Формули та окремі математичні символи і літери для позначення величин мають бути набраними в редакторі MS Equation, без обрамлення та заливки. Вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.
Рисунки повинні бути підписані, пронумеровані, згруповані, чіткі, вирівняні по центру.
Таблиці називаються і нумеруються.

3. Структура статті
1-й рядок: УДК (ліворуч)
2-й рядок: прізвище та ініціали автора (напівжирний, праворуч)
3-й рядок: назва закладу, країна (курсив, праворуч)
4-й рядок: e-mail автора (курсив, праворуч)
5-й рядок: порожній рядок
6-й рядок: заголовок статті (великими літерами, напівжирним, посередині)
7-й рядок: порожній рядок
Потім – анотація мовою статті (1900-2000 символів з пробілами включно) і ключові слова (5-7)
Далі порожній рядок та текст статті
Потім – Список використаних джерел та References
(Список використаних джерел оформлюється за правилами чинного в Україні стандарту ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У References кожне україно- чи російськомовне джерело має бути транслітеровано. Транслітерація прізвищ авторів виконується залежно від мови оригіналу джерела відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» для української мови або вимогам системи BGN/HCGN для російської мови)

Наприкінці анотація іншою мовою (якщо стаття українською або російською мовою, то анотація англійською, якщо стаття англійською мовою, то анотація українською) у такому порядку
Назва статті (великими літерами, напівжирний, посередині)
Прізвище та ініціали автора (курсив, посередині)
Назва закладу, країна (курсив, посередині)
Текст анотації (1900-2000 символів з пробілами включно)
Ключові слова (5-7)


Більш детально див.приклад статті. Електронна версія статті після заповнення реєстраційної форми надсилається на електронну адресу: fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua

У разі одержання позитивної рецензії, яку проводять експерти редакційної колегії, авторам надсилається повідомлення про прийняття статті до друку та очікувану дату виходу видання.

Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу, переносити частину статей до наступного видання збірника.


  Вимоги до оформлення статей  
  Шаблон статті  
  Зразок статті  
  Приклади оформлення літератури    
  ДСТУ 8302:2015