Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 459
Показано матеріалів: 1-5
Сторінки: 1 2 3 ... 91 92 »

Анотація. У статті наведено результати педагогічного експерименту, пов’язаного з впровадженням моделі формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування. Готовність майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування є складним утворенням, сутність якого становить сукупність взаємопов’язаних складових. У статті описано методики визначення рівнів готовності за розробленими критеріями. Проведено якісний аналіз одержаних результатів з позитивним висновком про ефективність авторської моделі. Під час визначення рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування слід спиратися на показники,  узгоджені за порядком із складовими такої готовності: наявність системи спонукань, які зумовлюють активність особистості, наявність стійкого прагнення до досягнення успіху та прагнення уникнути невдачі, успішність, розвиненість уміння вибирати найсуттєвішу інформацію, наявність здібностей до творчості, сформованість професійних умінь і навичок, суттєвих для професійно-педагогічного проектування, здатність застосовувати знання на практиці, уміння вести контроль за виконанням поставлених завдань, уміння долати труднощі при досягненні мети, професійно важливі якості. На основі кількісних і якісних показників було проведено порівняльний аналіз одержаних проміжних і кінцевих результатів педагогічного експерименту. Достовірність результатів дослідження забезпечувалася використанням статистичних методів опрацювання результатів дослідницької роботи. Проведений аналіз результатів формувального етапу експерименту в контрольних та експериментальних групах свідчить про результативність упровадження в процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів науково обґрунтованої моделі управління цим процесом, навчальних і методичних посібників, практичних рекомендацій, розроблених автором дослідження, що дозволяє студентам ефективно застосовувати проектні технології у майбутній професійній діяльності.

Abstract. The article presents the results of a pedagogical experiment related to the implementation of a model for the formation of readiness of future engineers-teachers for vocational and pedagogical design. The readiness of future engineers-educators for vocational and pedagogical design is a complex formation, the essence of which is a set of interrelated components. The article describes the methods of determining the readiness levels for the developed criteria. A qualitative analysis of the results obtained with a positive conclusion about the effectiveness of the author's model was conducted. When determining the readiness levels of future teacher engineers for vocational and pedagogical design, it should be based on indicators agreed upon in accordance with the components of such readiness: the existence of a system of motivations that determine the activity of the individual, the presence of a steady desire for success and the desire to avoid failure, success, and development the ability to choose the most essential information, the ability to work, the formation of professional skills and skills essential for vocational and pedagogical design Ability to apply knowledge in practice, the ability to maintain control over the execution of tasks, the ability to overcome the difficulties in achieving the goal, professionally important qualities. On the basis of quantitative and qualitative indicators, a comparative analysis of the obtained intermediate and final results of the pedagogical experiment was conducted. The reliability of the results of the study was ensured by the use of statistical methods for processing the results of research work. The conducted analysis of the results of the molding stage of the experiment in the control and experimental groups shows the effectiveness of the introduction of a scientifically based model of management of this process, educational and methodological manuals, practical recommendations developed by the author of the study, which allows students to effectively apply design technologies in the future, in the process of preparing future engineers-teachers professional activity.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 23 | Author: Шишенко І. В., Литвиненко О. В. | Download in PDF |

Анотація. У статті виділено та теоретично обґрунтовано принципи формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін. Проведений аналіз основних закономірностей навчання та дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук. До принципів формування дослідницької компетентності віднесено такі: цільового призначення інформаційного матеріалу; поєднання комплексних, інтегруючих і власних дидактичних цілей; повноти навчального матеріалу в модулі; відносної самостійності елементів модуля; реалізації зворотного зв’язку; оптимальної передачі інформаційних і методичних матеріалів; стиснення навчальної інформації у змістовому модулі; генералізації знань; взаємопов’язаності, логізації знань. Розкрито суть кожного з виділених принципів.

Abstract. In the article the principles of forming the research competence of future bachelors of agrarian sciences in the process of studying mathematical disciplines are substantiated and theoretically substantiated. The analysis of the basic regularities of training and research competence of future bachelors of agrarian sciences is carried out. The principles of the formation of research competence include the following: the purpose of the information material; a combination of integrated, integrating and own didactic goals; the completeness of the training material in the module; relative independence of module elements; feedback implementation; optimal transmission of informational and methodical materials; Compression of the educational information in the content module; generalization of knowledge; interconnection, logistics of knowledge. The essence of each of the highlighted principles is revealed.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 23 | Author: Стрельніков В.Ю. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглянуто особливості медіаосвіти як необхідної складової для формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики. Відзначена вагомість медіаосвіти, медіакомпетентності та медіаграмотності, які розкривають багато можливостей як для учнів так і для педагогів. В статті розглянуто основні підходи до визначення медіакомпетентності майбутнього вчителя інформатики, шляхи та питання ефективності і доцільності формування медіакомпетентності педагога з метою успішної реалізації освітніх завдань. Проаналізовано поточний стан розвитку медіаосвітньої науки та обґрунтовано необхідність застосування елементів медіаосвіти у навчально-виховному процесі. Визначено напрямки впровадження медіаосвіти в процес підготовки майбутнього вчителя інформатики та окреслено основні труднощі, які на сьогоднішній день його супроводжують. До основних напрямів формування медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики відносимо: включення вимог медіаінформаційної грамотності в освітні програми фахової підготовки вчителів інформатики; введення навчальної дисципліни «Медіаосвіта та медіа грамотність», викладання якої здійснювали б медіапедагоги з метою навчання студентів теорії та практичним вмінням, необхідними для опанування сучасними засобами масової інформації; медіаосвітні елементи мають увійти до всіх інших навчальних дисциплін у вигляді використання медіа як допоміжних засобів у викладанні з одночасним вихованням культури, їх ефективного та доцільного використання. Цей напрямок передбачає творчий підхід викладача, застосування ним на своїх заняттях різноманітного якісного медіаматеріалу, який не тільки допомагав би досягати навчальної мети, а й формував би у майбутніх вчителів інформатики медіакомпетентність.
В досліджені запропоновано програму курсу «Медіаосвіта та медіаграмотність», метою якого є формування у майбутніх педагогічних і науково-педагогічних працівників певних знань і умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистісному ставленні людини.

Abstract. The article deals with the features of media education as a necessary component for media competence development for future computer science teachers. The importance of media education, media literacy and media competence that have many opportunities for students and for teachers is pointed out. The article deals with the main approaches to determining the media competence of the future teacher of informatics, the ways and the question of the effectiveness and feasibility of forming the media competence of the teacher in order to successfully accomplish educational tasks. The current state of development of media education science is analyzed and the necessity of using media education elements in the educational process is substantiated. The directions of implementation of media education in the process of preparation of the future teacher of informatics are determined and the main difficulties that accompany him today are outlined.
The main directions of formation of media competence of future teachers of Computer Science include: inclusion of media information literacy requirements in educational programs of professional training of teachers of Computer Science; the introduction of the educational discipline "Media Education and Media Literacy", which teaching would be carried out by media educators in order to teach students the theory and practical skills necessary for mastering modern media; media educational elements should be included in all other disciplines in the form of using media as auxiliary means in teaching with the simultaneous education of culture, their effective and reasonable use. This direction expects the teacher's creative approach and the use of various high-quality media materials in his classes, which not only would help to achieve the educational goal, but also would form media competence of future teachers of Computer Science.
The program of the course "Media Education and Media Literacy" was proposed in the research, the purpose of which is forming certain knowledge and skills in the basics of media education, media pedagogy and audiovisual literacy in future pedagogical and scientific-pedagogical workers in order to solve modern media pedagogical problems, understanding the role and significance of the media world in professional and personal attitude of a person.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 30 | Author: Усатюк Я.В., Жмуд О.В. | Download in PDF |

Анотація. У статті розглядаються організаційно-педагогічні умови, які підвищують рівень професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних спеціальностей, а саме: створення педагогічного середовища формування стійкої мотивації майбутніх учителів до отримання природничо-математичних спеціальностей, від показника - наявність інтересу до предмету та до навчання предмету й до показника – наявність потреби в вивченні предмету та в навчанні предмету; оптимізація (спрямованість на освіту й самоосвіту протягом життя) процесу здійснення студентами самостійної роботи на всіх етапах професійної підготовки на основі навчальних моделей поєднання інноваційних та традиційних методик організації навчання та самостійної аудиторної та позааудиторної роботи майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін; створення інформаційно-освітнього середовища підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до здатності застосування сучасних, а в майбутньому оновлених, електронних освітніх ресурсів.
Наведені результати психолого-педагогічних досліджень стосовно впливу самостійного вибору майбутньої професії абітурієнтами на мотивацію до навчання. Зазначено, що далеко не всі студенти цілком свідомо обрали ту спеціальність, за якою навчаються та наведено результати анкетування студентів другого курсу навчання природничо-математичних спеціальностей. Стислий аналіз кожної організаційно-педагогічної умови супроводжується посиланням на монографії, статті, де можна отримати зразок впровадження виокремлених умов у навчальний процес підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних спеціальностей.
Зазначено, що проблема виокремлення, обґрунтування та впровадження організаційно-педагогічних умов підвищення якості підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей в навчальний процес ЗВО є одним з тих предметів дослідження в педагогіці, що вимагає постійного: моніторингу у динаміці та корекції; створення навчальних моделей, педагогічних систем, основаних на інноваційних методах; оновлення відповідно сучасним реаліям стрімкого розвитку електронних освітніх ресурсів.

Abstract. The article deals with the organizational and pedagogical conditions that increase the level of professional training of future teachers of natural and mathematical specialties, namely: the creation of a pedagogical environment for the formation of a stable motivation of future teachers for the acquisition of natural and mathematical specialties, from the index - the presence of interest in the subject and the study of the subject and the indicator - the need for studying the subject and studying the subject; optimization (focus on education and self-education throughout life); process of students' independent work on all stages of professional training on the basis of educational models of combination of innovative and traditional methods of teaching organization and independent teaching and non-auditing work of future teachers of natural and mathematical disciplines; creation of the informational and educational environment for the training of future teachers of natural and mathematical disciplines to the ability to apply modern, and in the future updated, electronic educational resources. The results of psychological and pedagogical researches concerning the influence of independent choice of the future profession by entrants on the motivation to study are given. It is noted that far from all students did not quite knowingly choose the specialty in which they study and present the results of questioning of second-year students studying natural sciences and mathematics. A brief analysis of each organizational and pedagogical condition is accompanied by a reference to a monograph, an article where you can get an example of the implementation of the isolated conditions in the educational process of preparing future teachers of natural and mathematical specialties. It is noted that the problem of isolation, substantiation and implementation of organizational and pedagogical conditions for improving the quality of the training of future teachers of natural sciences and mathematics specialties in the educational process of self-defense is one of the subjects of study in pedagogy, which requires constant: monitoring in dynamics and correction; creation of educational models, pedagogical systems based on innovative methods; updating according to modern realities of the rapid development of electronic educational resources.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 26 | Author: Петрук В.А. | Download in PDF |

Анотація. У статті зроблений теоретичний аналіз наукових джерел вітчизняних та зарубіжних науковців, який дав змогу уточнити і обґрунтувати поняття «формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій». Розглянуто засоби електронних інтернет-технологій, серед яких у процесі підготовки майбутнього вчителя фізики: електронні освітні ресурси (мультимедійні електронні підручники, довідники навчальні відеоматеріали, flash-додатки тощо) та засоби комп’ютерного контролю знань, навчальні бази даних, інтерактивні середовища моделювання, віртуальні освітні платформи тощо. Обґрунтовано, що в контексті підготовки вчителя фізики перелік засобів електронних інтернет-технологій має включати як програмне забезпечення загального призначення, так і спеціалізоване в галузі фізики, зокрема, цифрові та віртуальні лабораторії. З огляду на основні засади до визначення критеріїв формування професійної компетентності відомих науковців, сформульовані критерії, серед яких виділяємо технологічний критерій, який характеризує уміння аналізувати, класифікувати й систематизувати програмне забезпечення та впроваджувати його у свою професійну діяльність. Технологічний критерій визначаємо як здатність активно застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач як засобів пізнання й розвитку інформаційно-комунікативної компетентності. Виділено показники технологічного критерію: «операційні уміння» – володіння інструментарієм програмного забезпечення та «професійні навички» – вміння використовувати інструментарій для навчання фізики. Описано методику перевірки визначення рівнів сформованості інформаційно-комунікативної компетентності за кожним з показників технологічного критерію. Наведено коротко результати педагогічного експерименту, який опрацьовано за методикою перевірки середніх за критерієм Стьюдента. Підтверджена результативність на рівні значущості 0,05 використання засобів електронних інтернет-технологій у формуванні інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики.

Abstract. The article deals with theoretical analysis of scientific sources of national and foreign scientists, which made it possible to clarify and substantiate the concept of "formation of future physics teacher’s information and communication competence by means of electronic Internet technologies".
The article considers the means of electronic Internet technologies in the process of future physics teacher’s preparing, among which electronic educational resources (multimedia electronic textbooks, educational materials educational videos, flash-applications, etc.) and computer knowledge control tools, training databases, interactive simulation environments, virtual educational platforms, etc.
It is substantiated that in the context of the physics teacher’s preparation, a list of electronic Internet technologies should include both general-purpose software and specialized in the field of physics, in particular, digital and virtual laboratories.
Given the main principles for determining the criteria for the formation of professional competence of well-known scholars, the criteria are formulated, among which we distinguish a technological criterion that characterizes the ability to analyze, categorize and organize the software and implement it in its professional activities.
The technological criterion is defined as the ability to actively apply modern means of information and computer technologies to work with information and to solve various tasks as means of development of information and communication competence. The indicators of the technological criterion are allocated, among which "operational skills", that is possession of software tools, and "professional skills", that is the ability to use tools for teaching physics.
The method of checking the determination of levels of formation of information and communication competence for each of the indicators of the technological criterion is described. The results of the pedagogical experiment, which are processed according to the method of checking the average according to Student's criterion, are briefly presented. Validated efficiency of the use of electronic Internet technologies in forming the future physics teachers’ information and communication competence at the significance level of 0.05.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ | Переглядів: 64 | Author: Юрченко А.О. | Download in PDF |
1 2 3 ... 91 92 »