Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Шамшин О.П. ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИКИ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
Шамшин О.П. [apshamshin@gmail.com]
Національна академія Національної гвардії України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Shamshin_FMO.pdf

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИКИ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Формулювання проблеми. Віртуальна освіта має на увазі створення віртуального освітнього середовища (ВОС), що складається з інформаційного простору, який включає доступність необмеженого навчального матеріалу через засоби комунікації, віртуального або реального каналу зв'язку студента і викладача, підвищення ролі самоосвіти, домінуванням навчання над викладанням. Віртуалізація предметної області, а саме фізики, вимагає окремого ретельного розгляду в умови швидких змін освіти, що тягне за собою зміну суспільства й навпаки.
Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети роботи використовувалися наступні методи: аналіз і систематизація – під час огляду наукових статей, навчально-методичних посібників, у яких представлені ті чи інші дослідження, розробки, описи питань, що стосуються віртуалізації навчального середовища, технології та методів віртуалізації, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення – під час отримання та обговорення результатів і формулювання висновків роботи.
Результати. Створення віртуального освітнього середовища окремого навчального предмета – фізики базується на ряді психолого-педагогічних принципів: педагогічної доцільності, індивідуалізації, заданого рівня засвоєння, когнітивності, мотивованості. Створення ВОС вимагає враховувати також методичні принципи, властиві взаєминам студента й тьютора, студента й віртуальної реальності: принцип інтерактивності, трансформації ролей студента й викладача в суб'єкти навчання й організатора освітнього процесу відповідно.
Висновки. Віртуалізації фізики пов’язана зі змістовим та інформаційним систематизуванням лекційного матеріалу за принципом педагогічної доцільності,  практичні завдання формуються за принципом заданого рівня засвоєння, віртуальні лабораторні роботи підвищують когнітивність, вони є інтерактивними. Віртуалізації фізики притаманні усі переваги ВОС, але вона не вільна від відповідних ризиків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: віртуальне освітнє середовище, віртуалізація предметної області, мотивація студентів до вивчення фізики, ризики віртуалізації, постіндустріальне суспільство.

VIRTUALIZATION OF PHYSICS AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS
Olexandr Shamshin
National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Problem formulation. Virtual education implies the creation of a virtual educational environment consisting of an information space that includes the availability of unlimited learning material through communication, virtual or real communication channel between student and teacher, increasing the role of self-education, the dominance of learning over teaching. Virtualization of the subject area, namely physics, requires a separate careful consideration in the face of rapid changes in education, which entails a change in society and vice versa. 
Materials and methods. To achieve this goal using the following methods: analysis and systematization - during the Review of scientific articles, textbooks, which present certain research, development, descriptions of issues related to the virtualization of the learning environment, technology and methods of virtualization, synthesis, comparison, systematization, generalization - during the receipt and discussion of results and formulation of conclusions.
Results. Creating a virtual educational environment of a separate subject – physics is based on several psychological and pedagogical principles: pedagogical expediency, individualization, a given level of mastery, cognition, motivation. The creation of a virtual educational environment also requires consideration of the methodological principles inherent in the relationship between student and tutor, student and virtual reality: the principle of interactivity, the transformation of the roles of student and teacher in the subjects of learning, and the organizer of the learning process, respectively. 
Conclusions. Virtualization of physics is associated with the content and information systematization of lecture material on the principle of pedagogical expediency, practical tasks are formed on the principle of a given level of mastery, virtual laboratory work increases cognition, they are interactive. Virtualization of physics has all the advantages of a virtual educational environment, but it is not free from the corresponding risks.
Keywords: virtual educational environment, subject area virtualization, students' motivation to study physics, risks of virtualization, post-industrial society.

Список використаних джерел

 1. Арнольд В. И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990. С. 9.
 2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. 944 с.
 3. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая рос. энцикл., 2002. С.109–110.
 4. Бокачев И.А., Лукинова И.А. Виртуализация современной системы образования: «за» и «против». Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2015. №1. С. 15–19.
 5. Bühl A. Die virtuelle Gesellschaft: Ökonomie, Politik und Kultur im Zeichen des Cyberspace. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997. 398 S
 6. Вайндорф-Сысоева М.Е. Виртуальная образовательная среда: категории, характеристики, схемы, таблицы, глоссарий: Учебное пособие.  М.: МГОУ, 2010. 102 с.
 7. Wieman C. & Perkins K. Transoforming Physical Education. Physics Today, 2005, 58, 11, pp.36-41. DOI: 10.1063/1.2155756
 8. Guri-Rosenblit S. and Gros B.  E-Learning: Confusing Terminology, Research Gaps and Inherent Challenges. International Journal of E-learning & Distance Education, 2011, Vol. 2, № 1, pp. 1- 12.
 9. Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002, 224 с.
 10. Давыдовский А. Г. Проблема педагогических рисков виртуализации высшего образования. Веснік БДУ. Серія. 4. Педагогіка, 2015. №1. С. 75–78.
 11. Deyasi, A., Mukherjee, S., Mukherjee, A., Bhattacharjee, A.K., Mondal, A. Computational Intelligence in Digital Pedagogy. Springer Singapore, 2021. 293 p.
 12. Забара О.А. Методика виконання фізичного практикуму майбутніми вчителями фізики в умовах взаємозв’язку реального та віртуального навчального експериментів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02/ КДПУ імені В. Винниченка. Кіровоград, 2015, 219 с.
 13. Kroker A., Weinstein M.A. Data Trash: The Theory of Virtual Class. Montreal, New World Perspectives, 2001. 158 p.
 14. Лосев А. Ф. Дерзание духа. М: Сов. писатель, 1988. С. 210.
 15. Пашков В. В. Віртуалізація освіти: пріоритети і ризики. Гілея: науковий вісник, 2014. Вип. 86. С. 288–291.
 16. Петриця А.Н. Співвідношення віртуального та реального у навчальному експерименті у процесі вивчення фізики в основній школі: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02/ КДПУ імені В. Винниченка. Кіровоград, 2010, 271 с.
 17. Половая Н.О. Віртуальне навчання як головний вектор нової інформаційної епохи. Грані, 2018. Т. 21, № 3. С. 57-62, DOI: 10.15421/171838.
 18. Результаты ЗНО. URL: https://ru.osvita.ua/test/rez_zno/ (Дата звернення 25.11.2020).
 19. Сальник І.В. Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 490 с.
 20. Цифровая педагогика: технологии и методы/ Соловова Н.В. и др.; Самара: Изд-во Самарского университета, 2020. 128 с.
 21. Хуторской А.В. Отечественные предпосылки философии виртуального образования. 1998. URL: http://www.eidos.ru/books/ virt_edu_ru.html (Дата звернення 25.11.2020).
 22. Шамшин А.П. Компьютерный лабораторный практикум по магнетизму, колебаниям и механике с использованием LabVIEW, MATLAB и Word. Сборник трудов XI международной научно-практической конференции «Инженерные и научные приложения на базе технологий National Instruments -2012» (М., 6-7 декабря 2012 г.). М.: ДМК-пресс, 2012. C. 195–197.
 23. Шамшин А.П. Навчальні матеріали по фізиці URL: http://bog5.in.ua  (Дата звернення 25.11.2020).
 24. Шамшин О.П. Лабораторні роботи з використанням смартфону у фізичному практикумі. Новітні комп’ютерні технології, 2016. т. 14. C. 131-132.
 25. Шамшин О.П. Дистанційні лабораторні роботи у фізичному практикумі. Новітні комп’ютерні технології, 2017. т. 15. C. 185-188.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 17.02.2021 | Переглядів: 504 | Рейтинг: 4.8/4
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar