Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 685
Показано матеріалів: 6-10
Сторінки: « 1 2 3 4 ... 136 137 »

Формулювання проблеми. STEM-освіта безпосередньо пов'язана з наукою, технікою, технологіями, інженерно-орієнтованою діяльністю людини. В Україні відчувається особливо високий попит на фахівців цих галузей. Впровадження STEM–навчання передбачає розробку інноваційних методів і прийомів, що допоможуть розвинути в учнів науково-технічні навички, творчі здібності, поєднати навчання з життям. Одним із відомих методів контекстного навчання є метод ситуаційних вправ. Його застосування у навчанні фізики дає можливість формувати природничо-наукову компетентність учнів на засадах принципу зв`язку навчання з життям. Це дасть можливість випускнику зробити свідомий вибір майбутньої професії технічного спрямування, що є актуальним.
Метою дослідження є обґрунтування доцільності й доведення ефективності формування природничо-наукової компетентності учнів засобами ситуаційного навчання фізики.
Матеріали й методи. Під час дослідження було використано такі методи: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння; емпіричні – спостереження, бесіда, тестування; математична обробка результатів дослідження проводилася з використанням статистичного критерію Розенбаума (Q-критерію).
Результати. В роботі розглянуті типи ситуаційних задач, наведені їх приклади. Аналіз динаміки рівня успішності й мотивації учнів показав доцільність використання системи ситуаційних задач для формування науково-природничої компетентності школярів.
Висновки. Ситуаційні задачі є корисним навчальним ресурсом. Розв`язування задач, пов`язаних з реальними життєвими ситуаціями, допомагає учню уявити фізичну ситуацію, переконатися, що вона є життєво важливою, актуальною і потребує вирішення; для її вирішення потрібні теоретичні знання з фізики. Систематичне застосування ситуаційних задач з фізики сприяє формуванню науково-природничої компетентності учнів; забезпечує внутрішню мотивацію учнів до вивчення фізики; робить фізичне знання особистісно значущим; орієнтує учнів на свідоме обрання майбутньої професії інженерно-технічного напрямку.

Abstract. STEM education is directly related to science, technology, technology, and engineering-oriented human activities. In Ukraine, there is a particularly high demand for specialists in these industries. The introduction of STEM-learning involves the development of innovative methods and techniques that will help students develop scientific and technical skills, creative abilities, combine learning with life. One of the known methods of contextual learning is the method of situational exercises. Its application in the teaching of physics makes it possible to form the scientific and natural competence of students based on the principle of connection of learning with life. This will allow the graduate to make a conscious choice of future technical profession, which is relevant.
Formulation of the problem. The purpose of the study is to substantiate the feasibility and prove the effectiveness of the formation of the natural science competence of students through the situational teaching of physics.
Materials and methods. The paper considers the types of situational tasks, gives their examples. The sample was 60 students. The following methods were used during the research: theoretical - analysis, synthesis, comparison; empirical - observation, conversation, testing; mathematical processing of the study results was performed using the statistical Rosenbaum test (Q-criterion).
Results.  Analysis of the dynamics of the level of success and motivation of students showed the feasibility of using a system of situational tasks for the formation of scientific and natural competence of students.
Conclusions. It is proved that situational tasks are a useful educational resource. Solving problems related to real-life situations helps the student to imagine the physical situation, to make sure that it is vital, relevant, and needs to be solved; to solve it requires theoretical knowledge of physics. Systematic application of situational problems in physics contributes to the formation of scientific and natural competence of students; provides intrinsic motivation of students to study physics; makes physical knowledge personally significant; orients students to consciously choose the future profession of engineering and technical direction.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 61 | Author: Головко Н.Ю., Коробова І.В. | Download in PDF |

У статті розглянуто можливості використання хмарних сервісів на уроках математики з метою формування ІК-компетентність учнів.
Формулювання проблеми. Зростання ролі якісної математичної освіти, розвиток ІТ технологій зумовлює потреби пошуку ефективних засобів розвитку інтересу дітей та молоді до математики як науки, що актуалізує привернення уваги до використання хмарних сервісів на уроках математики як засіб формування ІК-компетентності учнів.
Матеріали і методи. Теоретичні та емпіричні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; включене педагогічне спостереження, анкетування, порівняльний кількісний аналіз отриманих даних.
Результати. Наведено результат письмового опитування вчителів та учнів, теоретичне обґрунтування доцільності використання хмарних технологій, визначено основні переваги використання сервісів, можливості використання їх на уроках та їх вплив на формування ІК-компетентності учнів. Розглянуті умови, необхідні для створення сприятливих умов формування ІК-компентності учнів, а також можливості подолання невирішених проблем щодо використання комп’ютерів, безперебійного Інтернету тощо. Визначені майбутні перспективи дослідження та важливість розглянутої проблеми в сучасному світі.
Висновки. Використання хмарних сервісів в освітньому процесі покращує його якість та ефективність. Робота з електронними ресурсами сприятиме підготовці учнів до життя в інформаційному суспільстві, підвищенню зацікавленості дітей та їх бажанню дізнаватися щось нове. Доступ через мережу Інтернет до матеріалів, які використовувались на уроках математики, дозволяє попрацювати з ними і вдома. Тому учні мають можливість краще розібрати, засвоїти та використати його для виконання домашніх завдань. Створення зазначених педагогічних умов дозволить підвищити успішність та пізнавальний інтерес з математики та сприятиме формуванню в них ІК-компетентності.

Abstract. The article considers the opportunities to use cloud services at Math’s classes to form IC-competency at pupils.
Statement of problem. The growth in the role of good quality mathematical education and development of IT technologies stipulates the need in the search for efficient ways to develop an interest in Math, which actualizes the attraction of attention to use the cloud services at Math’s lessons as a way to form IC-competency at pupils.
Materials and methods. The theoretical and empirical methods: the system analysis of scientific, psychological-pedagogical, methodological literature, including the pedagogical observation, survey, a comparative assay of data received.
Results. Here authors provide the written survey results with the theoretical substantiation for reasonability in the use of cloud technologies. The main advantages for the use of services, opportunities for their usage at lessons, and their influence on the formation of IC-competency at pupils are defined. The conditions necessary to overcome unsolved problems in the use of computers, free Internet, etc. are defined. The future perspectives for research and the significance of problems under consideration in the modern world are determined.
Conclusions. The use of cloud services in the educational process improves its quality and efficiency. Working with electronic resources will help to prepare pupils for life in the information society, increase children's interest and their desire to learn something new. Accessing the materials used in mathematics lessons through the Internet allows you to work with them at home. Therefore, pupils are better able to parse, assimilate, and use it for homework. Creating these pedagogical conditions will increase the success and cognitive interest in mathematics and will contribute to the formation of IC-competency.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 56 | Author: Волощук І.А., Гебель А.В. | Download in PDF |

Formulation of the problem. Famous social thinkers of our times are speaking about a forthcoming new industrial revolution that will be characterized by the development of an advanced Internet of things and energy, and by the cyber-physical systems controlled through it. There is no doubt that our students should take full advantage of the potential that the new digital technologies can bring for improving their learning skills.
Materials and methods. This treatise has a review character. The methods of analysis used are based on already reported researches.
Results. The article focuses on the role that the artificial teaching and learning of mathematics could play for education in the forthcoming era of the new industrial revolution Starting with a brief review of the traditional learning theories and methods of teaching mathematics, the article continues by studying the use of computers and of applications of artificial intelligence in mathematics education.
Conclusions. The advantages and disadvantages of artificial with respect to traditional learning are discussed as well as the perspectives for future research on the subject.

Постановка проблеми. Відомі мислителі нашого часу говорять про майбутню нову індустріальну революцію, яка характеризуватиметься розвиненим Інтернетом речей і енергії та керованими через неї кібер-фізичними системами. Немає сумнівів, що наші студенти повинні вміти використовувати потенціал, який нові цифрові технології можуть принести для вдосконалення їх навичок.
Матеріали та методи.
Дана стаття має оглядовий характер. Використовуються методи аналізу існуючих досліджень з даної проблематики.
Результати. У статті приділяється увага ролі машинного навчання та вивчення математики для освіти в майбутній епосі нової промислової революції. Наведено короткий огляд традиційних теорій та методів навчання математики. Досліджено можливості використання комп'ютерів та додатків штучного інтелекту в навчанні математики.

Висновки. У статті обговорюються переваги та недоліки машинного відносно традиційного навчання, а також перспективи подальших досліджень з цього питання.

The article describes the components of the methodical system of teaching students to work in the EDraw Max environment. EDraw Max Graphics Editor is one of the best tools for building a home plan and designing engineering communications. In the process of studying EDraw Max graphic editor, student-builders develop such competence as the ability to solve professionally-important tasks using ICT tools. The article describes the requirements for students who start studying EDraw Max, used methods and means of training, types of training exercises, topics of laboratory work.
Formulation of the problem. The rapid development of information and communication technologies has led to the fact that they are included in many spheres of professional human activities, including construction. It is difficult to imagine the design of modern buildings and structures without the use of computer graphics.
The state standard of the specialty "Construction and Civil Engineering" defines one of the professional competencies "the ability to use modern means of computer technology for the solution of applied problems".
Materials and methods. State standard analysis, curriculum analysis, graphical editor functionality analysis, synthesis, generalization and systematization.
Results. The proposed topic of work was tested during 2017-2018 in the process of training students of specialty 015.01 "Vocational education. Construction". Learning outcomes are positive. Students completed most of the laboratory work. The use of EDraw Max was more effective than AutoDesk AutoCad.
Conclusions. The use of the EDraw Max graphic editor in the course of "Information and Communication Technologies" is fully justified.

Анотація. У статті описуються компоненти методичної системи навчання студентів прийомам роботи у середовищі EDraw Max. Графічний редактор EDraw Max є одним із оптимальних засобів для побудови плану будинку і накреслення інженерних комунікацій. У процесі вивчення графічного редактора EDraw Max у студентів-будівельників формується така компетентність, як здатність вирішувати професійно-важливі завдання з використанням засобів ІКТ. У статті розкрито вимоги до студентів, які починають вивчення EDraw Max, використовувані методи і засоби навчання, види навчальних вправ, тематику лабораторних робіт.
Формулювання проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвів до того, що вони увійшли до багатьох сфер професійної діяльності людини, у тому числі й будівництво. Важко уявити проектування сучасних будівель і споруд без використання засобів комп’ютерної графіки.
Державний стандарт спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» визначає однією з фахових компетентностей «здатність застосовувати сучасні засоби комп’ютерної техніки для розв’язання прикладних задач».
Матеріали і методи. Аналіз державного стандарту, аналіз навчальних програм, аналіз функціональних можливостей графічного редактора, синтез, узагальнення і систематизація.
Результати. Пропоновану тематику робіт було апробовано протягом 2017-2018 років у процесі навчання студентів спеціальності 015.01 «Професійна освіта. Будівництво». Результати навчання позитивні. Студенти виконали більшість лабораторних робіт. Застосування
EDraw Max виявилося більш ефективним, ніж AutoDesk AutoCad.
Висновки. Застосування графічного редактора
EDraw Max у курсі «Інформаційно-комунікаційні технології» є цілком виправданим.

Problem formulation. Educational researches of technologically actual and perspective models of devices with the use of simulation environments have allocated a special didactic niche. The demand for NI Multisim as a propaedeutic tool for the formation of engineering skills requires a study of the organizational and methodological foundations of its integration into the modern educational environment.
Materials and methods. Theoretical (comparative analysis of scientific data, modeling of the methodical system of learning using simulation environments, etc.), empirical (mostly observational) methods, as well as computer modeling of the studied devices were used. Preliminary didactic approbation was carried out within the framework of the project "Summer Physical and Technical Schools" of the National Center "Junior Academy of Sciences of Ukraine".
Results. Features of the supercapacitor as a means of learning the basics of electronics using the STEM approach are systematized in the form of a structural and functional diagram. The educational method is based on the use of the equivalent circuit. The virtual study of serial supercapacitors consists of calculation of parameters and construction of an equivalent circuit in the NI Multisim environment, analysis of charging (discharging) characteristics, and their dependence on external (internal) factors. By the instrumentality of a real experiment, it is possible to determine the specific energy consumption of the supercapacitor also. The technique of using a printed model of the supercapacitor complements the experiment with the possibility to determine the specific capacity of the carbon material, the impact of the concentration of the electrolyte used on the characteristics of the device. 3D printing can be a part of an educational STEM project.
Conclusions. Techniques based on the creation of equivalent circuits with simulation environments provide the potential to design educational studies of properties and related processes of a real, serial device, as well as of one manufactured in the laboratory. The possibility of using passport data of serial products creates didactic opportunities for the transition from an algorithmic laboratory project to independent educational research, in particular, distance or mobile learning. Relevant techniques based on 3D printing, as well as pedagogical aspects of STEM-oriented learning of the basics of electronics, require further research.

Формулювання проблеми. Навчальні дослідження технологічно актуальних і перспективних моделей девайсів з використанням середовищ симуляції, виокремили особливу дидактичну нішу. Затребуваність NI Multisim як пропедевтичного засобу формування інженерних навичок потребує дослідження організаційних і методичних засад його інтеграції у сучасне освітнє середовище.
Матеріали і методи. Застосовано теоретичні (порівняльний аналіз наукових даних, моделювання методичної системи навчання з використанням середовищ симуляції та інші), емпіричні (переважно обсерваційні) методи, а також комп’ютерне моделювання досліджуваних девайсів. Попередня дидактична апробація здійснювалася у рамках проєкту «Літні фізико-технічні школи» Національного центру «Мала академія наук України».
Результати. Особливості суперконденсатора як засобу навчання основам електроніки з використанням STEM підходу систематизовано у вигляді структурно-функціональної схеми. Навчальна методика ґрунтується на застосуванні equivalent circuit. Віртуальне дослідження серійних суперконденсаторів складається з розрахунку параметрів і побудови еквівалентної схеми у середовищі NI Multisim, аналізу зарядних (розрядних) характеристик та їх залежності від зовнішніх (внутрішніх) чинників. У натурному експерименті додатково визначають питому енергоємність суперконденсатора. Методика з використанням друкованого макету суперконденсатора доповнює експеримент можливостями визначення питомої ємності вуглецевого матеріалу, впливу концентрації застосованого електроліту на характеристики девайсу. 3D принтинг може бути частиною навчального STEM-проєкту.
Висновки. Методики на основі створення equivalent circuits у середовищах симуляції дозволяють проєктувати навчальні дослідження властивостей і супутніх процесів у реальному, серійному девайсі, так і виготовленому у лабораторних умовах. Можливість використання паспортних даних серійних виробів створює дидактичні можливості для переходу від алгоритмізованої лабораторної роботи до самостійного навчального дослідження, зокрема, дистанційного або mobile learning. Потребують подальшого дослідження відповідні методики на основі 3D принтингу, а також педагогічні аспекти STEM орієнтованого навчання основ електроніки.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ | Переглядів: 61 | Author: Atamas A., Slipukhina I. et al. | Download in PDF |
« 1 2 3 4 ... 136 137 »