Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Слободяник О.В. ІНТЕРАКТИВНІ МОДЕЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Слободяник О.В. [oslobodyanyk84@gmail.com]
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Slobodyanyk_FMO.pdf

ІНТЕРАКТИВНІ МОДЕЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Формулювання проблеми. Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання з фізики за останні роки з дисциплін природничо-математичного циклу, зокрема з фізики, показав, що система навчання потребує кардинальних змін. Учні втрачають інтерес до фізики, хімії, оскільки відсутнє розуміння, де в житті їм можуть знадобитися здобуті знання, що свідчить про відсутність сформованості системного мислення.
Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувались методи аналізу педагогічної, методичної літератури і дисертаційних досліджень; здійснювалося узагальнення результатів вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо формування системного мислення старшокласників на уроках природничо-математичного циклу.
Результати. Здійснено вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження формування системного мислення старшокласників та визначено основні методи і засоби, які сприяють його успішному формуванню. Зазначено, що позитивний вплив мають засоби візуалізації інформації, встановлення міжпредметних зв’язків та використання комп’ютерних моделей.
Висновки. В ході дослідження було виявлено, що формування системного мислення учнів забезпечує всебічний розвиток особистості, цілісність у сприйнятті фізичної картини світу, взаємопов’язаність системних об’єктів, багатоаспектність. Використання засобів інформаційних технологій буде мати позитивний вплив на процес навчання, а як наслідок, на формування системного мислення за умови дотримання балансу між реальним та віртуальним.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: системне мислення, заклади загальної середньої освіти, комп’ютерні моделі (симуляції), фізика, самостійна робота, індивідуальні завдання.

INTERACTIVE MODELS AS A KEY FACTOR FOR FORMATION OF SYSTEMATIC THINKING OF SENIOR STUDENTS
Olga Slobodyanyk
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Ukraine

Problem formulation. The analysis of the results of the external independent assessment in physics in recent years in the disciplines of the natural-mathematical cycle, in particular in physics, showed that the education system needs radical changes. Students lose interest in physics, chemistry because there is no understanding of where in life they may need the acquired knowledge, which indicates the lack of formation of systematic thinking.
Materials and methods. In the course of research methods of the analysis of pedagogical, methodical literature, and dissertation researches were used; the results of domestic and foreign experience in the formation of systematic thinking of high school students in the lessons of the natural-mathematical cycle were generalized.
Results. The study of psychological and pedagogical literature on the problem of studying the formation of systemic thinking of high school students and identified the main methods and tools that contribute to its successful formation. It is noted that the means of visualization of information, establishing interdisciplinary links, and the use of computer models have a positive impact.
Conclusions. The study found that the formation of students' systems thinking provides comprehensive development of personality, integrity in the perception of the physical picture of the world, the interconnectedness of systemic objects, multifaceted. The use of information technology will have a positive impact on the learning process, and as a consequence, on the formation of systems thinking, providing a balance between real and virtual.
Keywords: system thinking, general secondary education institutions, computer models (simulations), physics, independent work, individual tasks.

Список використаних джерел

 1. Важинський С. Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень. 2016. 260 с.
 2. Глубенок С. Формування системного мислення та соціалізація ліцеїстів у процесі вивчення фізики, астрономії через інтеграційні та акмеологічні технології Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2016. Вип. 2. С. 38-49.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2016_2_8
 3. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень. Навчальний посібник. 2010. 176 с.
 4. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. Тернопіль. Економічна думка, 2005. 124с.
 5. Методика преподавания физики в 8 -10 классах в средней школе. В.П. Орехов, А.В.Усова, С.Е. Каменецкий и др.; Ч.2. Москва. Просвещение, 1980. С. 293 -298
 6. Новик И.Б. Системный стиль мышления: особенности познания и управления в сложных системах.  Москва. Знание. Новое в жизни, науке, технике. СериЯ 'ФилософиЯ'. № 1. 1986. 64 с.
 7. О’Коннор Джозеф, Макдермот Ієн Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень /пер.з англ. Надія Сисюк. Київ. Наш формат. 2018. 240 с.
 8. Пітер Сенге П’ята дисципліна. Видавництво. Олимп-Бизнес  [Переклад І. Татарінова, Б. Пінскер.] 2011. 448 с.  URL: https://www.yakaboo.ua/ua/pjataja-disciplina-iskusstvo-i-praktika-obuchajuschejsja-organizacii.html
 9. Сафонов А. А. Основы научных исследований: учеб. пос. Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса.  Владивосток. Изд-во ВГУЭС. 2000.  168 с.
 10. Слободяник О.В. Використання комп’ютерних моделей під час індивідуальної роботи учнів з фізики. Фізико-математична освіта 4(22) 2019. С. 116-123 DOI 10.31110/2413-1571-2019-022-4-018
 11. Советский энциклопедический словарь [ гл. ред. А. М. Прохорова]. Москва. Советская энциклопедия. 1988.  1600 с.
 12. Философский энциклопедический словарь. Москва. 1983. 836 с. с. 391
 13. Черников В. В. Формирование системного мышления у учащихся старших классов общеобразовательных  учреждений: дисс. … канд. пед. наук.  Москва. 1998.  149 с.
 14. Шагабутдинова Е.И., Батькаева Г. А. Формирование системного мышления учащихся на уроках физики URL: http://orleu-uko.kz/journal/?p=336
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 17.02.2021 | Переглядів: 272 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar