Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Яцура М.М., Гамарник А.М., Рачій Б.І. ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Яцура М., Гамарник А., Рачій Б. [Yatcura1940@gmail.сom]
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Yatsura_et_al_FMO.pdf

ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Формулювання проблеми. У зв’язку з істотним збільшенням питомої ваги самостійної роботи студентів в період переходу до кредитно-модульної системи навчання за рахунок значного скорочення обсягу аудиторних годин, передбачених для традиційних форм викладання, в тому числі і лабораторних занять, виникла потреба пошуків нових шляхів підвищення ефективності і інтенсифікації проведення лабораторних занять, та збільшення ролі самостійної роботи студентів при цьому. Традиційна методика підготовки та проведення лабораторних занять з фізики з цією задачею справитися в цих умовах не в змозі.
Матеріали і методи. Використано багаторічний досвід авторів з організації і проведення лабораторних занять з фізики та аналіз педагогічної, психологічної і науково-методичної літератури.
Результати. Перш за все пропонується відмовитися від підготовки об’ємного конспекту конкретної лабораторної роботи, натомість студент на кількох стандартних аркушах паперу готує письмовий звіт виконання роботи. Замість традиційної форми виявлення рівня знань студентом теоретичного матеріалу ‒ співбесіди: викладач-студент, пропонується інноваційний метод тестування, для чого викладач розробляє до кожної лабораторної роботи в достатній кількості тести, щоб студент, у зручний для нього час міг пройти тестування по вибраній ним роботі і, при успішному результаті у визначений день виконав її. Після виконання роботи студент робить попередні обрахунки шуканої фізичної величини, лаборант підписує їх, ставить дату їх отримання і в лабораторному журналі робить відмітку про виконання роботи, після чого студент формує остаточний звіт. Оформлений звіт виконання лабораторної роботи студент захищає перед викладачем, який оцінює роботу в цілому. Підсумкова оцінка за всі лабораторні заняття враховується при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. Якщо ж лабораторні заняття є лабораторним практикумом, то за результуючою (сумарною) кількістю балів студенту виставляється залік.
Висновки. Запропоновано інноваційну методику проведення лабораторних занять із загального курсу фізики (розділ Оптика) для студентів фізичних спеціальностей у закладах вищої освіти, яка ґрунтується на посиленні ролі самостійної роботи студентів в період підготовки лабораторної роботи, використанні сучасних інформаційних технологій та елементів дистанційного навчання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: лабораторні заняття, лабораторні роботи, тести, інформаційні технології.

INNOVATIVE METHOD OF CONDUCTING LABORATORY WORKS
IN THE CONDITIONS OF CREDIT-MODULAR SYSTEM OF STUDENT EDUCATION

Mykhailo Yatsura
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Ukraine
Anna Gamarnyk
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine.
Bohdan Rachiy
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Ukraine

Abstract. Due to the significant increase in the share of independent work of students during the transition to a credit-module system of education due to a significant reduction in classroom hours provided for traditional forms of teaching, including laboratory classes, there was a need to find new ways to improve efficiency and intensification of laboratory classes, and increasing the role of independent work of students in this case. The traditional method of preparing and conducting laboratory classes in physics is unable to cope with this task in these conditions.
Materials and methods. The authors' long-term experience in organizing and conducting laboratory classes in physics and analysis of pedagogical, psychological, and scientific-methodical literature is used.
Results. First of all, it is proposed to refuse to prepare a voluminous synopsis of specific laboratory work, instead, the student prepares a written report on the performance of work on several standard sheets of paper. Instead of the traditional form of revealing the level of knowledge of theoretical material by a student - interviews: teacher-student, an innovative method of testing is offered, for which the teacher develops tests for each laboratory work so that the student can be tested on the selected laboratory work and with a successful result performed it on a certain day. After completing the work, the student makes preliminary calculations, the laboratory assistant signs them, puts the date of their receipt, and makes a note in the laboratory journal on the performance of work, after which the student draws up a final report. The final grade for all laboratory classes is taken into account when setting the semester final grade for this discipline. If the laboratory classes are a laboratory practice, then the resulting (total) number of points the student is credited.
Conclusions. An innovative method of conducting laboratory classes in the general course of physics (Optics section) for students of physical specialties in higher education, which is based on strengthening the role of independent work of students during the preparation of laboratory work and the use of modern information technology and distance learning.
Keywords: laboratory classes, laboratory works, tests, information technology. 

Список використаних джерел

 1. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. Москва: Высшая школа, 1974. 384 с.
 2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. Навч. посібник. Київ: ВВП «Компас»‚ 1997. 64 с.
 3. Бондар А.Д.‚ Ранська Л.А. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. Київ: Вища школа‚ 1977. 78 с.
 4. Забара О.А. Організація індивідуальної роботи студентів на основі ІКТ у процесі підготовки та виконанняфізичного практикуму. Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2014. 50 с.
 5. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки Україн, 2002. № 9. С. 2-30.
 6. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. М.: Высш. школа, 1974. 316 с.
 7. Кравченко Н.С., Ревинская О.Г., Стародубцев В.А. Комплекс компьютерных моделирующих лабораторных работ по физике: принципы разработки и опыт применения в учебном процессе. Физическое образование ввузах, 2006. т. 12. № 2. С. 85-95.
 8. Петренко В.В. Лабораторні заняття як організаційна форма експериментальної підготовки студентів-першокурсників біологічного факультету. Вісник Запорізького національного університету, 2008. № 1. С. 208-211.
 9. Петриця А.Н. Співвідношення віртуального та реального у навчальному експерименті у процесі вивчення фізики в основній школі: дис. канд. пед. наук: 13.00.02/Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. 196 с.
 10. Стародубцев В. А. Компьютерная составляющая методики преподавания курса физики. Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2007. Вып. 10 (73). С. 126-132.
 11. Стародубцев В.А., Федоров А.Ф. Инновационная роль виртуальных лабораторных работ и компьютерных практикумов. Инновации в образовании, 2003. № 2. С. 79-87.
 12. Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. Учебное издание. Москва: Экспедитор, 1996. 288 с.
 13. Яцура М.М., Гасюк І.М., Рачій Б.М., Гамарник А.М. Курс загальної фізики. Оптика. Тести: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Видав¬ни¬цтво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 382 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 17.02.2021 | Переглядів: 218 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar