Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шамунова К.В. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Шамунова К.В. [Katherinapiers@gmail.com]
КУ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Shamunova_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ
У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

У статті здійснено аналіз стану готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики. Здійснено тлумачення сутності понять «цифрова компетентність учителя», «електронні освітні ресурси», «готовність майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики», «педагогічна практика майбутнього вчителя початкової школи», «формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики».
Здійснено огляд окремих напрацювань дослідників щодо використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики. Автор систематизує результати опитувань та анкетувань щодо стану готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики, а також узагальнює досвід окремих занять з фахових методик із залученням учителів з метою формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики.
Формулювання проблеми. У умовах пандемії світова освітня спільнота разом із науковцями об’єднала зусилля щодо створення і впровадження ефективних електронних освітніх ресурсів для ефективного навчання школярів та вирішення дидактичних завдань усіх навчальних предметів. Вищеозначене актуалізує фахову підготовку вчителя початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів, зокрема у процесі педагогічної практики.
Матеріали і методи: аналіз наукових джерел; вивчення й узагальнення педагогічного досвіду використання електронних засобів навчання навчально-методичного спрямування та застосування їх у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи; практичні (спостереження, анкетування, опитування тощо).
Результати. У результаті опитування та анкетування студентів Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка визначено певні прогалини майбутніх учителів в обізнаності потенційних можливостей електронних освітніх ресурсів для проведення уроків, позакласної роботи. 
Дистанційне навчання, на яке перейшли заклади загальної середньої та вищої освіти в час пандемії, посилюють увагу до вивчення специфіки використання електронних освітніх ресурсів під час фахово-методичних дисциплін. Здійснено огляд Типових освітніх програм та методичного забезпечення шкільних підручників з української мови та читання, інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для учнів 3 класу. Представлено досвід роботи використання електронних освітніх ресурсів учителів початкової школи Сумської області, які працюють за новим Державним стандартом початкової освіти та Типовими освітніми програмами НУШ.
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики розглядаємо як комплексний педагогічний процес, в основі якого лежить умотивованість щодо оволодіння цифровою грамотністю з використання електронних освітніх ресурсів, уміннями та навичками застосовувати їх у професійній діяльності, розуміння принципів, механізмів та логіки функціонування та використання різних пристроїв, програм та мереж.
Висновки. Згідно з результатами опитування, проведеного серед студентів спеціальності 013 Початкова освіта засвідчили, що стан готовності майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики спеціальності 013 Початкова освіта ОКР «Бакалавр» недостатньою мірою відповідає сучасним вимогам організації освітнього процесу у початковій школі, зокрема у напрямку формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців. Побудова освітнього процесу у закладі вищої освіти з використанням електронних освітніх ресурсів з використанням дистанційних технологій навчання є оптимальною для ефективної передачі знань, розробки проєктів уроку, що сприяє підвищенню якості підготовки студентів у процесі педагогічної практики, розвитку самостійної творчої діяльності, стимулює одержання додаткових знань та їх закріплення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутній учитель початкової школи, педагогічна практика, електронні освітні ресурси, дистанційні технології навчання, інформаційно-цифрова компетентність, анкети, опитувальник.

READYNESS FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO THE USAGE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE
K. Shamunova
Makarenko Sumy State Pedagogical University,
Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine

Abstract. The article analyzes the state of future primary school teachers readyness to use electronic educational resources in the process of pedagogical practice. The essence of the notions "digital teacher competence", "electronic educational resources", "readiness of future primary school teachers to use electronic educational resources in the process of pedagogical practice", "pedagogical practice of future primary school teachers", "formation of readiness of future primary school teachers to use of electronic educational resources in the process of pedagogical practice ".
A review of some researchers publications on the use of electronic educational resources in the training of future primary school teachers in the process of pedagogical practice. The author systematizes the results of surveys and questionnaires on the state of readiness of future primary school teachers to use electronic educational resources in the process of pedagogical practice, and summarizes the experience of individual classes on professional methods involving teachers to form the readiness of future primary school teachers to use electronic educational resources. pedagogical practice.
Problem formulation. In the context of the pandemic, the world educational community together with scientists have joined forces to create and implement effective electronic educational resources for effective teaching of students and solving didactic problems of all subjects. The above actualizes the professional training of primary school teachers to use electronic educational resources, in particular in the process of pedagogical practice.
Materials and methods: analysis of scientific sources; study and generalization of pedagogical experience in the use of electronic teaching aids and their application in the training of future primary school teachers; practical (observations, questionnaires, surveys, etc.).
Results. As a result of a survey and questionnaire of students of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, identified certain gaps in future teachers in awareness of the potential of electronic educational resources for lessons, extracurricular activities.
Distance learning, which was transferred to general secondary and higher education during the pandemic, increases attention to the study of the specifics of the use of electronic educational resources in professional and methodological disciplines. A review of the Standard educational programs and methodological support of school textbooks in the Ukrainian language and reading, an integrated course "I explore the world" for 3rd grade students. The experience of using electronic educational resources of primary school teachers of Sumy region, who work according to the new State standard of primary education and Standard educational programs of NUS is presented.
Formation of future primary school teachers readiness to use electronic educational resources in the process of pedagogical practice is considered as a complex pedagogical process, which is based on motivation to master digital literacy in the use of electronic educational resources, skills and abilities to use them in professional activities. the logic of operation and use of various devices, programs and networks.
Conclusions. According to a survey conducted among students of specialty 013 Primary Education showed that the state of readiness of future primary school teachers to use electronic educational resources in the process of pedagogical practice of specialty 013 Primary Education EQL "Bachelor" does not sufficiently meet modern requirements for the educational process in primary school, in particular in the direction of formation of information and digital competence of future specialists. The construction of the educational process in a higher education institution using electronic educational resources using distance learning technologies is optimal for the effective transfer of knowledge.
The construction of the educational process in higher education using electronic educational resources using distance learning technologies is optimal for effective knowledge transfer, development of lesson projects, which improves the quality of student training in the process of pedagogical practice, development of independent creative activity, stimulates additional knowledge and their fixing.
Keywords: future primary school teacher, pedagogical practice, electronic educational resources, distance learning technologies, information and digital competence, questionnaires, questionnaire.

Список використаних джерел

 1. Биков В. Досвід: Цифрове навчальне середовище. URL: https://www.facebook.com/uesaccent/photos/pcb.1809058149395875/180940668602 7688/?type=3.
 2. Бобровицька С. Ф. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності : дис. канд. : 13.00.04. Суми, 2020. 277 с.
 3. Будянський Д.В. Використання вебінару в процесі вивчення курсу «Риторика» у закладах вищої освіти. Фізико-математична освіта. 2020. Вип. 1(23). Ч. 2. С. 19-24.
 4. Державний стандарт початкової освіти (2018). URL: http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
 5. Європейська система ключових компетентностей для навчання впродовж життя (2018). (рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС)). URL: http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html
 6. Концепція «Нова українська школа» (2016). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app- /media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 7. Наказ Міністерства освіти і науки Укрраїни від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19
 8. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, затверджена вченою радою Глухівського НПУ ім. О. Довженка 26 червня 2019 року протокол № 13. (2019). URL: https://drive.google.com/file/d/1hoC8OfkwdRrxiweI-6lsTpbYldtOok_o/view
 9. Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Дошкільна освіта. Початкова освіта. Уманський держаний педагогічний університет імені Павла Тичини. Затверджено вченою радою (протокол № 1 від 29 серпня 2019 року). URL: https://udpu.edu.ua/documents/educational-programs/34565/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.%20%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.pdf
 10. Офіційний лист Міністерства освіти і науки України від 25 березня 2020 року № 1/9-176 «Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-osoblivostej-organizaciyi-osvitnogo-procesu-pid-chas-karantinu
 11. Положення про електронні освітні ресурси (затв. Наказом МОН молоді та спорту України № 1060 від 01.10.2012 р.) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.
 12. Проєкт освітньо-професійної програми «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (2020). URL: file:///C:/Users/user/Downloads/opp_po__bak_2020_%20(1).pdf
 13. Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (2018). Наказ Міністерства соціальної політики від 10.08.2018 № 1143. URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/20180815.pdf 10
 14. Прохорова С. М. Поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови у світовому освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015. Вип. 4. С. 113-116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_24 11
 15. Семеніхіна О.В., Бобровицька С.Ф. Особливості практичної підготовки вчителів до використання ЕОР у початковій школі. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). Частина 2. С. 72-77.
 16. Семеног, О. Електронні освітні ресурси в лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. № 10. С. 123-134. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_10_13
 17. Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Методическое пособие для работников системы общего образования. М.: Google. 2013. С. 20. URL: http://detionline.com/assets- /files/research/BookTheorye.pdf
 18. Хижняк І. Програмні засоби електронної лінгвометодики в роботі вчителя початкової школи. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : наукове електронне видання. 2015. Вип. 1. С. 54-61.
 19. Хижняк І. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2019. №5.
 20. Krumsvik R. Situated learning and digital competence. Education and Information Technology. URL: http://www.icicte.org/Proceedings2013/Papers%202013/05-1- Krumsvik.pdf 14
 21.  Olena Semenog, Kateryna Shamunova. The training of future primary school teachers for pedagogical internship during COVID-19: challenges and possible solutions. // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2020, 38 (2020) nr 1-2, s. 199-207
 22. Scott, C. The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century? UNESCO Education Research and Foresight, Paris. [ERF Working Papers Series, no. 15]. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf).
 23. UNESCO Institute for Information Technologies in Education (2011). Digital Literacy in Education. Policy brief. URL: http://iite.unesco.org/ pics/publications/en/files/3214688.pdf
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 17.02.2021 | Переглядів: 234 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar