Scientific journal
PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
Issue of the journal 2(3).


Науковий журнал
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА
Випуск 2(3).


Фізико - математична освіта: Науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ
імені А.С. Макаренка, 2014. – №2 (3). – 80 с.  Дмитро Безуглий. ПРИЙОМИ ВІЗУАЛЬНОГО ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація. Безуглий Д. Прийоми візуального подання навчальної інформації. У статті зазначено про важливість використання візуальної підтримки під час навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах. На підтримку даної тези наведені наступні аргументи: 1) до 90% інформації передається візуальними каналами, оскільки відбулися значні зміни в засобах, які реалізують унаочнення інформації; 2) основою засобів обміну інформації є зорове та візуальне мислення; 3) великі обсяги інформації можна представляти в лаконічній формі; 4) пізнавальні процеси повинні спиратися на когнітивно-візуальні форми відображення знань. Описані прийоми ущільнення або покрокового згортання інформації (залежно від виду та змісту навчальної інформації) які базуються на застосуванні різноманітних візуальних підходів. Серед яких виділяють прийоми візуального структурування: діаграми, денотатні графи, схеми фішбоун, схеми «Будівля», «стратегічні» (дорожніх) карти (roadmaps), променеві схеми-павуки (spiders), каузальні ланцюги (causal chains) та інтелект-карти (mind maps). Розглянуто фактори, які необхідно враховувати у процесі розробки навчально-методичних матеріалів задля забезпечення максимальної ефективності від їх подальшого використання під час навчання.

Abstract. Bezuhlyi D. Technique of visual presentation of educational information. In this article describes about importance of visual support during the studying of students in secondary schools. In support of this thesis are the following arguments: 1) to 90% of visual information is transmitted channels since there have been significant changes in the media that implement illustrate information; 2) the basis of means of exchange of information is visual and visual thinking; 3) large amounts of information can be presented in concise form; 4) cognitive processes must be based on cognitive mapping visual forms of knowledge. The described methods of sealing or coagulation step information (depending on the type and content of educational information) are based on the use of different visual approaches. Among the techniques which produce visual structuring: charts, graphs denotatni, fishboun scheme, the scheme "building", "strategic" (road) maps (roadmaps), beam scheme spiders (spiders), causal chains (causal chains) and intelligence card ( mind maps). The factors that must be considered in the development of training materials to ensure maximum effectiveness of their further use during training.  Ольга Коцур. ПОШАРОВИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ТВЕРДИХ ТІЛ МЕТОДОМ ВТОРИННОЇ ІОННОЇ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ

Анотація. Коцур О. Пошаровий аналіз елементного складу твердих тіл методом вторинної іонної мас-спектрометрії. У статі розглянуто основні сфери застосування елементного аналізу твердих тіл, що є дуже важливим для розвитку сучасної науки. Більш детально розглянуто пошаровий аналіз методом вторинної іонної мас-спектрометрії. Також зазначено основні переваги та недоліки пошарового аналізу.

Abstract. Kotsur O. Layered analysis of the elemental composition of solids by secondary ion mass spectrometry. In article reviews the main scope applying of the elemental analysis of solids, which is very important for the development of modern science. The more detail reviews the layered analysis by secondary ion mass spectrometry. Also outlines the advantages and disadvantages of layered analysis.  Ігор Мусієнко. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КВАНТОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СВІТЛА В ШКОЛІ

Анотація. Мусієнко І. Методика вивчення квантових властивостей світла у школі. У статті розглянуто методичні підходи до вивчення квантових властивостей світла в школі, розкрито циклічний принцип побудови навчального матеріалу з квантової оптики.

Abstract. Musienko I. Method for studying the quantum properties of light in the school. Article touches upon the methodical approaches to the study of the quantum properties of light in the school; second - disclosed cyclic principle of educational material on quantum optics, and the third - has developed lessons and their experimental verification of teaching physics lessons.  Оксана Бабич, Олена Семеніхіна. ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НАОЧНІСТЬ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Анотація. Бабич О., Семеніхіна О. До питання про співвідношення понять наочність і візуалізація. В статті розглянуто підходи до означення понять «наочність» і «візуалізація». За аналізом тлумачень цих термінів зроблено висновок про хибність їх ототожнення. Поняття «наочність» є більш широким по відношенню до терміну «візуалізації», але поняття «візуалізація» не може «поглинутися» наочністю через включення у цей термін додаткових вимог конструювання наочного образу.

Abstract. Babych O., Semenikhina O. To questions about interpretation of clarity and visualization. This article touches upon of interpretations of determination of notion "clarity" and "visualization". The Analysis of these interpretations gives the basis to confirm that they are not identical. The Notion "clarity" is broader. However, visualization not can include in determine of the clarities, because comprises of additional conditions of create demonstrative image.  Світлана Шамрай. СПЕЦКУРСИ З ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МАТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Анотація. Шамрай С. Спецкурси з вивчення програмних засобів математичного спрямування: порівняльний аналіз. У статті розкривається питання вивчення комп’ютерних математичних інструментів та їх використання сучасними вчителями математики у своїй професійній діяльності. При цьому наводяться результати анкетування вчителів, щодо використання комп’ютерного інструментарію у їхній роботі. Проведено огляд навчальних курсів, покликаних сформувати уміння та навички використовувати у професійній діяльності вчителя математичні програмні засоби. Зокрема, розглянуті навчальні плани математичних спеціальностей, які зафіксовані або у дисертаційних дослідженнях, або викладені на офіційних сайтах вищих навчальних закладів. Опрацьовані програми узагальнено та систематизовано у таблицю, в якій наведені короткі характеристики навчальних курсів.

Abstract. Shamray S. Special courses for the study of software for mathematical sciences: comparative analysis. The article deals with the question of studying computer mathematical tools and their use of modern mathematics teachers in their professional activities. At the same time the results of the survey of teachers on the use of computer tools in their work. A review of training courses designed to create skills to use in the professional work of the teacher math software. In particular, we consider the curricula of mathematical specialties, which are fixed or thesis research, or posted on the official websites of higher education institutions. The above programs are summarized and organized into a table that summarizes the characteristics of the training courses.  Інна Шевченко. ПРИКЛАДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

Анотація. Шевченко І. Приклади візуалізації у навчанні математики. У статті обґрунтовано доцільність використання візуалізації як актуальної технології навчання математики. Розглянуто візуалізовані завдання трьох типів: статичні схеми, динамічні моделі та комп’ютерні дидактичні матеріали, які пропонуються науковцями або є авторськими. Розв’язання таких завдань базуються на використанні геометричних тлумачень математичних понять, асоціативних зв’язках через колір чи форму об’єктів та їх кількісних або аналітичних характеристик та динамічній візуалізації змін певних параметрів та відповідних їм конструкцій.

Abstract. Shevchenko I. Examples of visualization in learning mathematics. The article touches upon the feasibility of using imaging technology as the actual teaching technology in mathematics. In article is considered the tasks of visualization three types: static circuits, dynamic models and computer teaching materials that are offered scientists and autor. Solving such problems based on the geometric interpretation of mathematical concepts, associative relations on the color or shape of objects and their quantitative or analytical presentations and visualization of dynamic changes of certain parameters and corresponding structures.