Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Слободянюк І.Ю. та ін. МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ ШЛЯХОМ ОРІЄНТУВАННЯ НА ДОМІНУЮЧИЙ ТИП СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
Слободянюк І.Ю. та ін.
Барський гуманітарно-педагогічний коледжі ім. М. Грушевського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v3-9/2016_3-9-Slobodianiuk_Scientific_journal_FMO.pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ  ШЛЯХОМ ОРІЄНТУВАННЯ НА ДОМІНУЮЧИЙ ТИП СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація. Слободянюк І.Ю.,  Мисліцька Н.А., Бабич І.О. Модернізація навчального процесу з фізики шляхом орієнтування на домінуючий тип сприйняття інформації. Стаття присвячена розгляду питання вивчення фізики, опираючись на особливості сприйняття учнів. Розглянуто поділ учнів на типи, в залежності від каналу сприйняття інформації. Описано ознаки  кожного з них; розроблено порівняльну таблицю, на основі зіставлення особливостей сприйняття навчального матеріалу, мотивів, мовлення, пам’яті, мислення аудіалів, візуалів і кінестетиків, враховуючи ознаки домінуючої півкулі головного мозку.
Запропоновано реалізацію описаного підходу на прикладі вивчення окремих тем розділу «Хвильова оптика». Наведено приклади можливих способів пояснення нового матеріалу, шляхом постановки проблемного питання, яке може бути поставлене з використанням відеофрагментів із мультфільмів, демонстрацій, прикладів із життя. Однак, аби перегляд не був пасивним, подано перелік питань, на які учні, по завершенні, повинні дати відповідь. З’ясовано, що такий спосіб подання навчального матеріалу буде цікавим для учнів, сприятиме активізації їх уваги та пам’яті, а також сприятиме підвищенню інтересу до предмету.

Ключові слова: аудіал, візуал, кінестетик, тип сприйняття інформації, вивчення фізики.

Аннотация. Слободянюк И.Ю., Мыслицкая Н.А., Бабыч И.О.  Модернизация учебного процесса по физике путем ориентирования на доминирующий тип восприятия информации. Статья посвящена рассмотрению вопроса изучения физики, опираясь на особенности восприятия учеников. Рассмотрены деление учеников на типы, в зависимости от канала восприятия информации. Описаны признаки каждого из них; разработано сравнительную таблицу, на основе сопоставления особенностей восприятия учебного материала, мотивов, речи, памяти, мышления аудиалов, визуалов и кинестетиков, учитывая признаки доминирующего полушария головного мозга.
Предложена реализация описанного подхода на примере отдельных тем раздела «Волновая оптика». Приведены примеры возможных способов объяснения нового материала путем постановки проблемного вопроса, который может быть поставлен с использованием видеофрагментов с мультфильмов, демонстраций, примеров из жизни. Однако, чтобы просмотр не был пассивным, предложены вопросы, на которые ученики, по завершении, должны дать ответ. Выяснено, что такой способ представления учебного материала будет интересным для учеников, будет способствовать активизации их внимания и памяти, а также будет содействовать повышению интереса к предмету.

Ключевые слова: аудиал, визуал, кинестетик, тип восприятия информации, изучение физики.

Abstract. Slobodianiuk I.Y., Mislitska N.A., Babich I.O.  The modernization of the educational process in physics by orienting to the dominant type of perception. The article devoted to the study of physics, based on the peculiarities of perception of students. The division of students into types, depending on the channel perception are considered. The features of each of them are described. A comparative table of a comparison of perception of educational material, motifs, speech, memory, thinking, given the signs of the dominant hemisphere of the brain is developed.
An implementation of this approach to study of the topic "Wave Optics" is proposed. Examples of possible ways to explain the new material by raising an issue that can be delivered using video clips from cartoons, demonstrations, examples of life are describes. However, the review was not so passive, submitted a list of questions to students to complete, must be answered are proposed. It was found that this way of presenting educational material will be interesting for students, will boost their attention and memory, and will increase the interest in the subject.

Key words: audial, visual, kinestetyk, type of perception, the study of physics.

Список використаних джерел

  1. Белоконева Е. В. Учет особенностей восприятия студентов при обучении иностранному языку / Е.В. Белоконева, Д. А. Бешенец, Е. С. Иванова. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №3-5. – С. 73-75.
  1. Заболотний В.Ф. Психолого-педагогічні аспекти вивчення фізики в класах гуманітарного профілю / В.Ф. Заболотний, І.Ю. Слободянюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2015. – Вип. 16. – С. 17-22.
  2. Ніколенко Н.І. Особистісно орієнтоване навчання в контексті домінуючого сприйняття та особливості засвоєння учнями навчальної інформації / Н.І. Ніколенко // Всеукраїнська науково-методична інтернет конференція «Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти» (м. Кіровоград, 18-19 квітня, 2016 р.): Матеріали конференції. – С. 311-319.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 07.10.2016 | Переглядів: 1051 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar