Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Бабич І.О., Слободянюк І.Ю. ТЕКСТИ ФІЗИЧНОГО ЗМІСТУ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УЧНІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
Бабич І.О., Слободянюк І.Ю. [ira.babich94@yandex.ua]
ВДПУ ім. М. Коцюбинського, БГПК ім. М. Грушевського
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Babich_Slobodyanyuk_Scientific_journal_F.pdf

ТЕКСТИ ФІЗИЧНОГО ЗМІСТУ ЯК ДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ
В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УЧНІВ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація. Бабич І.О., Слободянюк І.Ю. Тексти фізичного змісту як дидактичний засіб в методичній системі  навчання  учнів суспільно-гуманітарного профілю. В роботі описано методичні прийоми використання  текстів фізичного змісту як дидактичного засобу для учнів суспільно-гуманітарного профілю. Проаналізовано дефініцію «текст фізичного змісту», його особливості та практичну реалізацію під час навчання фізики. Узагальнено вимоги до роботи з інформацією, яка представляється в тексті фізичного змісту. Встановлено, що перераховані уміння спрямовані на виявлення розуміння суті інформації, що розміщена в тексті, її перекодування та аналізу  на основі знань і умінь, які формуються в курсі фізики. Подано перелік умінь, які формуються в учнів в процесі опрацювання текстів з науковою інформацією  і,  фізичною зокрема. Наведемо приклад тексту, що містить інформацію про фізичні фактори забруднення навколишнього середовища або їх вплив на живі організми і людину та завдання до нього, які спрямовані на формування умінь працювати з текстом. Зокрема, завдання до текстів можуть перевіряти розуміння інформації, поданої в тексті, розуміння суті фізичних термінів, що використовуються в тексті, уміння оцінювати ступінь впливу описаних в тексті фізичних факторів на забруднення навколишнього середовища тощо.
Ключові слова:  текст фізичного змісту, смислові зв’язки, наукові поняття, навчання фізики, суспільно-гуманітарний профіль.

Аннотация. Бабич И.А., Слободянюк И.Ю. Тексты физического содержания в качестве дидактического средства в методической системе обучения учащихся общественно-гуманитарного профиля. В работе описано методические приемы использования текстов физического смысла как дидактического средства для учащихся общественно-гуманитарного профиля. Проанализированы дефиницию «текст физического смысла», его особенности и практическую реализацию при обучении физики. Обзор требования к работе с информацией, которая представляется в тексте физического смысла. Установлено, что перечисленные умения направлены на выявление понимания сути информации, размещенной в тексте, ее перекодирования и анализа на основе знаний и умений, которые формируются в курсе физики. Перечислены умений, которые формируются у учащихся в процессе обработки текстов с научной информацией и, физической частности. Приведем пример текста, содержащий информацию о физические факторы загрязнения окружающей среды или их влияние на живые организмы и человека и задания к нему, которые направлены на формирование умений работать с текстом. В частности, задания к текстам могут проверять понимание информации, представленной в тексте, понимание сути физических терминов, используемых в тексте, умение оценивать степень влияния описанных в тексте физических факторов на загрязнение окружающей среды и тому подобное.
Ключевые слова: текст физического смысла, смысловые связи, научные понятия, обучение физике, общественно-гуманитарный профиль.

Abstract. Babich I.O., Slobodyanyuk I.Y. Texts physical sense as a didactic tool in a methodical system of teaching students social and humanities. This paper describes the methodological techniques of physical text content as a didactic tool for students of social and humanities. Analyzed the definition of "physical text content", its features and practical implementation while studying physics. Overview of requirements for the information which appears in the text physical meaning. Established listed skills aimed at identifying the understanding of the information contained in the text, its conversion and analysis based on knowledge and skills, which are formed in the course of physics. Lists the skills that students are formed during the processing of texts and scientific information, including physical. Here is an example of text that contains information about the physical factors of environmental pollution and their effects on living organisms and human beings and tasks to it, aimed at forming skills of working with text. In particular, the task of the texts can check understanding information given in the text, the understanding of the physical terms used in the text, the ability to assess the impact described in the text of individual factors on pollution and so on.
Key words: physical text content, semantic relations, scientific concepts, teaching physics, socio-humanitarian profile.

Список використаних джерел

  1. Давиденко А.А. Творча діяльність учнів при розв’язуванні винахідницьких задач  / А.А Давиденко // Фізика та астрономія. – 2001. – №3. – С. 10-13.
  2. Момот Л. Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі  / Л. Л. Момот //Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа, 1983. – 63 с.
  3. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования / И.В. Роберт // Монография. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 205 с.
  4. Школа О.В. Критерії періодизації та основні періоди розвитку методичної думки з фізики в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Школа. – Режим доступу : http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?t=56.
  5. Чижська Т.Г. Використання художньої та науково-популярної літератури під час виконання лабораторних робіт з фізики в класах гуманітарного профілю / Т.Г. Чижська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 95-97.
  6. Зайцева Т.В. Смысловое чтение и работа с текстом на уроках физики  в условиях введения ФГОС [Електронний ресурс] / Т.В. Зайцева. – Режим доступу: http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/08/26/smyslovoe-chtenie-i-rabota-s-tekstom-na-urokakh-fiziki-v-usloviyakh.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1025 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar