Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Воронкін О.С. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Воронкін О.С. [alex.voronkin@gmail.com]
КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Voronkin_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Анотація. Воронкін О. С. Особливості організації особистісно зорієнтованого навчання фізики у вищих мистецьких навчальних закладах I-II рівнів акредитації. У статті представлені особливості організації навчально-виховного процесу з фізики у мистецьких вишах I-II рівнів акредитації. Розглянуто питання вибору форм і методів навчання фізики студентів. Показано, що методи навчання слід обирати з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей студентів з метою  формування інтересу до фізичної науки. Запропоновано авторський трирівневий підхід (науково-популярний, експериментальний, фундаментальний рівні) до організації особистісно зорієнтованого навчання фізики, що охоплює такі дидактичні принципи як доступність, наочність, науковість і системність. На першому рівні студентам потрібно прищепити інтерес до фізики, показати її специфіку, значення термінів тощо. На другому рівні першорядне значення починає відігравати експеримент - лабораторні досліди мають стимулювати студентів робити самостійні висновки. На третьому рівні особливої ​​актуальності набуває метод проблемного навчання, який дозволяє виробити у студентів уміння самостійно розв’язувати фізичні задачі. Робиться висновок, що на якість навчання позитивно впливає розв’язання експериментальних задач.
Ключові слова: організація навчання фізики, міжпредметні зв’язки, особистісно зорієнтоване навчання.

Аннотация. Воронкин А. С. Особенности организации личностно-ориентированного обучения физике в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитацииВ статье раскрыты особенности организации учебно-воспитательного процесса по физике в творческих вузах I-II уровней аккредитации. Рассмотрены вопросы выбора форм и методов обучения физики студентов. Показано, что методы обучения следует выбирать с учетом психологических и физиологических особенностей студентов с целью формирования интереса к физической науки. Предложен авторский трехуровневый подход (научно-популярный, экспериментальный, фундаментальный уровни) к организации личностно-ориентированного обучения физики, охватывающий такие дидактические принципы как доступность, наглядность, научность и системность. На первом уровне студентам нужно привить интерес к физике, показать ее специфику, значение терминов и т.д. На втором уровне первостепенное значение имеет эксперимент - лабораторные опыты должны стимулировать студентов делать самостоятельные выводы. На третьем уровне особую актуальность приобретает метод проблемного обучения, который позволяет выработать у студентов умение самостоятельно решать физические задачи. Делается вывод, что на качество обучения положительно влияет решение экспериментальных задач.
Ключевые слова: организация обучения физике, межпредметные связи, личностно ориентированное обучение.

Abstract. Voronkin O. S. Specifics of student-centered learning on physics in creative higher educational institutions I-II levels of accreditationThe specifics of organization of teaching physics in Art educational institutions I-II levels of accreditation are presented in the article. The problems of the choice of forms and methods of teaching physics are considered. It is shown that teaching methods should be chosen taking into account the psychological and physiological characteristics of the students in order to create interest in the physical sciences. It is proposed a three-tiered approach (popular science level, experimental level, fundamental level) for the organization of student-centered learning of physics, covering the didactic principles such as accessibility, visibility, scientific and systematic. At the first level, students need to inculcate interest in physics, to show its specificity, the meaning of terms like. At the second level a paramount experiment begins to play the main role - laboratory experiments should motivate students to do independent conclusions. At the third level of special urgency is the method of problem-based learning, which allows students to develop the ability to solve physical problems independently. It is concluded that the solving experimental problems have positive affects on  the quality of education.
Key words: organization of teaching physics, intersubject connections, personality-oriented education.

Список використаних джерел

 1. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посіб. / М. В. Артюшина, Л. М. Журавська, Л. А. Колесніченко та ін. ; За заг. ред. М. В. Артюшиної. – К. : КНЕУ, 2008. – 336 с.
 2. Воронкін О. С. Проблеми навчання фізико-математичних дисциплін у вишах культури і мистецтв / О. С. Воронкін // Актуальні аспекти математичної підготовки в сучасних ВНЗ: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (Харків, 14–15 квітня 2015 року). – Х. : ХНАДУ, 2016. – С. 125-128.
 3. Цап Ю. Зеркала для светил [Електронний ресурс] / Ю. Цап // Зеркало недели. – 2013. – №3. – Режим доступу :  http://gazeta.zn.ua/science/zerkala-dlya-svetil.html. – Назва з екрана.
 4. Хохлов Д. Р. О проблемах физической науки и образования в современных условиях [Електронний ресурс] /  Д. Р. Хохлов. – Режим доступу : http://danp.sinp.msu.ru/others/article_KhokhlovDR_9-06-2009.pdf. – Назва з екрана.
 5. Воронкін О. С. Проблеми формування природничо-наукової картини світу під час навчання фізики // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ–2013 : матерiали IX міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 22–26 квіт. 2013 р.). – Севастополь : СевНТУ, 2013. – С. 214–216.
 6. Воронкін О. С. Досвід викладання фізики в Луганському державному інституті культури і мистецтв / О. С. Воронкін // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ–2011 : матерiали VII Міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 26–30 квіт. 2011 р.). – Севастополь : СевНТУ, 2011. – С. 334–336.
 7. Воронкін О. С. Презентація досвіду роботи секції «Експериментальна фізика» Комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді»: позашкільна підготовка обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи / О. С. Воронкін // Матеріали VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (Черкаси, 19–20 вересня 2014 р.). – Черкаси : ЧОПОПП, 2014. – С. 136–139.
 8. Перышкин А. В. Преподавание физики в 6-7 классах средней школы : пособие для учителей / А. В. Перышкин, Н. А. Родина, Х. Д. Рошовская. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.
 9. Іваненко О. Ф. Експериментальні та якісні задачі з фізики: посібник для вчителів / О. Ф. Іваненко, В. П. Махлай, О. І. Богатирьов. – К. : Радянська школа, 1987. – 144 с.
 10. Шамаш С. Я. Методика преподавания физики в средней школе: Молекулярная физика. Электродинамика : пособие для учителей / С. Я. Шамаш, Э. Е. Эвенчик, В. А. Орлов и др. – М. : Просвещение, 1987. – 256 с.
 11. Антипин И. Г. Экспериментальные задачи по физике в 6–7 классах : пособие для учителей / И. Г. Антипин. – М. : Просвещение, 1974. – 127 с.
 12. Теорія і методика професійної освіти : навч. посібник [Електронний ресурс] / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін та ін. ; за ред. проф. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 390 с. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/ 1594102455048/pedagogika/pedagogichniy_protses_profesiyniy_shkoli.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1043 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar