Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Мисліцька Н.А. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
Мисліцька Н.А. [mislitskay@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Mislitska_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ  УМІНЬ
У МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Анотація. Мисліцька Н.А. Формування інформаційно-проектувальних  умінь у майбутнього учителя фізики. В умовах становлення інформаційного суспільства та інтенсивної інформатизації освіти особливої уваги набуває питання використання електронних освітніх ресурсів в начально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Це вимагає формування відповідних умінь у майбутніх учителів, які ми назвали інформаційно-проектувальні. У статті наведено приклади видів діяльності, де можливе формування відповідних умінь. Описано організацію окремих видів діяльності під час вивчення дисципліни «Методика застосування електронних освітніх ресурсів під час навчання фізики». Докладно описано конструктив організації діяльності студентів з віртуальною комп’ютерною моделлю. Акцентовано увагу на можливості формування інформаційно-проектувальних умінь під час роботи з віртуальними лабораторіями, зокрема комплексом NOVA-5000. Наведено перелік дидактичних матеріалів, які студенти самостійно розробляють  до уроку, що включає постановку демонстраційного експерименту та використання електронних освітніх ресурсів.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційні технології, методична підготовка, методичні уміння, інформаційно-проектувальні уміння, електронні освітні ресурси, віртуальна модель.

Аннотация. Мыслицкая Н.А. Формирование информационно-проектировочных умений у будущего учителя физикиВ условиях становления информационного общества и интенсивной информатизации образования особое внимание приобретает вопрос использования электронных образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений. Это требует формирования соответствующих умений у будущих учителей, которые мы назвали информационно-проектировочные. В статье приведены примеры видов деятельности, где возможно формирование соответствующих умений. Описано организацию отдельных видов деятельности при изучении дисциплины «Методика применения электронных образовательных ресурсов при обучении физики». Подробно описано конструктив организации деятельности студентов с виртуальной компьютерной моделью. Акцентировано внимание на возможности формирования информационно-проекти­ровочных умений при работе с виртуальными лабораториями, в частности комплексом NOVA-5000. Приведен перечень дидактических материалов, которые студенты самостоятельно разрабатывают к уроку, включающего постановку демонстрационного эксперимента и использования электронных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, методическая подготовка, методические умения, информационно-проектировочные умения, электронные образовательные ресурсы, виртуальная модель.

Abstract. Mislitska N.A. The formation of information-and-design abilities of future teachers of physics. In the context of the information society and intensive informatization of education the use of electronic educational resources in the educational process at secondary schools receives special attention. This requires the development of appropriate skills among future teachers which we have called information- and -  design. The article gives examples of activities enabling the formation of the relevant skills. The organization of certain activities in the study of the discipline "Methods of use of electronic educational resources for teaching physics" is described. The organization of students’ constructive work with a virtual computer model is described. Special attention is paid to the possibility of the formation of information-and-design skills when working with virtual laboratories the NOVA-5000 complex in particular. The list of teaching materials, which students develop independently before a lesson is given. It includes the conduct of demonstration experiments and the use of electronic educational resources.
Key words: information society, information technology, methodical preparation, methodical skills, information-and-designing skills, electronic educational resources, virtual model.

Список використаних джерел

  1. Заболотний В. Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа /Володимир Федорович Заболотний. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 453 с.
  2. Мисліцька Н.А. Аналітичний огляд досліджень з формування методичних умінь майбутніх учителів фізики / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 16: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 34-39.
  3. Мисліцька Н.А. Формування проектувальних методичних умінь у майбутніх педагогів / Н.А.Мисліцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб.наук. пр. –  Вип. 45 –  Киів-Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. – С. 284-288.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1084 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar