Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Ткаченко В.М., Таранець А.А. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ
Ткаченко В.М., Таранець А.А. [tkachenkovn1@mail.ru]
КДПУ ім. Володимира Винниченка, Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №13
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-TkachenkoTaranets_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРИ ВИВЧЕННІ НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

Анотація. Ткаченко В. М., Таранець А. А.  Використання комп’ютерного моделювання при вивченні нерозгалуженого електричного кола змінного струму. Стаття присвячена розробці однієї з навчальних програм для персонального комп'ютера – основного засобу інформаційно-комп’ютерних технологій Створена комп’ютерна модель нерозгалуженого електричного кола змінного струму. Наведено алгоритм роботи програми. Програма дозволяє реєструвати момент резонансу за максимальним значенням сили струму і за відсутністю зсуву фаз між струмом і напругою в контурі. Для зв'язку з реальним навчальним експериментом використовуються параметри елементів електричного кола типового обладнання фізичного кабінету. Зміна значень активного опору в комп'ютерній моделі дозволяє більш наочно графічно продемонструвати зміну добротності контуру. Миттєвий відгук вихідних параметрів на зміну вхідних параметрів контуру дозволяє в динаміці простежити за зміною резонансної частоти і сили струму на графіку функції  та – зміною величини зсуву фаз між струмом і напругою на осцилограмі. Розглянуті можливості використання комп’ютерної моделі у навчальному процесі на лекційних, практичних і лабораторних заняттях.
Ключові слова: комп’ютерна модель, віртуальна лабораторна робота, електричне коло змінного струму, ІКТ.

Аннотация. Ткаченко В. М., Таранец А. А. Использование компьютерного моделирования при изучении разветвленной электрической цепи переменного тока. Статья посвящена разработке одной из учебных программ для персонального компьютера – основного средства информационно-компьютерных технологий. Создана компьютерная модель неразветвленной электрической цепи переменного тока. Приведен алгоритм работы программы. Программа позволяет регистрировать момент резонанса по максимальному значению силы тока и по отсутствию сдвига фаз между током и напряжением в контуре. Для связи с реальным учебным экспериментом используются параметры элементов электрической цепи типового оборудования физического кабинета. Изменение значений активного сопротивления в компьютерной модели позволяет более наглядно графически продемонстрировать изменение добротности контура. Мгновенный отклик выходных параметров на изменение входных параметров контура позволяет в динамике проследить за изменением резонансной частоты и силы тока на графике функции  и – изменением величины сдвига фаз между током и напряжением на осциллограмме.
Рассмотрены возможности использования компьютерной модели в учебном процессе на лекционных, практических и лабораторных занятиях.

Ключевые слова: компьютерная модель, виртуальная лабораторная работа, электрическая цепь переменного тока, ИКТ.

Abstract. Tkachenko V., Taranets A. Using computer modeling at studying branched circuit AC. The article is devoted to the development of a training program for the PC – means of ICT. Сomputer model of an unbranched electric circuit AC has been created. Is shown algorithm of the program. The program allows you to show the moment of resonance by the maximum value of the current strength and absence of the phase shift between current and voltage in the circuit. To connect with the real educational experiment are used parameters elements of the electrical circuit typical equipment of the physical cabinet. Changing the values of the resistance of a computer model allows you to more clearly demonstrate graphically change the corpulence of contour. Instant response of the output parameters on changes of the input  parameters of the circuit  allows  to follow the dynamics the change in the resonance frequency, and current on functional dependence , and – changes in the value of the phase shift between current and voltage on the waveform.The possibilities of using computer models in the learning process in lectures, practical and laboratory work was considered.
Key words: computer model, virtual laboratory work, electric circuit AC, ICT.

Список використаних джерел

  1. Таранець А.А., Дудченко І.В., Ткаченко В.М. Використання комп’ютерного моделювання при вивченні геометричної оптики. / Таранець А.А., Дудченко І.В., Ткаченко  В.М. // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І.Сипченка], вип.71. – Слов’янськ: 2015 – С. 66-73.
  2. Сьомкін В.С., Ткаченко В.М. Використання комп'ютерних моделей у процесі вивчення фізики / Сьомкін В.С., Ткаченко В.М. // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. Збірник наукових праць. – РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», вип.41, ч.5. – Ялта: 2013 – С. 287-294.
  3. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Т.Н. Введение в язык паскаль : Учеб. пособие. / Абрамов В. Г., Трифонов Н.П., Трифонова Т.Н. – М.: Наука. Гл. ред. физ. -мат. Лит, 1988. – 320 с.
  4. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Программирование на Free Pascal и Lazarus/ Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В.// Учеб. пособие – М.: НОУ "Интуит", 2016. – 552 с.
  5. Вартабедян В. А. Загальна електротехніка : Навч. посібник / Вартабедян В. А.– К.: Вища школа, 1986. – 359  с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1055 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar