Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Галатюк М.Ю. МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
Галатюк М.Ю. [Halatyuk_mu@ukr.net]
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Halatyuk_Scientific_journal_FMO.pdf

МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОЇ
ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Анотація. У статті розкрито основні етапи дидактичного моделювання творчої лабораторної роботи на основі експериментальної задачі. Процес розв’язання творчої експериментальної задачі вимагає від учнів уміння складати процедуру навчально-пізнавальної діяльності та моделювати фізичний експеримент. Виконання таких робіт активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів. Творчі лабораторні роботи сприяють ознайомленню з науковими методами пізнання та кращому засвоєнню навчального матеріалу. Виконання творчих лабораторних робіт спрямоване на розвиток творчих здібностей і навчально-пізнавальної компетентності учнів.
У статті запропоновано приклад творчої лабораторної роботи з фізики на тему: “Дослідження рівноваги важеля”. Творча лабораторна робота складається з наступних елементів: формулювання проблеми, теоретичної моделі розв’язку задачі, навчальної допомоги, моделі виконання експерименту, процедури експерименту, аналізу результатів експерименту та висновків. Відзначимо, що такі лабораторні роботи є продуктом творчого пошуку вчителя.
Ключові слова: діяльність, задача, лабораторна робота, модель, експеримент, засіб.

Modeling of educational-cognitive activity of Senior Pupils
in the context of the performance of a creative laboratory work

Mykhaylo Halatyuk
Rivne State University of Humanities, Ukraine

Abstract. The article deals the main stages of didactic modeling creative laboratory work based on experimental problems. The process of solving creative experimental problems requires from pupils the ability to fold the procedure for educational-cognitive activity and simulate physical experiment. Implementation such work promotes activation educational-cognitive activity of pupils. Creative laboratory works facilitate familiarization with scientific methods of cognition and better mastering educational material. Implementation creative laboratory works directed at developing creative abilities and educational-cognitive competence of pupils.
The article offers the example of the creative laboratory work of physics on the topic:The research of equilibrium of lever”. The creative laboratory work consists of the following elements: problem Definition, Theoretical model of problem solution, learning help, model of the experiment, experimental procedures, analysis of experimental results and conclusions.
Note that such laboratory work it’s product of creativity of teachers.
Key words: activity, problem, laboratory work, model, experiment, tool.

Список використаних джерел

  1. Андрєєв А. А. Розвиток уміння формулювати і розв’язувати експериментальні задачі у процесі винахідницької діяльності старшокласників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / А. А. Андрєєв. – К., 2007. – 20 с.
  2. Павленко А. І. Експериментальні навчальні задачі: проблеми теорії і практики / Павленко А. І., Сергєєв О. В., Тищук В. І. // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – Рівне: РДГУ, 1999. – №1.– С 54­−58.
  3. Галатюк М. Ю. Як зробити лабораторну роботу з фізики творчою? / М. Ю. Галатюк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – Рівне: РДГУ, 2009. − № 1 −     С. 95−99.
  4. Котельніков Г. О. Лабораторні роботи з фізики дослідницького характеру у класах з поглибленим вивченням фізики: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.02 / Котельніков Г. О. – Запоріжжя, 1997. – 213 с.
  5. Галатюк М. Ю. Проблемно-змістове забезпечення розвитку методологічної культури старшокласників у процесі вивчення природничих предметів / М. Ю. Галатюк, Т. Ю. Галатюк,           Ю. М. Галатюк // Наукові записки. – Вип. 4. – Ч. 2. – Кіровоград: КДПУ, 2013 – С. 99−104.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1218 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar