Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Закалюжний В.М. ПРО ОНОВЛЕННЯ ПРИКЛАДНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ
Закалюжний В.М.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Zakalyuzhnyy_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРО ОНОВЛЕННЯ ПРИКЛАДНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ
ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Система освіти має виконувати соціальне замовлення суспільства. Суспільство XXI століття увійшло в нову, постіндустріальну фазу свого розвитку і вимагає адекватних змін в загальній освіті. На сьогоднішній день великі надії в контексті здійснення освітніх реформ пов’язуються із запровадженням в усіх освітніх галузях компетентнісно орієнтованого підходу, головною ідеєю якого є підготовка молоді до нових ролей у сучасному суспільстві, гуманізація та посилення практичної спрямованості освіти. Одним із важливих напрямків реформування загальної фізичної освіти є удосконалення прикладного компоненту змісту шкільного курсу фізики.
 У статті на прикладі теми „Електромагнітні хвилі”:
здійснено аналіз відповідних розділів діючої програми та підручників з фізики для старшої школи та обгрунтовано необхідність їх осучаснення;
запропоновано: узагальнений підхід до вивченням принципів передачі інформації на відстань за допомогою електромагнітних хвиль та вивчення принципів глобальних систем навігації;
 запропоновано новий підхід до вивчення основ сучасного телебачення;

обґрунтовано низку змін до програми теми „Електричний струм у напівпровідниках”.
Також у статті акцентовано увагу на необхідності широкого використання дидактичних функцій прикладного компоненту змісту у навчальному процесі з фізики.
Ключові слова: освітня реформа, компетентнісний підхід, оновлення змісту, електромагнітні хвилі, напівпровідники.

UPDATE ON APPLIED COMPONENT CONTENT GENERAL PHYSICAL EDUCATION
Victor Zakalyuzhnyy
National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova, Ukraine

Abstract. The education system has to fulfill the social order of society. 21st century society entered into a new, post-industrial phase of development and requires adequate changes in the general education. Today the high expectations in the context of educational reforms are associated with the introduction in all educational fields of competence oriented approach, the main idea of which is to humanize and strengthen the practical orientation of education. One of the important areas of general physical education reform is to improve the application component content of school physics course. In the article on the topic "Electromagnetic waves":
the analysis of the relevant sections of the existing programs and textbooks for physics for high school and the necessity of modernization;
offered: a generalized approach to the study of the principles of information transfer on distance using electromagnetic waves and study the principles of global navigation systems;
a new approach to learning the basics of modern television;
reasonable number of changes to the program theme "Electric current in semiconductors."

 It is also accentuated in the article the necessity of wide use of didactic functions applied component content in the educational process in physics.
Key words: educational reform, competence approach, content updates, electromagnetic waves, semiconductors.

Список використаних джерел

  1. Закалюжний В.М. Прикладний компонент змісту курсу фізики загальноосвітньої школи та його дидактичні функції / В.М. Закалюжний // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, серія 5. – Київ, 2015. – Випуск 50. – С. 52-58.
  2. Фізика 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів ( затверджено наказом МОН України від 29.05.2015) http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html
  3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика 10-11 класи. Профільний рівень. Режим доступу: http://osvita.ua/school/program/30993/
  4. Фізика, 11кл.: Підр. для загальноосв. навч. закл / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 200 – 288 с.
  5. Фізика. Академічний рівень. 10 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова. - Х. : Ранок, 2010. - 256 с.
  6. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень. Підручник для загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Бар'яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна. - Х. : Ранок, 2011. - 320 с.

 

Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 989 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar