Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Сільвейстр А.М., Моклюк М.О. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІА...
Сільвейстр А.М., Моклюк М.О.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Silveystr_Scientific_journal_FMO.pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІА В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація. В статті розглядаються інтеграційні процеси в системі формування природничо-наукових знань учнів з використанням засобів мультимедіа в загальноосвітніх навчальних закладах. Показано, що важливе значення для формування природничо-наукових знань мають як інтеграційні так і диференційні процеси. Особливості взаємодії диференціації та інтеграції в епоху науково-технічної революції зумовили істотні зміни у структурі наукової методології. Наводяться напрямки формування природничо-наукових знань учнів на уроках фізики з використанням засобів мультимедіа. Звертається увага на значення використання засобів мультимедіа під час вивчення предметів природничого циклу з метою формування природничо-наукових знань.
Ключові слова: інтеграційні процеси, засоби мультимедіа, комп’ютерне моделювання фізичних явищ, учні загальноосвітніх навчальних закладів, природничо-наукові знання, предмети природничого циклу.

 

INTEGRATION AS A MEANS OF NATURAL SCIENCE WITH MULTIMEDIA STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS

Silveystr A., Moklyuk M.

Vinnitsa Kotsiubynsky State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article deals with the integration processes in the system of natural science students using multimedia in schools. It is shown that essential for the formation of natural science have both differential and integration processes. Features of the interaction of differentiation and integration in the era of scientific and technological revolution led to significant changes in the structure of scientific methodology. We give directions forming natural science students at physics lessons using multimedia. Attention is drawn to the importance of the use of multimedia in the study of natural subjects in order to create natural science.
Key words: integration processes, multimedia, computer modeling of physical phenomena, students of secondary schools, natural sciences, natural subjects.

Список використаних джерел

 1. Васильева С.В. Интегрированный урок по теме «Термодинамика биологических систем» в Х классе / С.В. Васильева. // Физика в школе. – 2010. - №5. – С. 12-18.
 2. Гоголашвили О.В. Межпредметные элективные курсы / О.В. Гоголашвили, Н.Н. Кузьмин. // Физика в школе. – 2010. - №5. – С. 34-39.
 3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В.Г. Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 4. Интеграция современного научного знания. Методологический анализ / Н.Т. Костюк. -  Киев: Вища школа, 198 – 183 с.
 5. Королева Л.В Об интеграционных процессах в образовании / Л.В. Королева, М.Ю. Королев, Е.Б. Петрова. // Наука и школа. - 2009. - № - С. 3-6.
 6. Матяш Н. Проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв’язку біологічного і хімічного змісту / Н. Матяш. // Рідна школа. – 2012. - № – С. 44-48.
 7. Медведок Є.К. Реалізація міжпредметних зв’язків як умова інтеграції змісту освіти / Є.К. Медведок. // Біологія. – 2004. - №9 (березень). – С. 2-5.
 8. Науково-методичні основи змісту сучасної освіти (курс лекцій): Науково-методичний посібник / Автори-упорядники: Л.Ф. Пашко, М.І. Степаненко, О.П. Коваленко та ін. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 124 с.
 9. Рахматуллин М.Т. Межпредметные связи физики, химии и биологии при изучении фундаментальных естественнонаучных теорий в профильной школе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / Марат Тимергалиевич Рахматуллин – Стерлитамак, 2007. – 177 с.
 10. Рахматуллин М.Т. Современное естественнонаучное образование и перспектива его развития / М.Т. Рахматуллин. // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 1. - С. 41.
 11. Рахматуллин М.Т. Содержательный и процессуальный аспекты синергетических знаний при обучении школьному курсу физики / М.Т. Рахматуллин. // Сибирский педагогический журнал. – 20 – №3. – С. 74-83.
 12. Симакова Н.Б. Интеграция предметов естественнонаучного цикла как средство формирования целостного миропонимания школьников: дис... канд. пед. наук:13.00.01 / Надежда Борисовна Симакова. – Ижевск, 2005. – 153 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1214 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar