Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Атаманчук П.С., Поведа Т.П. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА – ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Атаманчук П.С., Поведа Т.П. [mvf@kpnu.edu.ua]
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Atamanchuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА – ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті проаналізовано організаційно-методичні засади педагогічної практики у вищому навчальному закладі на даний час, розкрито її значення в системі професійного становлення майбутнього вчителя фізики. Зазначено, що ефективне проведення педпрактики залежить від належного рівня організації і управління діяльністю студентів. Обґрунтовано, що результати педагогічної практики виступають показником готовності студента до майбутньої професійної діяльності та одночасно вказують на недоліки і прогалини у знаннях студентів, на які необхідно звернути особливу увагу під час фахової підготовки. Описано основні розділи «Програми педагогічної практики» для студентів-майбутніх вчителів фізики (4-й курс), розробленої авторами статті у співавторстві з колективом досвідчених викладачів кафедри. Окреслено перспективи педагогічної практики студентів у зв’язку з реформуванням вищої освіти в Україні. Висвітлено деякі особливості організації педагогічної практики у вищих навчальних закладах різних країн світу.
Ключові слова: педагогічна практика, вищий навчальний заклад, професійна компетентність, майбутній вчитель фізики, студент.

PEDAGOGICAL PRACTICE - INDEX OF READINESS OF FUTURE PHYSICS TEACHER
TO PROFESSIONAL ACTIVITY

Peter Atamanchuk, Tetiana Poveda
Кamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University

Abstract. The article analyzes organizational-methodical bases of pedagogical practice in higher education at the present time, revealed its importance in the system of professional formation of future teachers of physics. Noted that effective implementation of the internship depends on the appropriate level of the organization and management of students. It is proved that the results of the pedagogical practices act as an indicator of students 'readiness for future professional activity and at the same time indicate shortcomings and gaps in students' knowledge that need special attention in training. Describes the main sections of "teaching practice Program" for students-future physics teachers (4th year) developed by the authors in collaboration with a team of experienced teachers of the Department. Perspectives of pedagogical practice of students in connection with the reform of higher education in Ukraine. Highlight some features of the organization of pedagogical practice in higher education institutions around the world.
Key words: pedagogical practice, higher educational establishment, professional competence, future physics teacher, student.

Список використаних джерел

  1. Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання) вид. 2-ге, допов. і перероб.) / П.С. Атаманчук, Т.П. Поведа, О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 395 с.
  2. Атаманчук П.С. Управление процесом становлення будущего педагога. Методологические основы: Монография. – Издатель: Palmarium Academic Publishing ist ein Imprint der, Deutschland, 2014. – 137 p.
  3. Носовець Н.М. Педагогічна практика майбутніх учителів в країнах Європи і в Україні / Н.М. Носовець, Т.Г. Белан // Вісник Чернігівського національного пед. ун-ту. – Вип. 90. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2011. – С. 115-119.
  4. Цоколенко О.А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі педагогічної практики / автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2014. – 20 с.
  5. Програма педагогічної практики для студентів 4-го курсу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з галузі знань 0402 – фізико-математичні науки за напрямом 6.040203 – Фізика* (укладачі: Атаманчук П.С., Панчук О.П., Поведа Т.П., Чорна О.Г.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvf.kpnu.edu.ua/content/pedagogichna-praktyka
  6. Самойленко А.М. Морально-етичний портрет сучасного педагога / А.М. Самойленко // Наука та практика – 2007 : міжнародна науково-практична конференція [збір. наук. пр.]. – Полтава: громадська асоціація, 2007. – С. 216-220.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1171 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar