Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Воронкін О.С. СУБ’ЄКТИВНІ ТА ОБ’ЄКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКУ (методична розробка лекції)
Воронкін О.С. [alex.voronkin@gmail.com]
КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Voronkin_Scientific_journal_FMO.pdf

СУБ’ЄКТИВНІ ТА ОБ’ЄКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКУ
(методична розробка лекції)

Анотація. Стаття розкриває матеріали відкритої лекції на тему «Характеристики звуку», підготовленої та прочитаної в Комунальному закладі «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва» у межах навчальної дисципліни «Фізика». Розглядаються об’єктивні (інтенсивність, частота, амплітудно-частотний спектр) і суб’єктивні (гучність, висота, тембр) характеристики звуку, досліджується зв’язок між ними. Спрощено розкриваються фізичні особливості будови слухового аналізатора людини та механізму сприйняття звуку людиною. Показано доцільність використання сукупності апаратних і програмних засобів під час вивчення зазначеної теми. Акцентовано увагу на застосуванні методу комп’ютерного моделювання акустичних явищ і процесів з метою покращення фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв I-II рівнів акредитації. Робиться висновок, що посилення міждисциплінарних зв’язків фізики, математики, біології та музичного мистецтва дозволяє студентам розвивати уміння виокремлювати головне у навчальному матеріалі, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, розвивати спостережливість, логічне мислення, пам’ять та увагу.
Ключові слова: організація навчання фізики, міжпредметні зв’язки, комп’ютерне моделювання.

SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CHARACTERISTICS OF SOUND
(METHODICAL DEVELOPMENT OF THE LECTURE)

O. S. Voronkin
Prokofiev Severodonetsk regional music school, Ukraine

Abstract. The article reveals the materials open lecture on the theme "Characteristics of sound", was delivered in public institutions "Severodonetsk regional music school. Prokofiev "in the framework of the discipline" Physics ". Consider objective (intensity, frequency, amplitude-frequency spectrum) and subjective (volume, pitch, timbre) of the sound characteristics, examines the relationship between them. Simplistically reveal the physical features of the structure of the auditory analyzer of man and of the mechanism of sound perception by the person. The expediency of use of a set of hardware and software in the study of this topic. The attention is focused on the application of computer modelling of acoustic phenomena and processes in order to improve the professional training of students of higher educational institutions of culture and arts I-II levels of accreditation. It is concluded that strengthening interdisciplinary connections in physics, mathematics, biology and music allows students to develop the ability to allocate the main thing in the training material, to compare, to generalize, to draw conclusions, develop observation, logical thinking, memory and attention.
Keywords: organization of teaching physics, intersubject connections, computer modelling.

Список використаних джерел

  1. Олійник Р. В. Про деякi особливостi навчання фiзики в класах гуманiтарного профiлю [Електронний ресурс] / Р. В. Олійник, О. М. Куракова // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету Слов’янського державного педагогічного університету. – 2012. – Вип. 2. – С. 203–207. – Режим доступу : http://www.slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2012/203-207.pdf. – Назва з екрана.
  2. Суховірська Л. П.  Формування уявлень еволюційно-синергетичної картини світу в учнів середніх навчальних закладів у процесі вивчення фізики [Електронний ресурс] / Л. П. Суховірська, М. І. Садовий // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2012. – Вип. 99. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_99/Sykhov.pdf. – Назва з екрана.
  3. Воронкін О. С. Проблеми навчання фізико-математичних дисциплін у вишах культури і мистецтв / О. С. Воронкін // Актуальні аспекти математичної підготовки в сучасних ВНЗ: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (Харків, 14–15 квітня 2015 року). – Х. : ХНАДУ, 2016. – С. 125–128.
  4. Воронкін О. С. Проблеми формування природничо-наукової картини світу під час навчання фізики / О. С. Воронкін // Актуальні питання біологічної фізики та хімії : матерiали IX міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 22–26 квіт. 2013 р.). – Севастополь : СевНТУ, 2013. – С. 214–216.
  5. Воронкін О. С. Презентація досвіду роботи секції «Експериментальна фізика» Комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді»: позашкільна підготовка обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи / О. С. Воронкін // Матеріали VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (Черкаси, 19–20 вересня 2014 р.). – Черкаси : ЧОПОПП, 2014. – С. 136–139.
  6. Воронкін О.С. Особливості організації особистісно зорієнтованого навчання фізики у вищих мистецьких навчальних закладах I-II рівнів акредитації / О. С. Воронкін // Фізико-математична освіта. – 2016. – Вип. 4(10). – С. 21–24.
  7. Вухо [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Вухо. – Назва з екрана.
  8. Федорова В. Н. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами : учеб. пособие / В. Н. Федорова, Е. В. Фаустов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 592 с.
  9. Закон Вебера – Фехнера [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Закон_Вебера_—_Фехнера. – Назва з екрана.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1035 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar