Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Галатюк Т.Ю. , Галатюк Ю.М. ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ
Галатюк Т.Ю. , Галатюк Ю.М. [Halaftyuk@ukr.net]
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Halatyuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

Анотація. Стаття присвячена проблемі формування методологічної культури учнів у процесі навчання фізики. Показано, що методологічна культура є однією із ключових дидактичних категорій, яка визначає результативність природничої освіти. Одним із основних структурних компонентів методологічної культури є методологічні знання і пізнавальні уміння. Пізнавальні уміння в даному контексті – це методологічні знання в дії. Методологічні знання і пізнавальні уміння формуються і реалізуються через застосування відповідних методів та прийомів наукового  пізнання і проявляються у виконанні відповідних розумових і практичних дій у процесі творчої навчально-пізнавальної діяльності. Механізмом формування методологічної культури учнів у навчанні фізики є процес розв’язування творчих пізнавальних задач. Зокрема мова йде про ознайомлення учнів з методами моделювання та аналогії у контексті формування методологічної культури. Розглядається приклад застосування методів моделювання і аналогії у процесі розв’язування творчої пізнавальної задачі.
Ключові слова: методологічна культура, метод моделювання,  аналогія, творча фізична задача.

FORMATION OF THE METHODOLOGICAL CULTURE OF PUPILS IN THE PROCESS OF SOLVING
THE CREATIVE PHYSICAL PROBLEMS

Taras Halatyuk, Yuri Halatyuk
Rivne State University of Humanities, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of methodological culture of students in learning physics. It is shown that methodological culture is one of the key didactic categories, which determines the performance of science education. One of the main structural components of methodological culture is the methodological knowledge and cognitive abilities. Cognitive skills in this context is methodological knowledge in action. Methodological knowledge and cognitive skills are formed and implemented by applying appropriate methods and techniques of scientific knowledge and are manifested in the implementation of the relevant mental and practical action in the process of creative learning and cognitive activity. Mechanism of formation of the methodological culture of students in the physics teaching is a creative process of solving cognitive tasks. In particular we are talking about acquaint students with methods of modeling and analogies in the context of the formation of the methodological culture. Shows an example of applying simulation methods and analogies in the creative process of solving cognitive tasks.
Key words: methodological culture, modeling, analogy, creative individual task.

Список використаних джерел

  1. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психол .- пед. Аспект / Г.А. Балл. – М.: Педагогика, 1990. – 183 с. 
  2. Галатюк Ю.М. Система методологічних знань як засіб і продукт творчої діяльності /Ю.М. Галатюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Коломия: ВТП “Вік”, 2001. – Вип. 7. – С. 112–116.
  3. Галатюк Т.Ю. Модель методологічної культури учня у контексті вивчення природничих предметів / Т.Ю. Галатюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 21. – С. 178–181.
  4. Калапуша Л.Р. Моделювання у вивченні фізики / Л.Р. Калапуша. – К.: Рад. школа, 1982. – 158 с.
  5. Лукашов В. С. Методологическая культура личности: Понятие, структура, пути формирования (на материале подготовки военных инженеров): дис. …доктора философ. наук: 22.00.06 / Лукашов Владимир Стефанович. – Санкт-Петербург, 1999. – 275 с.
  6. Методи розв’язування фізичних задач. Методи моделювання та аналогії / Галатюк Ю.М., Левшенюк Я.Ф., Левшенюк В.Я., Тищук В.І. – Х.: Вид. група “Основа”: “Тріада +”, 2007. – 144 с.
  7. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: ИНТЕГ, 2007. – 668 с.
  8. Павленко А.І. Методика навчання учнів середньої школи розв'язуванню і складанню фізичних задач: (теоретичні основи) / А.І. Павленко.– К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997. ­– 177 с.
  9. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.I.  Шинкарука. – К.:  “Абрис”, 2002 – 742.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1006 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar