Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Закалюжний В.М., Руденко М.П. ДОМАШНІ ДОСЛІДИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Закалюжний В.М., Руденко М.П. [zakv@ukr.net]
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-ZakalyuzhnyyRudenko_Scientific_journal_F.pdf

ДОМАШНІ ДОСЛІДИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Анотація. Запровадження компетентнісного підходу в системі освіти України має певні особливості стосовно кожного навчального предмету.
 У загальній фізичній освіті компетентнісний підхід є засобом посилення дієвості предметних знань, умінь та навичок учнів, а отже, реалізація його має здійснюватися шляхом посилення практичної, прикладної спрямованості навчального процесу. У цьому контексті важливе місце в системі навчання фізики має належати навчальному фізичному експерименту, частиною якого є домашні досліди і спостереження.
Виконання домашніх експериментальних завдань сприяє засвоєнню програмного теоретичного матеріалу, формуванню в школярів експериментальних умінь та навичок, а також конструкторських здібностей. Враховуючи широкі педагогічні можливості домашнього експерименту, його слід розглядати як невід’ємний елемент навчального процесу з фізики в старшій школі, що потребує ретельного планування.
Педагогічна практика свідчить на користь системного використання домашніх лабораторних робіт в старшій школі. Це означає, що цей вид навчальної роботи має бути чітко спланованим і охоплювати усі теми шкільного курсу фізики. У профільних класах та класах з поглибленим вивченням фізики можливий практикум з домашнього фізичного експерименту.
У статті наведено приклади домашніх лабораторних робіт, які можуть бути використані в навчальному процесі з фізики в старшій школі.
Ключові слова: домашній фізичний експеримент, старша школа, прикладна фізика, системний підхід.

HOME EXPERIMENT WITH PHYSICS IN HIGH SCHOOL
Victor Zakalyuzhnyy
National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova, Ukraine
Mykola Rudenko
Nizhyn Gogol State University, Ukraine

Abstract. The introduction of the competence approach in the education system of Ukraine has certain features for each subject.
In a General physical education competence approach is a means to enhance the usefulness of subject knowledge, abilities and skills of students and, therefore, its implementation should be carried out by enhancing the practical, applied orientation of the learning process. In this context, an important place in the system of physics teaching must be an educational physical experiment, part of which is home tests and monitoring.
The experimental homework tasks contributes to the assimilation of the program of theoretical material, the formation of students ' experimental skills and design abilities. Given the broad educational opportunities of the home experiment, it should be viewed as an integral part of the educational process in physics in high school, which requires careful planning.
Teaching practice evidence in favor of the systematic use of domestic laboratory work in high school. This means that this type of study should be clearly planned and should include all subjects of the school course of physics. In specialized classes, and classes with advanced study of physics possible, a workshop on homemade physical experiment.
The article provides examples of domestic laboratory work, which can be used in the educational process in physics in high school.
Key words: home experiment, second degree of studies of physics, experimental abilities, laboratory works.

Список використаних джерел

  1. Величко С. П. Розвиток системи навчального експерименту та обладнання з фізики у середній школі / Величко С. П. – Кіровоград, 1998. – 302 с.
  2. Давиден А.А. Экспериментальные задачи как средство повышения уровня и качества знаний учащихся по физике: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 1990. – 182 с.
  3. Руденко Микола Петрович. Домашній експеримент в навчанні фізики учнів основної школи: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 145-165.
  4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика 10-11 класи. Профільний рівень. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/program/30993/
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1187 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar