Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Мисліцька Н.А. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Мисліцька Н.А. [mislitskay@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Mislitska_Scientific_journal_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Анотація. В статті розглядається проблема модернізації змістової і процесуальної компоненти формування методичної компетенції майбутнього учителя фізики на основі діяльнісного і особистісно-орієнтованого підходів. Описано авторські методичні підходи до навчання студентів методики вивчення питань шкільного курсу фізики основної школи під час лекційних і практичних занять з методики навчання фізики. Запропоновано узагальнений підхід до планування лекційного заняття з конкретних питань методики фізики. Детально описано методику проведення дидактичного аналізу розділу з шкільного курсу фізики основної школи, узагальнений прийом формулювання завдань вивчення розділу,  методичний опис фізичної величини. Наведено фрагменти конспекту лекційного заняття, приклади завдань до практичного заняття з методики навчання фізики, приклади завдань з тестів поточного оцінювання на лекціях. Зосереджено увагу на формуванні у студентів  методичних умінь виділяти і описувати структурні елементи фізичного знання: фізичних величин, законів, явищ, предметних понять.
Ключові слова: методична компетенція, методичні уміння, шкільний курс фізики, структурні елементи фізичного знання, методика навчання фізики.

ORGANIZATION OF THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS
IN THE METHODS OF STUDYING THE SCHOOL COURSE OF PHYSICS OF THE BASIC SCHOOL

Natalya Mislitska
Vinnitsa State Pedagogical University named after M. Kotsyubinsky, Ukraine

Abstract In the article the problem of modernization of the contents and process of formation of methodical competence of future teachers of physics based on activity and personality-oriented approaches. The author also describes the methodological approaches to teaching students methods of studying of questions of a school course of physics of the basic school at lecture and practical classes on methods of teaching physics. A generalized approach to planning lectures on specific issues of the methodology of physics. A detailed procedure for conducting an instructional analysis section of the school classes of the primary school, the generalized acceptance of the terms of reference of the study section, the methodological description of the physical quantity. Fragments of the abstract of lectures, examples of assignments to practical classes on methods of teaching physics, examples of tasks from the current assessment tests in the lectures. Focused on the formation of students ' methodological skills identify and describe the structural elements of physical knowledge: physical quantities, laws, phenomena, subject-specific concepts.
Key words: methodical jurisdiction, methodical abilities, school course of physics, structural elements of physical knowledge, method of teaching physics.

Список використаних джерел

  1. Заболотний В. Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа /Володимир Федорович Заболотний. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 453 с.
  2. Мисліцька Н.А. Аналітичний огляд досліджень з формування методичних умінь майбутніх учителів фізики / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 16: збірник наукових праць.– Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 34-39.
  3. Мисліцька Н.А. Формування проектувальних методичних умінь у майбутніх педагогів// Н.А.Мисліцька/ Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми// Зб.наук. пр. –  Вип.45 –  Киів-Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. – С. 284-288.
  4. Фізика (7-9 класів) для загальноосвітніх навчальних закладів [навчальна програма] [Електронний ресурс] / [О. І. Ляшенко, В. Г. Бар'яхтар, Л. Ю. Благодаренко та ін.] // МОН України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1145 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar