Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Опачко М.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Опачко М.В. [magdaopachko@ukr.net]
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Opachko_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація. У статті розкриваються проблеми формування змісту дидактичного менеджменту. На формування змісту дидактичного менеджменту впливають різні чинники: з одного боку – це система управління навчально-пізнавалною діяльністю учнів, тобто  прив’язана до навчальних програм загальноосітньої школи. З іншого – це система удосконалення методичної підготовки вчителя. Узагальнення основоположних позицій теорії класичного менеджменту, філософії освітнього і педагогічного менеджменту, а також методології сучасного педагогічного процесу, уможливлює представлення змісту дидактичного менеджменту динамічними інформаційно-діяльнісними модулями: 1) проектування методичної системи; 2) організація та управління у дидактичному процесі; 3) моделювання дидактичної взаємодії; 4) діагностування ефективності реалізації методичної системи.
Засвоєння змісту дидактичного менеджменту ґрунтується на опануванні вчителем системи знань інтегративного характеру: із курсів: філософії сучасної освіти, загальної педагогіки (а саме, дидактики), загальної і соціальної психології, основ загального і педагогічного менеджменту і самоменеджменту, загальної фізики та методики її викладання.
Ключові слова: дидактичний менеджмент, зміст дидактичного менеджменту, управління навчанням, методична підготовка, вчитель фізики.

PROBLEMS OF FORMING THE CONTENT OF DIDACTIC MANAGEMENT
Magdalina Opachko
State Higher Educational Institution “Uzhhorod National University”, Ukraine

Abstract. In the article the problems of formation of the content of teaching management. On the formation of the content of teaching management is influenced by various factors: on the one hand is the management system training-pinevalley students, that is tied to curriculum, zagalnoosvitnioi school. On the other is the system of improvement of methodical preparation of teachers. A synthesis of the main positions of the theory of classical management, philosophy of education and teaching management, as well as methodology of the contemporary pedagogical process - makes a representation of the contents of didactic management of dynamic information and dejatelnostnyj modules: 1) designing of methodical system; 2) organization and management of didactic process; 3) simulation didactic interactions; 4) diagnosis of efficiency of realization of methodical system.
Of mastering the content of teaching management is based on the acquisition of teacher knowledge system of the integrative character of the courses: modern philosophy of education, General pedagogy (in particular, didactics), General and social psychology, basics of General and pedagogical management and self-management, of General physics and methods of teaching.
Key words: didactic management, didactic management content, learning management, methodical preparation, physics teacher.

Список використаних джерел

  1. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология./ В.В.Гузеев. – М.: Народное образование, 2000. – 240 с.
  2. Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект. Монографія / В. А. Кушнір. – Кіровоград: Видавничий центр КДПУ, 2001. – 348 с.
  3. Опачко М.В. Дидактичний менеджмент: філософський аспект сутності поняття// Науковий вісник УжНУ. Серія Педагогіка. Соціальна робота. [ред. кол.: І.В.Козубовська]. – Ужгород: Вид-цтво «Говерла», 2016. – Вип. (2) 39. – С. 168-171.
  4. Опачко М.В. Інтегративний підхід до реалізації дидактичного менеджменту у підготовці магістрів-фізиків //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2016. – Вип.22. – С.43-45.
  5. Філософія освіти: Навчальний посібник /За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1051 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar