Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Повар С.В. ВАРІАНТНІСТЬ ВИКЛАДУ ТЕМИ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ «ПОСТІЙНИЙ СТРУМ. ЗАКОН ОМА»
Повар С.В. [sv.povar@bk.ru]
ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-Povar_Scientific_journal_FMO.pdf

ВАРІАНТНІСТЬ ВИКЛАДУ ТЕМИ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
«ПОСТІЙНИЙ СТРУМ. ЗАКОН ОМА»

Анотація. Пропонується інтегративний підхід подачі матеріалу лекції – послідовністю трьох варіантів викладу.
І. Вербальний варіант – шляхом математичних викладок подається змістове ядро теми.
ІІ. Табличний варіант – шляхом побудови зведеної таблиці формул подається структура матеріалу теми.
ІІІ. Схемографічний варіант – шляхом активізації минулого досвіду, через схеми і графіки – візуалізуються зв’язки матеріалу теми з відомими вхідними поняттями, що веде до зникнення можливого дискомфорту.
Наводиться розробка прикладу реалізації запропонованого підходу у викладі теми – з метою підвищення ефективності пізнавальної діяльності і подальшого застосування цього підходу у процесі самостійної роботи студентів. Пропонується включити до необхідної сукупності елементів опису електричного кола також діаграму електричних потенціалів як стислу і наочну форму передачі інформації, а також розбивку електричного кола на дві частини: виділену неоднорідну ділянку кола та іншу активну частину, що зображується прямокутником А (використовується в курсі електротехніки).
Ключові слова: постійний струм; закон Ома; неоднорідна ділянка; діаграма потенціалів; варіантний підхід.

VARIANCE OF THE TEACHING OF THE THEME
OF THE COURSE OF THE GENERAL PHYSICS «A PERMANENT STRUCTURE. LAW LAW»

Povar S.V.
State institution of higher education «Kryvyi Rih National University», Ukraine

Abstract. Offers an integrative approach flow of the material of the lecture a sequence of three variants of the presentation.
Verbal form - by mathematical calculations served the core themes.
Table option - by building PivotTable formulas served the structure of the material topics.

Shemalevicki option - by stepping past experience, using diagrams and graphics are rendered in respect of the material topics with known input concepts, leads to the disappearance of possible discomfort.
Given the development of the example implementation of the proposed approach in the presentation of the topic - with the aim of improving the efficiency of cognitive activity and the further application of this approach in the process of independent work of students. Proposed to be included in the required set of elements describing the electric circuit a graph of electric potential as a concise and visual form of information transfer, as well as a breakdown of an electric circuit into two parts: allocated non-uniform phase circles, and another active part, is represented by the rectangle A (used in the course of electrical engineering).
Key words: direct current; Ohm's law; heterogeneous site; Chart of potentials; variant approach.

Список використаних джерел

  1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. «Наука». – М.: 1978. – 480 с.
  2. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Т.ІІ. Главиздат. – М.: 1953. – 504 с.
  3. Повар С.В. Узагальнюючі таблиці з фізики як засіб формування продуктивного стилю мислення студента/ Теорія та методика навчання фундаменталь-них дисциплін у вищій школі: Зб. Наук. Праць. – Кр.Ріг: Вид. відділ НацМетАУ, 2010. – С. 275-279.
  4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. «Высшая школа». – М.: 1967. – 776с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 985 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar