Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Ткаченко В.М., Черевань Є.О. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ СТУПІНЬ СФОРМОВАНОСТІ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЙ
Ткаченко В.М., Черевань Є.О. [tkachenkovn2@gmail.com]
КДПУім. Володимира Винниченка, ДВНЗ "ДДПУ", Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-TkachenkoCherevan_Scientific_journa.pdf

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
ЯК ОСОБИСТІСНИЙ СТУПІНЬ СФОРМОВАНОСТІ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЙ

Анотація. Розглянуто сутність понять компетенція / компетентність під кутом зору, що компетенції – це замовлення суспільства на необхідну підготовку людини до життєдіяльності в ньому, а компетентність – це ступінь сформованості компетенцій у конкретної особистості.
Вчителеві, так же як і представникові будь-якої іншої професії, притаманні певні групи відповідних базових і спеціальних компетенцій, які мають доповнювати й посилювати ключові. Список професійних компетенцій вчителя фізики має визначатись виходячи з притаманних йому способів діяльності і складатись із цілком певних обмежених груп компетенцій: ключових компетенцій; базових (психолого-педагогічних, загальнонаукових та ІКТ) компетенцій і спеціальних компетенцій з фізики та методики її викладання.
Ступінь сформованості цих груп компетенцій у конкретного вчителя є віддзеркаленням його рівня професійної (педагогічної) компетентності. Виокремлюючи ступені сформованості кожної зі складових груп професійної компетенції вчителя, можна розглядати певні рівні відповідних компетентностей, які є компонентами професійної компетентності вчителя. Для вчителя фізики, це компетентності: психолого-педагогічна; загальнонаукова; ІКТ і з фізики та методики її викладання.
Різні підходи до класифікації видів професійної компетентності вчителя фізики породжують велике різноманіття її складових компетентностей, що зустрічаються в публікаціях.
Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна педагогічна діяльність, вчитель фізики, професійна компетентність, рівні компетентності, компоненти професійної компетентності вчителя фізики.

PROFESSIONAL COMPETENCY OF THE TEACHER OF PHYSICS
AS A PERSONAL LEVEL OF FORMATION OF ITS COMPETENCIES

Volodymyr Tkachenko
Kirovograd State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnychenko, Ukraine
Evgenia Cherevan
State Higher Education Institutе "Donbass State Pedagogical University", Ukraine

Abstract. The essence of the concepts of competence / competence point of view that competence is the order of society necessary for the preparation of man for life in it, and competence is the degree of competence in a particular individual.
The teacher, as the representative of any other profession, has certain group, the relevant core and specific competencies that should complement and reinforce the key. The list of professional competences of teachers of physics should be determined on the basis of his inherent activity and consist of certain limited groups of competences: key competences; basic (psychological and pedagogical, General scientific and ICT) competencies and specific competencies in physics and its teaching methods.
The degree of formation of these groups of competencies with a specific teacher is a reflection of his level of professional (pedagogical) competence. Highlighting the extent of formation of each of the constituent groups of the professional competence of teachers, it is possible to consider certain levels of competence that are components of professional competence of teachers. For teacher's competence: psychological and educational; scientific; ICT and physics and methods of teaching.
Different approaches to the classification of the types of professional competence of teacher of physics give rise to the great variety of its constituent competences, which are found in the literature.
Key words: competence, competencу, professional pedagogical activity, teacher of physics, professional competency, levels of competency, components of professional competency of the teacher of physics.

Список використаних джерел

 1. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России. 2004. – №11. – С. 3-13.
 2. Биков В. Ю. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України [Текст]: метод. реком. / В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – К.: Атіка, 2010. – 88 с.
 3. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php? subaction=showfull&id=1193142520&archive=1195596785&start_from=&ucat=&
 4. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_VM/Holovan_03.pdf
 5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования [Електронній ресурс] / И. А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2006/ 0505.htm
 6. Ключевые компетенции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://noored.ee/ru/kluchevye-kompetencii
 7. Ключевые компетенции для обучения в течение всей жизни. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adukatar.net/klyuchevy-e-kompetentsii-dlya-obucheniya-v-techenie-vsej-zhizni/
 8. Локшина О. І. «Компетентнісна» ідея в освіті зарубіжжя: успіхи та проблеми реалізації. [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7124/1/%D0%9B%D0%BE%D0% BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E._%D0%86.pdf.
 9. Ляшенко О. І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти. // Зб. Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – С. 39-42.
 10. Морзе Н. В. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти [Текст] / Н. В. Морзе, А. Б. Кочарян // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 43, Вип. 5. – С. 27-39.
 11. Скворцова С. О. Види професійної компетентності  вчителя [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_10_2009/pedagogika/ Skvortsova.htm
 12. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. – Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-88535.html
 13. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
 14. Хуторской А. В., Хуторская Л. Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования // Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода: Межвузовский сб. науч. тр. / Под ред. А.А. Орлова. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун- та им. Л.Н. Толстого, 2008. – Вып. 1. – С.117-137.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 1239 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar