Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Слободяник О.В. МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Слободяник О.В. [Oslobodyanyk84@gmail.com]
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Slobodyanyk_Scientific_journal_FMO.pdf

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Анотація. В статті розглянуто можливість використання BYOD технології на уроках фізики, наведено приклади мобільних додатків та обґрунтовано доцільність їх використання при вивченні окремих тем з фізики. Визначено переваги та недоліки використання девайсів в навчальному процесі загальноосвітнього закладу. Зазначено, що використовуючи мобільні пристрої на уроках природничо-математичних дисциплін  розвивається творче та критичне мислення, зростає мотивація до самостійних досліджень, набуваються навички використання мобільних девайсів та урізноманітнюється і осучаснюється навчальний процес в загальноосвітньому навчальному закладі. В результаті застосування мобільного навчання виявлено  поліпшення в загально академічних досягненнях учнів; успіхи з предметів STEM (наука, технологія, інженерія і математика); навички цифрової грамотності та ІКТ. Зазначено, що для успішного навчання з використанням девайсів, учнів варто навчити синтезувати та критично оцінювати отриману інформацію, адже, маючи в руках гаджети з вільним доступом до Інтернет-ресурсів, учні отримують не фільтрований інформаційний потік, що містить безліч не достовірних даних.
Ключові слова: мобільні додатки, девайс, навчання, фізика.

MOBILE APPLICATIONS FOR PHYSICS STUDIES
Olga Slobodyanyk
Institute ofInformation Technologies andLearningToolsof NAES ofUkraine

Abstract.  The article considers the possibility of using BYOD technology in physics lessons and examples of mobile apps and the expediency of their use in the study of selected topics in physics. Advantages and disadvantages of using the devices in educational process of educational institutions. Noted that using mobile devices in the lessons of mathematics and develops creative and critical thinking, increases motivation for independent research, acquiring skills in the use of mobile devices and diverse and sovremennitsa the educational process in the school. As a result of application of mobile learning identified improvement in the overall academic achievements of students; progress in the subjects of STEM (science, technology, engineering and mathematics) skills, digital literacy and ICT. It is noted that for successful learning, and parts, students should be taught to synthesize and critically evaluate the received information, in fact, with gadgets, with free access to Internet resources, students receive unfiltered information stream comprising sets of reliable data.
Keywords: mobile applications, device, training, physics.

Список використаних джерел

 1. Наказ Міністерства № 910 від 07.08.2014 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420" Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2716-
 2. Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения. Режим доступу: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf
 3. Santos I., Bocheco O. Exploring BYOD Usage in the Classroom and Policies.International Journal Of Information And Communication Technology Education.2016. №4. С. 51-61.,
 4. Евзикова О. В. Что такое мобильное обучение и BYOD [Электронный ресурс].Teachtech. 2015. URL: http://teachtech.ru/teoriya-onlajn-obucheniya/chto-takoe-mobilnoe-obuchenie-i-byod.html
 5. БабичА. Використання технології BYOD у процесі навчання в основній школі/ А. Бабич//Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Vol. 5. No 2. June 2017. pp. 1-4.
 6. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. [електронний ресурс] Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
 7. Мобильное обучение [Електронний ресурс]. – Режим доступа :http://goo.gl/7UdXI.
 8. Иванченко Д.А. Формирование образовательной среды вуза в условиях информатизации: проблемы и перспективы [Текст] / Д.А. Иванченко, Л.А. Марцинович // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. - М., 2012. — С. 280-284, с. 282
 9. Использование QR кодов в образовании // Интерактивности –WEB сервисы для образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/qr-coder.
 10. СлободяникО.В. Зміст та види індивідуальних завдань для забезпечення активної пізнавальної діяльності студентів з фізики/ О.В.Слободяник// Науковізаписки. Серія: Проблеми методики фізико−математичної і технологічної освіти.− Кіровоград: РВВКДПУім. В.Винниченка, 2011.− Вип. 2. − С. 137−144.
 11. Вікіпедія. Акселерометр. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.
 12. Вікіпедія. Барометр. [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1393 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar