Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Стома В.М. КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
Стома В.М. [stomavaly@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університеті імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Stoma_Scientific_journal_FMO.pdf

КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Анотація. У статті наведений ретроспективний аналіз програмних засобів з фізики. Розглянуті: «ППЗ Бібліотека електронних наочностей 7-11 клас» (2008 р.), «ППЗ Електронний задачник з фізики
7-9 клас» (2009 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2010 р.), «Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу ЗНЗ» (2011 р.), «Революція в навчанні. Фізика» (2011 р.), «1С: Физический конструктор» (2014 р.), «Crazy Machines 1 "Запрацювало!"» (2014 - 2017 р.),  PhET (2011 р.), VirtualLab (2015 р.), Еinstein (2014 р.), Архимед (2014 р.). Наведені їх переваги, недоліки, класифікація, мета та клас, у якому доцільна така компютерна підтримка для вивчення курсу фізики, на основі цього аргументовано доцільність використання майбутніми вчителями фізики програмних засобів в навчальному процесі. Обґрунтовано значення програмних засобів, які дозволяють організувати моделювання, емуляцію та фізичний експеримент: віртуальні та цифрові лабораторії.

Ключові слова: ретроспективний аналіз, інформаційні технології, програмний педагогічний засіб, комп’ютерні програми, технологій навчання фізики, віртуальна лабораторія, цифрова лабораторія, фізика.

COMPUTER SUPPORT FOR PHYSICS TRAINING: RETROSPECTIVE ANALYSIS
Valentine Stoma
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article presents a retrospective analysis of the software tools in physics. Reviewed: "the PPP Library e-clarity 7-11 class" (2008), "PPS Electronic book of problems in physics 7-9 class" (2009), "Educational software in physics for class 7-10 of the POPS" (2010), "Educational software in physics for class 7-10 of the POPS" (2011), "Revolution in training. Physics "(2011)," 1C: Physical designer "(2014)," Crazy Machines 1 "Earned!" "(2014 - 2017), PhET (2011) VirtualLab (2015) , Еinstein (2014), Archimedes (2014).
Given their advantages, disadvantages, classification, purpose and the class in which such appropriate computer support for learning physics course based on this arguments the feasibility of using future teachers of physics software in the educational process. We prove the value of software tools that allow you to organize the modeling, simulation and physical experiment: the virtual and the digital lab.
Key words: retrospective analysis, information technologies, program pedagogical means, computer programs, technologies of teaching physics, virtual loratory, digital laboratory, physics.

Список використаних джерел

 1. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Харків: Основа, 2007. – 200 с.
 2. Віртуальна лаборатория PhET: Физикa [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: n http://phet.colorado.edu/en/simulation/
 3. Віртуальна лаборатория VirtualLab: Физикa [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.virtulab.net/
 4. Навчальне програмне забезпечення з фізики для 7-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. [Електронний ресурс] / Розробка "Квазар-Мікро" – Режим доступу до ресурсу: http://letitbit.net/download/4393.4a32e497062592caacb77b9c0/phisic_86_zadachnik.rar.html
 5. Петриця А. Особливості використання цифрових лабораторій у навчальному фізичному експерименті / А.Петриця // Молодь і ринок. – 2014. – № 6. – С. 44-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_6_11.pdf.
 6. ППЗ Бібліотека електронних наочностей 7-11 клас [Електронний ресурс] / Розробка "Квазар-Мікро" – Режим доступу до ресурсу: http://letitbit.net/download/4393.4a32e497062592caacb77b9c0/phisic_79_zadachnik.rar.html
 7. ППЗ Віртуальна фізична лабораторія 7-11 клас [Електронний ресурс] / Розробка "Квазар-Мікро" – Режим доступу до ресурсу: http://letitbit.net/download/5130.5d6b90c529bc2c7de32e994ac/phisic_vl_10_11.rar.html
 8. ППЗ Електронний задачник з фізики 7-9 клас [Електронний ресурс] / Розробка "Квазар-Мікро" – Режим доступу до ресурсу: https://yadi.sk/d/g_iDzoijGN8t6
 9.  ППЗ ФІЗИКА 11 клас [Електронний ресурс] / Розробка "Квазар-Мікро" – Режим доступу до ресурсу: http://depositfiles.com/files/u7al4f7od
 10.  Регев І. Революція в навчанні. Фізика [Електронний ресурс] / Ісак Регев – Режим доступу до ресурсу: http://letitbit.net/download/1051.1e4500b4add6477166b941f9cdb6/ulc.phizika.rar.html.
 11. Физический конструктор [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/1s-fizicheskij-konstruktor-20/.
 12. Цифровая лаборатория Архимед 4.0: Физикa [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Институт новых технологий. – Режим доступа: http://www.intedu.ru/object.php?m1=3&m2=2&id=1004
 13. Цифровая лаборатория Еinstein: Физикa [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Институт новых технологий. – Режим доступа: http://www.int-edu.ru/content/cifrovye-laboratorii-einstein
 14. Crazy Machines [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vsetop.com/torrent/1016/Crazy_Machines_.torrent.
 15. Guerrero S. M. Teacher knowledge and a new domain of expertise: pedagogical technology knowledge / S. M. Guerrero // Journal of Educational Computing Research. – 2005. – Т. 33. – №. 3. – С. 249-267.
 16. Semenikhina Е., Yurchenko А. Professional Readiness of Teachers to Use Computer Visualization Tools: A Crucial Drive // Journal of Advocacy, Research and Education, 2016. – Vol.(7), Is. 3. – Pp. 174-178.
 17. Семеніхіна О. В. Обчислювальний практикум : навч.-метод. посіб. /О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, М. Г. Друшляк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 132 с.
 18. Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна // Наук. вісн. Донбасу. – 2013. – № 3(23). – Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/ archiv/NN23/ 13sovpds.pdf
 19. Семенихина Е. В. К вопросу об использовании виртуальных лабораторий в учебном процессе и научной работе / Е. В. Семенихина, В. Г. Шамоня // Международный проект развития методических систем высшего профессионального образования „Проблемы методики обучения в высшей школе” : сб. ст. – Брянск : Изд-во БГУ, 2011. – С. 202-207.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1696 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar