Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Літвінова М.Б. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Літвінова М.Б. [lmb965@gmail.com]
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Litvinova_Scientific_journal_FMO.pdf

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті наводяться методичні засади створення й використання навчального посібника для проведення практичних занять з фізики у вищих закладах освіти. Виявлені адаптивні методичні можливості впровадження нової схеми рішення задач. Ця схема диверсифікує форми проведення практичних занять та враховує особливості сучасного мислення молоді. Посібник дозволяє створювати індивідуальний стиль навчання як для студентів певної спеціальності в цілому, так і для кожного студента особисто.
Традиційно в процесі рішення задач реалізуються і навчальна, і контрольна функції. При створенні умов для їх забезпечення при розробці навчального посібника  задіяні наступні підходи. По-перше, використовується диференційний профільний підхід до навчання, тобто адаптивний підхід, що передбачає врахування фахових потреб студентів. Він базується на відборі саме того навчального матеріалу, який є необхідним для студентів для подальшого  навчання за фахом. Таким чином, у посібник увійшли задачі, які відповідають розділам фізики, що є найбільш актуальними для подальшого вивчення спецкурсів студентами інженерно-технічних спеціальностей. По-друге використовується предметно-інформаційний підхід до розв’язування задач за наданою загальною схемою.  Для цього для усіх обраних задач надано розвязок у найбільш загальному вигляді. На його основі кожний студент вирішує власну задачу за «прямим» або «зворотнім» ходом рішення та за власними числовими даними. Пропонований формат посібника дозволяє студенту розв’язувати задачу у власному темпі, незалежно від швидкості розв’язування оточуючих студентів.
Навчальний посібник вирішує наступні завдання: мінімізується кількість обов'язкових завдань шляхом виділення саме тих, що відповідають професійним потребам певних спеціальностей; створюються адаптивні умови для урізноманітнення форми проведення практичних занять; скорочується час консультування студента з боку педагога через існування загального рішення для всіх задач.
Наводяться дані педагогічного експерименту, які свідчать про ефективність впровадження навчального посібника. Встановлено, що при його використанні відбувається покращення навичок студентів з розв’язування задач з фізики. Такий посібник є необхідними для підготовки з фізики майбутніх інженерів і забезпечує подальше ефективне засвоєння профільних дисциплін за обраною спеціальністю.
Ключові слова: викладання фізики, практичні заняття, методи, навчальний посібник, вища школа.

CREATING THE tutorial FOR ADAPTIVE EDUCATION IN PHYSICS IN technical universities
Maryna Litvinova
State Higher Educational Institution "National University of Shipbuilding adm. Makarov", Kherson branch, Kherson, Ukraine

Abstract. The article presents the methodological basis for the creation and use of teaching AIDS for practical training in physics in higher education. Discovered adaptive methodical possibilities of introduction of new schemes for solving the task. This scheme diversifitsirovat forms of practical training and takes into account the features of modern thinking of youth. The manual allows you to create individual learning style for students of one discipline as a whole and for each student personally.
Traditionally, the problem-solving process and implemented educational, and control functions. When creating the conditions for their support in the development tutorials involved the following approaches. First, use differential profile approach to learning, i.e., adaptive approach that is sensitive to the professional needs of the students. It is based on selecting the right training material that is necessary for students for further training in the specialty. Thus, the textbook includes tasks that correspond to the sections of physics that are most relevant for further study of special courses for students of technical specialties. Second uses subject-information approach to the solution of the task provided a common pattern. To do this for all selected tasks, the solution provided in the most General form. On its basis, each student solves his own task of "direct" or "reverse" the progress of the solution and its numerical data. The proposed format of the Handbook allows the student to solve the task at their own pace, regardless of the speed of the surrounding students.
Study guide for the following tasks: minimizes the number of required tasks by allocating it to meet your business needs certain specialties; created the adaptive conditions for the diversity of forms of practical training; reduced time advise the student of the teacher the existence of a common solution for all problems.
Provides data of pedagogical experiment showed the effectiveness of the implementation of the training manual. Found that when using it comes to the improvement of skills of students for solving problems in physics. Such an allowance is needed for training in the physics of future engineers and further provides effective absorption of specialized disciplines in the chosen specialty.
Key words: teaching of physics, practical classes, methods, tutorial, high school.

Список використаних джерел

  1. Литвинова М.Б, Штанько А.Д., Тендитный Ю.Г. Работа с клиповым мышлением студентов в образовательном пространстве Украины. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2016. Вип. LXXIV. C. 136-140.
  2. Богданов І. Т. Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)». НПУ ім. М. Драгоманова. Київ, 2003. 20 с.
  3. Коновал О.А., Туркот Т.І. Инновационные подходы к организации методического самобразования. Optimizarea procesului de predare a limbilor straine iu contextul metodologilor clasice si moderne. Actele Couferitiei Stiintifice Internationale 22 mai 2012 / Coord. Tamara Gogu. – Chisinau : Sn., «Caromont-Studio».  Р. 185-192.
  4. Іваній В.С., Мороз І.О. Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.  №8(52). С. 48-54.
  5. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1998. 240 с.
  6. Літвінова М.Б., Штанько О.Д. Профільні завдання для практичних занять з фізики. Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей. Херсон: Вид-во ХНТУ, 2018. 161 с.
  7. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука. Главная редакция физ.-мат. лит-ры, 1973. 464 с.
  8. Загальний курс фізики. Збірник задач. / Гаркуша І.П. та ін.. Київ: Техніка, 2004. 557 с.
  9. Вoлoвик Т. М. Теoрiя ймoвiрнoстей i математична статистика в педагoгiцi. К.: Рад. шк., 1969. 223 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 06.04.2018 | Переглядів: 1254 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar