Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Герасімова Т.Ю. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Герасімова Т.Ю. [gertanchik@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Herasimova_journal_fmo.pdf

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Анотація. Сучасні світові умови розвитку освіти свідчать про введення нової освітньої парадигми, яка на відміну від традиційного навчання пропонує інноваційну, орієнтовану на кінцевий результат програму навчання. Мова йде про набуття учнями ключових компетентностей, які в майбутньому визначатимуть перспективу їхнього подальшого становлення. Однією з основних проблем, що привертають увагу вчених і фахівців в області психології та педагогіки, є розвиток навчальної та пізнавальної компетентності у розвитку особистості, яка формується в процесі навчання і розвивається в результаті спільної роботи всіх людей. Найбільш важливим є відносини між учителем і учнем, а це значить, що розвиток навчально-пізнавальної компетентності учнів пов'язано з підготовкою вчителів. Фізика як навчальна дисципліна зазвичай мало користується популярністю у школярів, але саме вона несе потужне інформативне навантаження. Тому учитель повинен активно впроваджувати в навчальний процес методи та прийоми, які будуть постійно підвищувати цікавість учнів, підтримувати інтерес та їх активність не просто на одному уроці, а протягом вивчення всієї теми, усього курсу фізики. Стаття присвячена навчально-пізнавальній компетентності, зокрема методам формування навчально-пізнавальної компетентності  в учнів на уроках фізики. В даній статті запропоновано методи , які будуть постійно підвищувати цікавість та допитливість до уроку: експеримент, казки та билини, завдання на основі літературних сюжетів, уроки творчого розвитку, проблемні питання, проблемні завдання, нестандартні уроки (урок-змагання, урок-подорож, усний журнал, урок-лекцію, урок-гру та інші), творчі домашні завдання, мікро бесіди, уроки-семінари, прислів'я, загадки, позакласна робота (проекти, тематичні вечори, тижні фізики, участь у гуртках, КВК, та інші), олімпіади , та коротко проаналізовано кожен з них. В статті зроблено висновки, де узагальнено основні положення формуванню навчально-пізнавальної компетентності на уроках фізики основної школи.
Ключові слова: компетентність, навчально-пізнавальна компетентність, експеримент, проблемні питання, проблемні завдання, міні бесіда.

METHODS OF FORMATION OF EDUCATIONAL AND CITIZENS 'COMPETENCY OF PEDIATRICS IN PHYSICS
Tatyana Нerasimova
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Abstract. The modern world the development of education testifies to the introduction of a new educational paradigm, in contrast to traditional learning offers an innovative, focused on the end result of the training program. We are talking about getting students key competences, which in the future will determine the prospect of their further development. One of the main problems attract the attention of scientists and experts in the field of psychology and pedagogy, is the development of educational and cognitive competence in the development of personality, which is formed in the process of learning and evolving as a result of joint work of all people. The most important is the relationship between teacher and student, and this means that the development of learning and cognitive competence of students linked to teacher training. Physics as an academic discipline usually have little popular with students, but it is a powerful information load. Therefore, the teacher should actively introduce into the learning process methods and techniques that will increase the students ' interest, maintain interest and activity not just in one lesson, and for exploring the whole theme, the whole course of physics. The article is devoted to learning and cognitive competence, in particular to methods of formation of educational-cognitive competence of pupils at lessons of physics. In this article we propose methods that will increase the interest and curiosity to the lesson: experiment, tales and epics, tasks based on literary subjects, lessons, creative development, problem questions, problem assignments, non-standard lessons (lesson-competition, lesson-trip, a verbal journal, a lecture, lesson, game, etc.), creative homework, micro talks, lessons, seminars, Proverbs, riddles, class work (projects, thematic evenings, week physics, participation in clubs, KVN , etc.), the Olympics, and briefly reviewed each of the no h. the article made conclusions, which summarizes the main provisions of the formation of educational-cognitive competence in physics lessons of the primary school.
Key words: competence, educational-cognitive competence, experiment, problem questions, problem tasks, mini conversation.

Список використаних джерел

  1. Галатюк М. Ю. Проблема формування навчально-пізнавальної компетентності школярів у контексті реформування та вдосконалення природничої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград, 2010. – Вип. 90.  С. 56-59.
  2. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008.  № 3. С. 23-30.
  3. Закон України «Про освіту» 2017, № 38-39, ст.380.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звертаня: 15.02.2018)
  4. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Фізика 7-9 клас. URL: http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/1/7-fizika.doc (дата звертання 15.02.2018)
  5. Паращенко Л. І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /  ред. О. В. Овчарук. Київ: “К.І.С.”, 2004. С. 71-84.
  6. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы : пер. с англ. 2-е изд., испр. Москва. : Когито-Центр, 2001. – 142 с.
  7. Сьомке А.І. Фізика. Цікаві матеріали до уроків. 7 клас. Москва: НЦ ЕНАС, 2001
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1163 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar