Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Демкова В.О., Хомяковський Ю.Л. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Демкова В.О., Хомяковський Ю.Л. [vitademkova@gmail.com]
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Demkova_Scientific_journal_FMO.pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті порушено проблему класифікації навчальних засобів фізики з урахуванням сучасних засобів навчання, що виникли як результат стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій. Pозглянуто найпоширеніші класифікації засобів навчання, у яких ці засоби розподіляються на основі наступних підходів: за складом об’єктів, за відношенням до джерел, за складністю, за способом використання, за особливостями будови, за характером впливу, за носієм інформації, за відношенням до технологічного прогресу, за рівнями змісту освіти. Більшість авторів у своїх класифікаціях практично не враховують ті засоби, які виникли як наслідок швидкого розвитку сучасних інформаційних технологій і, зокрема, розвитку всесвітньої мережі Інтернет. На нашу думку, постає необхідність принципово нової сучасної класифікації дидактичних засобів, у якій були б враховані сучасні тенденції. З урахуванням стрімкого розвитку фізичної науки засоби навчання фізики у вищій школі також мають бути сучасними. Тому вони потребують більш розширеного аналізу і більш ґрунтовної класифікації. На основі класифікації Д.Н. Луферова розроблено власну класифікацію засобів навчання фізики. Ми виділили дві основні групи дидактичних засобів з фізики: базові та інноваційні. Під базовими засобами навчання будемо розуміти традиційні інструменти діяльності вчителя і учнів. Базова частина навчально-методичного комплексу допускає варіювання складових в залежності від дидактичних цілей. Сюди входять матеріальні (підручники, посібники, плакати, різноманітне лабораторне та демонстраційне обладнання) та ідеальні (слово вчителя) об’єкти, без яких неможливий навчальний процес. До інноваційних засобів навчання ми віднесли додаткові навчальні засоби, що передбачають використання складних технічних пристроїв. До них входять технічні та комп’ютерні засоби навчання. Технічні засоби включають в себе: аудіальні, візуальні, аудіовізуальні. До комп’ютерних засобів відносяться мультимедійні і мережеві дидактичні засоби. У запропонованій нами оновленій класифікації засобів навчання фізики більша увага приділена сучасним дидактичним засобам, які виникли в процесі розвитку сучасних інформаційних технологій. Дана класифікація є досить простою і універсальною, завдяки чому вона може бути використана педагогами при організації навчального процесу з фізики з метою підвищення його ефективності.
Ключові слова: засоби навчання, засоби навчання фізики, класифікація, базові засоби, інноваційні засоби, технічні засоби, комп’ютерні засоби.

CLASSIFICATION OF TRAINING TOOLS OF PHYSICS IN HIGHER SCHOOL
Vita Demkova, Yurii Khomiakovskii
Vinnytsia state pedagogical university named after Mykhailo Kotsiubynsky
Vinnytsia National Agrarian University

Abstract. The problem of classification of educational means of physics, taking into account modern tools of training, which arose as a result of the rapid development of modern information technologies is considered in the paper. The article deals with the most common classifications of teaching methods in which these tools are divided and grouped on the basis of the following approaches: the composition of objects, the relation to the sources, the complexity, the way of use, the characteristics of the structure, the nature of influence, the carrier of information, the relation to technological progress, the levels of educational content. Most authors in their classifications do not take into account the means that arose as a consequence of the rapid progress of modern information technology, the development of the World Wide Web in particular. In our opinion, there is a need for a fundamentally new modern classification of didactic means, which would take into consideration current trends. In view of the rapid development of physical science, the means of teaching physics at higher educational establishments should go along the technical advancement. Therefore, they require more extensive analysis and a more thorough classification. On the base of classification of D.N. Lufarov our own classification of methods  for teaching physics was developed. We have identified two main groups of physics teaching materials: basic and innovative. Under the basic means of teaching we will understand traditional tools of teachers’ activities. The basic part of teaching-methodical complex allows variation of components depending on the didactic objectives. Those components include material (textbooks, manuals, posters, various laboratory and demonstration equipment) and ideal (the word of the teacher) objects, without which the educational process is impossible. Innovative training tools are additional educational methods that involve the use of sophisticated technical devices. These involve technical and computer training facilities. Technical facilities include: audio, visual, audiovisual ones. Computer tools include multimedia and networked didactics. In the suggested, renewed, classification of methods for teaching physics, more attention is paid to modern didactic means that arose due to the development of information technologies. This classification is quite simple and universal, so it can be used by educators in organizing the process of teaching physics in order to increase its efficiency.
Key words: tools of training, means for teaching physics, classification, basic tools, innovative means, technical means, computer facilities.

Список використаних джерел

  1. Бабинова Н.С. Система задач как средство развития продуктивного мышления студентов при обучении физике URL: http://kaktus-cpo.ru/public-00082/
  2. Заболотний В.Ф. Методика навчання фізики. Загальні питання (в схемах і таблицях з мультимедійними додатками). Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. – 112 с.
  3. Луферов Д.Н. К вопросу о классификации средств обучения. Весник Московского государственного обласного университета. Серия: Педагогика. 2014. № 1, с. 68-77
  4. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. СПб.: Питер, 2004. 541 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1143 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar