Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Іщенко Р.М. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИЧНИХ ОСНОВ МЕХАНІКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Іщенко Р.М. [rm_ischenko@ukr.net]
Національний транспортний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Ishchenko_Scientific_journal_FMO.pdf

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИЧНИХ ОСНОВ МЕХАНІКИ  СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація. У роботі представлено результати вхідного контролю знань з фізичних основ механіки студентів першого курсу технічного університету, що проводився на початку 2016-2017 та 2017-2018 навчальних років. Завдання до вхідного контролю складалися з задач із вказаного розділу фізики, складність яких не виходила за рамки програми з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту. Зокрема, перші три завдання були з кінематики, четверте завдання – на визначення імпульсу і кінетичної енергії поступального руху тіла, п’яте завдання – на гармонічні механічні коливання. Аналіз результатів вхідного контролю знань студентів першого курсу з фізичних основ механіки, проведеного на початку двох зазначених навчальних років, показав, що більшість студентів не справилися з пропонованим завданням і, як наслідок, отримали низькі оцінки. Крім того, спостерігається зниження рівня підготовки студентів з вказаного розділу фізики. Останнє підтверджується тим, що середній бал студентів за вхідний контроль, проведений у 2017-2018 навчальному році знизився на 37.5% у порівнянні з результатом 2016-2017 навчального року. Виявлений у більшості студентів достатньо низький рівень загальноосвітньої підготовки з фізичних основ механіки може бути зумовлений тим, що даний розділ фізики в школі вивчають в 10 класі. Враховуючи, що знання учнів з механіки є нестійкими та несистематизованими, за рік вони просто забувають більшість пройденого матеріалу. Крім того, як показує досвід, більшість випускників загальноосвітніх навчальних закладів поступово втрачають такі важливі навички, як запам’ятовування розглянутого теоретичного матеріалу з фізики і подальше його самостійне відтворення з метою практичного використання, зокрема, для розв’язання задач. Таким чином, на основі виконаного аналізу результатів вхідного контролю зроблено висновок про те, що наявний рівень загальноосвітньої підготовки з фізичних основ механіки у більшості студентів-першокурсників недостатній для успішного вивчення вказаного розділу фізики рівня технічного університету.
Ключові слова: вхідний контроль знань, фізичні основи механіки, рівень підготовки студентів, навчальний рік, технічний університет.

ANALYSIS OF RESULTS OF ENTRANCE CONTROL OF KNOWLEDGE FROM PHYSICAL FUNDAMENTALS
OF MECHANICS OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

Ruslan Ishchenko
National Transport University, Ukraine

Abstract. The paper presents the results of the input control of knowledge of the physical principles of mechanics first-year students of technical University was carried out at the beginning of the 2016-2017 and 2017-2018 academic years. Input control consisted of the tasks specified section of physics, the complexity of which did not go beyond the program in physics for secondary schools-level standard. In particular, the first three problems on kinematics, the fourth task is the determination of the momentum and kinetic energy of translational motion of the body, the fifth task - harmonic mechanical vibrations. Analysis of the results of the input control of knowledge of students of the first course in physical principles of mechanics, held at the beginning of these two academic years, showed that most students did not cope with the proposed task and, consequently, received the lowest scores. In addition, a decrease in the level of preparation of students in the specified section of physics. The latter is confirmed by the fact that the average score of students on the input control carried out in the 2017-2018 school year, decreased by 37.5% compared to the result of the 2016-2017 school year. Discovered the majority of students are quite low level of General education in the physical principles of mechanics may be due to the fact that this branch of physics studying in school in 10th grade. Given that the students ' knowledge on mechanics are unstable and unstructured, they just forget most of the material covered. In addition, as experience shows, the majority of graduates of secondary schools are losing important skills such as memorizing of the considered material theoretical physics and its further self-reproduction for the purpose of practical use, particularly for solving problems. Thus, on the basis of the analysis of the results of incoming inspection concluded that the existing level of General education physical foundations of mechanics of most first-year students is inadequate for successful study of this section of physics of the technical University.
Key words: entrance control of knowledge, physical fundamentals of mechanics, level of students' training, academic year, technical university.

Список використаних джерел

  1. Булавін Л.А., Чолпан П.П., Ящук В.М. Державні освітні стандарти – основа безперервної фізичної освіти. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. 2004. № 10. С. 63–66.
  2. Кулик Л.О., Ткаченко А.В. Актуальні привнесення в сучасну технологію контролю знань та умінь студентів з фізики. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Т. 3, № 7. С. 177–182.
  3. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 25.12.2017).
  4. Іщенко Р.М. Аналіз сучасного стану викладання фізики в технічних університетах України. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2016. Вип. 1. С. 136–142.
  5. Матвійчук О.В., Подласов С.О., Бурмістров О.М. Аналіз чинників, які впливають на навчання студентів з фізики у вищій технічній школі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 22. С. 96–99.
  6. Подласов С.О., Матвійчук О.В. Аналіз структури знань з фізики студентів за результатами вхідного контролю. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. 2013. № 109. С. 244–248.
  7. Пастушенко С.М., Кулішенко В.М., Лень Т.С. Вхідний контроль знань студентів з фізики у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 21. С. 150-154.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1223 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar