Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Сакунова Г.В., Мороз І.О. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ STEМ-ОСВІТИ
Сакунова Г.В., Мороз І.О. [sakynova@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Sakunova_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
З ФІЗИКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ STEМ-ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена особливостям вивчення фізики в основній школі з урахуванням Концепції Нової української школи в умовах STEM-освіти. Підготовка висококваліфікованої та компетентної особистості – один із пріоритетних напрямів у реформуванні сучасного освітнього простору України. STEM-освіта – міждисциплінарна галузь, що дозволяє здійснити інтегрувальний процес в освіті, зокрема в реформуванні Нової української школи, та розвивати креативну особистість, яка володіє прикладними знаннями, вміннями та навичками й застосовує їх у повсякденному житті. Реформа Нової української школи спрямована на розвиток та оволодіння учнями ключовими компетентностями, зокрема – інформаційно-цифровою. Процес навчання фізики в умовах STEM-освіти здійснюється в контексті навчально-дослідницької та проектної діяльності, проведенні експериментів та дослідів, спостережень за фізичними явищами та процесами, обґрунтуванні фізичних теорій та закономірностей. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів у процесі навчання фізики є важливою складовою для розвитку сучасної інноваційної особистості. Введення цієї компетентності на уроках фізики в умовах STEM-освіти відбувається під час викладу навчального матеріалу вчителем та самостійної обробки й аналізу інформації учнем з використанням сучасних та традиційних засобів навчання: конструкторів, моделей, лабораторних приладів, електронних пристроїв, віртуальних інтернет-ресурсів тощо.
У статті розкрито зміст поняття, структурні елементи й ефективні засоби формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках фізики та позакласних заняттях, зокрема – дослідно-проектна діяльність. Наведені приклади проектів-дослідів («Визначення швидкості руху тіл різної форми», «Визначення густини речовини») із використанням традиційних та інноваційних засобів навчання. Розглянуто важливість застосування традиційного лабораторного обладнання та віртуальних навчальних лабораторій («Рух шайби по похилій площині») на уроках фізики  на прикладі вивчення  розділу «Механічний рух» у 7 класі.
Ключові слова: навчальний процес, STEM-освіта, Нова українська школа, інформаційно-цифрова компетентність, лабораторне обладнання, віртуальна лабораторія.

 

FORMATION OF INFORMATIONAL AND DIGITAL COMPETENCE OF learner OF PHYSICS UNDER THE PREMIUM OF STEAM EDUCATION
 Anna Sakunova, Ivan Moroz
The Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the study of physics in the primary school, taking into account the Concept of the New Ukrainian School in the conditions of STEM-education. The training of a highly skilled and competent personality is one of the priority directions in reforming the modern educational space of Ukraine. STEM education is an interdisciplinary field that allows for the integration process in education in accordance with the Concept of the New Ukrainian School and develops a creative personality that has applied knowledge, skills and abilities and applies them in everyday life. The reform of the New Ukrainian School is aimed at developing and mastering the key competencies of students, in particular, information and digital. The process of teaching physics is carried out in the context of teaching and research and design activities, conducting experiments and experiments, observing physical phenomena and processes, substantiating physical theories and regularities. Formation of information and digital competence of students in the process of teaching physics is an important component for the growth of modern innovative personality. The development of this competence in the physics classes in STEM-education occurs when teaching a teacher material and independently processing and analyzing information with a student using modern and traditional learning tools: constructors, models, laboratory devices, electronic devices, virtual Internet resources, etc.
In the article the content of the concept, structural elements and effective means of formation of information and digital competence at the lessons of physics and extracurricular activities, in particular - research and project activity are disclosed. Examples of research projects ("Definition of the speed of bodies of various forms", "Determination of the density of matter") are presented with the use of traditional and innovative teaching methods. Consideration of the use of traditional laboratory equipment and virtual training laboratories ("Motion of a washer on a sloping plane") on physics lessons on an example of studying the section "Mechanical motion" in the 7th form is considered.
Key words: educational process, STEM-education, New Ukrainian school, information and digital competence, laboratory equipment, virtual laboratory.

Список використаних джерел

 1. Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки : дис. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К., 2006. 334 с.
 2. Бондаренко І. Використання електронних освітніх ресурсів як засіб формування інформаційної компетентності учнів на уроках фізики // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (ХІ Хмурівські читання) з проблеми «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології». Дата оновлення: 24.10.2015. URL: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-elektronnyh-osvitnih-resursiv-yak-zasib-formuvannya-informatsijnoji-kompetentnosti-uchniv-na-urokah-fizyky/ (дата звернення: 27.02.2018)
 3. Гусак А. Л. Моніторинг інформативної компетентності студентів непрофільних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. К., 2012. 278 с.
 4. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти / Міністерство освіти і науки України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п ( дата звернення: 20.02.2018)
 5. Концепція Нової української школи / Міністерство освіти і науки України. URL: https://www.kmu.gov.ua /storage/app/media /reforms/ ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 18.02.2018)
 6. Костельова О. І., Ярмолович Н. М. Особливості впровадження інноваційної освітньої технології STEM-освіти у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. Запоріжжя, 2017. 32с.
 7. Кузьменко О. Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку STEM-освіти в вищих технічних навчальних закладах / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Кропивницький, 2017. 12 с.
 8. Ліскович О. В. Формування інформаційної компетентності учнів у процесі викладання елективних курсів із фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій /  Інформаційні технології в освіті. Миколаїв, 2012. С. 203- 209.
 9. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік / Міністерство освіти і науки України. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/ (дата звернення: 18.02.2018)
 10. Миронова О. І. Формування інформаційної компетентності студентів як умова ефективного здійснення інформаційної діяльності / Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 17 (204). С. 165-175.
 11. Навчальна програма з фізики 7 – 9 класів / Міністерство освіти і науки України. URL: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/56124/ (дата звернення: 17.02.2018)
 12. Виртуальная образовательная лаборатория «Движение шайбы по наклонной плоскости». URL: http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=35%3A12-&id=50%3A2009-08-21-14-04-28&Itemid=95 (дата звернення: 20.02.2018)
 13. Пластинин А. В, Иродова И. А. Формирование ИКТ-компетентности учащихся в процессе продуктивной деятельности на уроках физики в основной школе / Ярославский педагогический вестник. 2015. № 3. С. 33-36.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 12.04.2018 | Переглядів: 1600 | Рейтинг: 1.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar