Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Цапенко М.В., Мороз І.О. АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРОГОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Цапенко М.В., Мороз І.О. [TMVasil@gmail.com]
КУ ССШ І-ІІІ ступенів №17, СумДПУ імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v2-16/2018_2-16-Tsapenko_Moroz_FMO.pdf

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРОГОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Анотація. У статті наводяться результати дослідження поінформованості учнів та їх батьків про ситуацію в енергетичній галузі України, про можливості використання енергозберігаючих технологій та стан їх практичного застосування на вітчизняних підприємствах і в побуті. Зазначається, що сучасний стан розвитку енергетики України, який характеризується наявністю значних проблем і нагальною необхідністю раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, по-новому ставить питання про роль освіти у житті людини. Сьогодні мова йде про необхідність формування енергозбережувальної компетенції в учнів, що у майбутньому визначатиме перспективу формування загальної енергетичної компетентності всього населення у різних сферах промисловості та в побуті. Серед проблем, до яких в статті привертається увага, особливо виділяються: повільне здійснення екологізації системи освіти, недостатнє впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, необізнаність учнів і низька підготовка вчителів з питань енергозбереження та недостатнє пропагування принципів енергозбереження серед учнів та їх батьків. Аналізується позитивний досвід залучення учнівської молоді до енергозбережувальних проектів та акцентується увага на необхідності широкого впровадження у навчальні предмети, зокрема фізику, питань, пов’язаних з економним використанням енергетичних ресурсів. У статті наголошується, що, у рамках концепції нової Української школи, педагогічні колективи, і особливо вчителі фізики, повинні стати провідниками вивчення та впровадження енергозберігаючих технологій і разом із учнями повинні залучатись до регіональних, міжрегіональних та міжнародних проектів з енергозбереження, що, поряд із просвітницькою діяльністю на уроках та поза їх межами, сприятиме формуванню нової енерго- і ресурсозбережувальної парадигми навчання та виховання і не лише молоді, а й всього населення країни.
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, компетентність, шкільна освіта, метод проектів.

ACTUALITY OF FORMATION OF ENERGY-SAVING COMPETENCE OF THE STUDENTS ON THE PHYSICS' LESSONS
Marina Tsapenko
Communal Institution Sumy Specialized School No. 17, Ukraine
Ivan Moroz
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Abstract. In the article, there are the results of research of awareness of students and their parents are driven about a situation in power industry of Ukraine and about possibilities of the use of energy keeping technologies and is the state them the practical application on domestic enterprises and in the way of life. It is noted that modern development of Ukraine's energy sector, which is characterized by the presence of considerable problems and the urgent necessity of the rational use of fuel and energy resources status, newly set by a question about the role of education in human life. Today we are talking about the necessity of forming of energy-saving competences for students, which in the future will determine the prospect of forming the overall energy competence of the entire population in various fields of industry and in everyday life. Among the problems to which attention is drawn in the article are highlighted: slow implementation of environmental education system, insufficient implementation of educational and educational process of innovation and information and communication technologies, students' lack of knowledge and low teacher training on energy saving issues and insufficient propagation of energy-saving principles among pupils and their parents. The positive experience of bringing in of student's young people to energy saving projects is analyzed and attention is paid to the need for the widespread introduction into educational subjects, in particular physics, issues related to the economical use of energy resources. It is marked in the article, that, within the framework of the conception of a new Ukrainian school, pedagogical teams, and especially physics teachers, should become leaders in the study and implementation of energy saving technologies and, together with students, should be involved in regional, interregional and international energy conservation projects, which, along with educational activities on lessons and beyond, will contribute to the formation of a new energy and resource-saving paradigm of education and upbringing, and not only young people, but also the entire population of the country.
Keywords: energy efficiency, energy-saving, competence, school education, project.

Список використаних джерел

 1. Андрєєв А.М. Використання методу проблемних ситуацій з енергозбереження у навчальному процесі з фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 109. С. 3-7.
 2. Андрєєв А.М. Пріоритетні напрямки розвитку освіти у сфері енергозбереження при навчанні фізики. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. №8. Т. 2. С. 83-88.
 3. Андрєєв А.М. Результати участі учнів експериментальної групи в міжнародних конкурсах Intel ISEF та I – SWEEEP у 2008/2009 та 2009/10 навчальних роках. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер.: Педагогічна, 2010. Вип. 16. С. 135-138.
 4. Бондзюх Н.Б. Практичний досвід енергозбереження у навчальному закладі: матеріали наук.-практ. семінару „Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності 2015“ (ТНТУ, 8-9 жовтня 2015 р.). Тернопіль, 2015. С. 19-28.
 5. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456 (дата звернення 20.03.2018).
 6. Інноваційний Проект «Енергоефективні школи: нова генерація»: Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» з 2017 р. URL: http://reg.energyschool.org.ua/article?id=7 (дата звернення 20.03.2018).
 7. Інформаційний портал Сумської міської ради: Суми отримають фінансування від Євросоюзу на енергозбереження у школах. URL: https://smr.gov.ua/uk/novini/miske-gospodarstvo/8567-sumi-otrimayut-finansuvannya-vid-evrosoyuzu-na-energozberezhennya-u-shkolakh.html (дата звернення: 03.05.2017).
 8. Клименко Л.О. Формування енергозберігаючих компетентностей учителів та учнів у системі післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка. 2011. Вип. 146 Т. 158. С. 23‑27.
 9. Любчак Н. М. Проектні технології: сутність та особливості використання у навчальному процесі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2014. Вип. 122 С. 144-150.
 10. Проект «Школа Енергії 2.0»: Асоціація «Енергоефективні міста України» від 23.01.2017 р. URL: http://enefcities.org.ua/diyalnist/shkola-energi/proekt-shkola-energi-20/ (дата звернення 22.02.2018).
 11. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище»: Наказ Міністерства науки і освіти України від 08.11.2013 № 1575 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2037-13#n13 (дата звернення: 12.04.2018)
 12. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 16.04.2018).
 13. Річний звіт Міністра І.С. Насалика за 2017 рік: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України від 22.12.2017 р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245265920 (дата звернення: 25.04.2018).
 14. Стан розвитку паливно-енергетичного комплексу України за 11 місяців 2017 року (за фактичними даними): Міністерство енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245265701 (дата звернення: 25.04.2018).
 15. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали у 2 т: / ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. Київ: Академперіодика, 2006. Т. 1. 510 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 07.09.2018 | Переглядів: 1061 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar