Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Балабан Я.Р., Іваній В.С., Мороз І.О. ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Балабан Я., Іваній В., Мороз І. [yarchick.balaban@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університеті імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v3-17/2018_3-17-Balaban_Ivanij_Moroz_FMO.pdf

ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Анотація. У статті висвітлено головні тенденції розвитку уявлень про фізичну картину світу в учнів загальноосвітніх закладів. Показано, що вияви даних тенденцій є результатом складного багатоаспектного розвитку та становлення змісту теоретико-методологічного знання у фізиці. Уточнено сутність поняття «фізична картина світу» та розкрито її роль у розвитку науково-природничого світогляду учнівської молоді. Визначено зростаючу функціональну роль сучасних фізичних теорій у процесі формування фізичної картини світу і стрімкому розвитку науково-технічного прогресу. Окреслено прийоми та методи формування фізичної картини світу в учнів загальноосвітніх шкіл, зокрема, переваги та недоліки використання інформаційних технологій.
Розглянуто процес формування понять фізичної картини світу в учнів старшої школи, наголошено на послідовності дій вчителя, які повинні бути спрямовані на активізацію інтелектуальних можливостей учнів. Представлено провідні інтелектуальні операції у процесі формування фізичної картини світу на уроках повторення та узагальнення. Розглянуто основні аспекти формування переконань та світоглядних якостей, які визначають особисте ставлення учнів до оточуючої дійсності, а також проаналізовано основні  етапи формування переконань.
Удосконалення дидактичних можливостей мобільних пристроїв та будь-яких підручних ґаджетів обумовлює необхідність використання пристосованих для цих пристроїв матеріалів світоглядного характеру. Враховуючи стрімкий розвиток Інтернет технологій та велику різноманітність пропонованої інформації в мережі, ми наголошуємо на важливості формування в учнів критичного мислення задля уникнення хибних уявлень, які можуть сформуватися у свідомості учня під час опрацювання навчальних матеріалів світоглядного характеру, які пропонуються як на уроках фізики, так і мережевими ресурсами. Саме критичне мислення визначає наскільки швидко учень зможе оволодіти певними знаннями і ці знання будуть адекватними дійсності.
Ключові слова: фізична картина світу, учнівська молодь, фізичні знання, прийоми формування світогляду, методи формування світогляду, модель природи.

TRENDS FOR REASONING FORMING A PHYSICAL PICTURE OF THE WORLD TO PUPILS
OF GENERAL LEARNING SCHOOLS

Yaroslav Balaban, Volodymyr Ivanij, Іvan Moroz
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article highlights the main tendencies of the development of representations about the physical picture of the world in students of general educational institutions. It is shown that the revealing of these tendencies is the result of complex multidimensional development and formation of the content of theoretical and methodological knowledge in physics. The essence of the concept "physical picture of the world" was clarified and its role in the development of the scientific and natural worldview of the student youth was revealed. The growing functional role of modern physical theories in the process of forming the physical picture of the world and the rapid development of scientific and technological progress is determined. Methods and methods of forming the physical picture of the world in students of secondary schools are outlined, in particular, the advantages and disadvantages of using information technologies.
The process of forming the concepts of the physical picture of the world in the students of the senior school is considered, and the emphasis is on the sequence of actions of the teacher, which should be aimed at activating the intellectual capabilities of the students. The leading intellectual operations in the process of forming the physical picture of the world in the lessons of repetition and generalization are presented. The main aspects of formation of beliefs and ideological qualities that determine the personal attitude of students to the surrounding reality are considered, as well as the main stages of formation of beliefs are analyzed.
Improving the teaching capabilities of mobile devices and any gadget gadgets makes it necessary to use ideological materials adapted for these devices. Taking into account the rapid development of Internet technologies and the great variety of the offered information in the network, we emphasize the importance of forming critical thinking in students in order to avoid false representations that can be formed in the minds of the student during the development of educational materials of ideological nature, which are offered not only in physics classes, but and network resources. It is critical thinking that determines how quickly a student will be able to master certain knowledge and that this knowledge will be adequate to reality.
Key words: physical picture of the world, student's youth, physical knowledge, techniques of world outlook formation, world outlook formation methods, model of nature.

Список використаних джерел

 1. Бургун І.В. Особливості формування наукового світогляду учнів у навчанні фізики. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2006. № 12. С. 100-102.
 2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. / Москва: Наука, 1988. 520 с.
 3. Герц Г. Три картины мира. В кн.: Новые идеи в философии. Теория познания и точные науки. Сб. С-Пб. 1914. №11. 1914. С. 154.
 4. Гінзбург М. Д. Засоби формування, фіксування, зберігання та передавання фахових знань.  Междисциплинарные исследования в науке и образовании. 2012. № 1. URL: http://mino.esrae.ru/pdf/2012/1%20Sp/699.doc. (дата звернення: 20.08.2018).
 5. Горбачев В. В. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студентов вузов. Москва: Мир и Образование, 2003. 592 с.
 6. Гусейханов М. К., Раджабов О. Р. Концепции современного естествознания: учебник. Москва: Дашков и К°, 2007. 540 с.
 7. Ейнштейн А. Влияние Максвелла на развитие представлений о физической реальности. Собр. науч. тр. Москва: Наука, 1967. Т. 4. Статьи, рецензии, письма. Эволюция физики. С. 136-139.
 8. Ильичев Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалев С. М., Панов В. Г. Философский энциклопедический словарь. Советская энциклопедия. Москва. 1983. 840 с.
 9. Лавриенко В. Н., Ратников В. П Концепции современного естествознания: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 317 с.
 10. Лихин А. Ф. Концепции современного естествознания: учеб. Москва: Проспект, 2006. 264 с.
 11. Меркулов И. П. Научное познание: когнитивно- эволюционный ракурс. Научный процесс: когнитивный и социокультурный аспекты. М.: ИФРАН, 1993. С. 4-27.
 12. Опанасюк А. С. Сучасна фізична картина світу: навч. посібник / Сум. держ. ун-т. Суми, 2005. 328 с.
 13. Раджабов О. Р. Физическая картина мира в аспекте классической, неклассической и постнеклассической рациональности: монографія / Москов. пед. госуд. ун-т. Москва: Прометей, 2010. 316 с.
 14. Растьогін М. Ю. Формування уявлень фізичної картини світу в учнів основної школи у процесі навчання фізики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Кіровоград. Держ. Пед.. ун-т ім. В. Винниченка. Кіровоград, 2011. 252 с.
 15. Садохин А. П. Концепции современного ествествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 447 с.
 16. Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. / ИФРАН. Москва, 1994.  274 с.
 17. Філон М. І., Кримець О.М. Наукова картина світу у філософському й лінгвістичному вимірах. Термінологічний вісник. Харків, 2013. Вип. 2(1). С. 50-55.
 18. Школа О. В. Еволюція фізичної картини світу в курсі теоретичної фізики Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки.  2014.  Вип. 66. С. 107-114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_66_20. (дата звернення: 15.04.2018).
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 12.11.2018 | Переглядів: 972 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar