Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Повар С.В. АЛГОРИТМИ ЦИКЛІВ СТВОРЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕОРІЙ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Повар С.В. [sv.povar@bk.ru]
ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v3-17/2018_3-17-Povar_FMO.pdf

АЛГОРИТМИ ЦИКЛІВ СТВОРЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТЕОРІЙ  ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Анотація. Матеріал статті має конструктивно-пошуковий характер і стосується доповнень методології організації науково-дослідницької самостійної роботи студентів (НДСРС). Спираючись на проведений автором аналіз процедур створення ряду фізичних теорій з точки зору послідовності процесів інтеграції знань, виокремлено два види циклів наукової творчості та побудовано їх схеми – алгоритми. Алгоритми циклів наукової творчості (ЦНТ) виокремлюють найважливіші ланки наукової творчості та показують їх зв’язки і роль у ході наукової роботи, допомагають студенту усвідомити класифікацію методів наукового дослідження у фізиці та послідовність їх застосування у конкретній науково-дослідній роботі, а також усвідомити органічну єдність циклу наукової творчості.
 Алгоритми циклів формування фізичних теорій (циклів наукової творчості) як ущільнення інформації можуть слугувати візуальним стимулюючим орієнтиром у творчій самостійній роботі.
У статті також наводяться приклади з історії фізики: 1) створення Альбертом Ейнштейном спеціальної теорії відносності (СТВ) на основі вже існуючих на початку двадцятого століття експериментальних фактів (тобто  демонструється узгодження з алгоритмом циклів наукової творчості першого виду); 2) створення Альбертом Ейнштейном загальної теорії відносності (ЗТВ) (теорії тяжіння) завдяки „мисленному експерименту”, вдалому вибору математичних методів та інтеграції математичних знань (узгодження з алгоритмом циклів наукової творчості другого виду). Автором аналізуються передумови створення цих теорій. Наведені приклади містять інтелектуально-емоційні моменти і зв’язки, які позитивно впливатимуть на формування особистісних якостей науковця.
Запропонований аспект подання алгоритмів циклів наукової творчості допоможе студенту створити прообраз наукової діяльності, усвідомити класифікацію методів наукового дослідження, їх застосування на різних етапах роботи, спонукатиме до самоосвіти, до самовдосконалення.
Ключові слова: інтеграція знань, фізична інтуїція, модель, цикл творчості,  самостійна робота.

ALGORITHMS OF CYCLE OF THE CREATION OF PHYSICAL THEORIES
AS A MEANS OF ACTIVATION OF SCIENTIFIC AND RESEARCHING SELF-WORKING STUDENTS

S.V. Povar
State institution of higher education «Kryvyi Rih National University», Ukraine

Abstract. The material of the article is structurally exploratory and concerns the additions to the methodology of the organization of research and development of independent work of students (RDIWS). Based on the author's analysis of procedures for the creation of a number of physical theories in terms of the sequence of knowledge integration processes, two types of cycles of scientific creativity are identified and their algorithms are constructed. Algorithms of the cycles of scientific creativity (CSC) distinguish the most important links of scientific creativity and show their connections and role in the course of scientific work, help the student to understand the classification of methods of scientific research in physics and the sequence of their application in a particular research work, as well as to realize organic unity cycle of scientific creativity.
Algorithms of cycles of formation of physical theories (cycles of scientific creativity) (as a compaction of information) can serve as a visual stimulating benchmark in creative independent work.
Examples from the history of physics are also given in the article: 1) the creation of a special theory of relativity (STR) by Albert Einstein on the basis of experimental facts already existing at the beginning of the twentieth century (that is, the agreement with the algorithm of the cycles of scientific creativity of the first kind is demonstrated); 2) the creation of Albert Einstein's general theory of relativity (GTR) (gravitation theory) due to "thought experiment", a successful choice of mathematical methods and the integration of mathematical knowledge (alignment with the algorithm of the cycles of scientific creativity of the second type). The author analyzes the preconditions for the creation of these theories. The examples presented include intellectual-emotional moments and connections that will positively affect the formation of the personality traits of a scientist.
The proposed aspect of presentation of algorithms of cycles of scientific creativity will help the student to create a prototype of scientific activity, to understand the classification of scientific research methods, their application at different stages of work, to encourage self-education, to self-improvement.
Key words: integration of knowledge, physical intuition, model, cycle of creativity, independent work.

Список використаних джерел

  1. Гарднер М. Теория относительности для миллионов. Перевод с англ. Москва: Атомиздат, 1967. 192 с.
  2. Лавров С. Творчество и алгоритмы. Наука и жизнь. 1985. №3. С. 40-49.
  3. Психологія: Підручник для ВНЗ / за ред. Е.Л. Трофімова. Київ: Либідь, 2001. 561 с.
  4. Разумовский В.Г. Творческие задачи по физике в средней школе. Москва: Просвещение, 1966. 155 с.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 13.11.2018 | Переглядів: 932 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar