Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Салтикова А.І., Завражна О.М., Хурсенко С.М. З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗВО
Салтикова А. Завражна О. Хурсенко С [0809saltykova@gmail.com]
СумДПУ імені А.С.Макаренка, СНАУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v3-17/2018_3-17-Saltykova_Zavrazhna_Khursenko_FMO.pdf

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗВО

Анотація. Навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян пов’язане з організаційними, педагогічними та психологічними труднощами. Це період адаптації майбутнього абітурієнта до нових реалій, до життя в незвичних умовах та іншому мовному середовищі. Слухачі підготовчого відділення за один навчальний рік повинні пристосуватися до нових вимог та організації навчального процесу і опанувати важливі для подальшого навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) дисципліни. Для інженерно-технічної чи природничої спрямованості майбутньої професії, серед курсів, що вивчають студенти-іноземці обов’язково є мова, математика, фізика, хімія, інформатика та інші. Заклад вищої освіти повинен забезпечити іноземним громадянам якісні навчальні послуги. У зв’язку з цим набуває актуальності розробка нових підходів та методик навчання іноземних громадян спеціальним дисциплінам на підготовчому відділенні ЗВО. У роботі узагальнено досвід проведення перших занять з фізики для таких студентів. Звернено увагу, що для оптимальної організації процесу навчання і досягнення високих результатів викладач повинен раціонально розподіляти і використовувати свій робочий час, повинен уміти планувати свою діяльність і точно передбачати дії студентів. Приведено методику, яка ґрунтується на системному підході до навчання та враховує особливості організації навчального процесу на підготовчому відділенні. Показано, що зміст навчального матеріалу повинен бути тісно пов’язаний та адаптований з програмою навчання мови з урахуванням поступового нею оволодіння. В методиці враховано рівень підготовки з фізики і майбутню спеціалізацію. Запропоновано завдання для організації самостійної роботи над матеріалом, що вивчається. Зосереджена увага на досвіді використанні ігрових та ІК технологій в процесі навчання фізики. Доведена ефективність використання інноваційних технологій під час навчання фізики іноземних громадян на підготовчому відділенні ЗВО.
Ключові слова:  іноземні студенти, підготовче відділення, вивчення фізики, вступні заняття, самостійна робота.

EXPERIENCE OF THE FIRST LESSONS OF PHYSICS
FOR FOREIGN CITIZENS AT PREPARATORY DEPARTMENT OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Alla Saltykova, Olena Zavrazhna
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine
Svitlana Khursenko
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Abstract. Studding at the preparatory department for foreign citizens is associated with organizational, pedagogical and psychological difficulties. This is the period of adaptation of the future entrant to new realities, to life in unusual conditions and another language environment. Students of the preparatory department for one academic year should adapt to the new requirements and organization of the educational process and learn the important disciplines for further study at the institution of higher education (IHE). For the engineering-technical or natural orientation of the future profession, among the courses studied by foreign students must be language, mathematics, physics, chemistry, computer science and others. The institution of higher education should provide high quality educational services to foreigners. In this connection, the development of new approaches and methods of training foreign citizens to special disciplines in the preparatory department of the IHE becomes relevant. The paper summarizes the experience of conducting the first physics classes for such students. Attention is drawn to the fact that for the optimal organization of the learning process and the achievement of high results, the teacher must rationally distribute and use his working time, be able to plan his activities and accurately predict the actions of students. A methodology based on a systematic approach to learning is given and takes into account the peculiarities of the organization of the educational process at the preparatory department. It is shown that the contents of the educational material should be closely linked and adapted to the language learning program taking into account the gradual mastery of it. The methodology takes into account the level of training in physics and future specialization. A task for the organization of independent work on the material being studied is proposed. Focused attention to the experience of using gaming technologies in the process of studding physics. The efficiency of the use of innovative technologies during training of physics of foreign citizens in the preparatory department of ZOO is proved.
Key words: foreign students, preparatory department, studying physics, introductory lessons, independent work.

Список використаних джерел

  1. Адаменко О. В., Разорьонова М. В. Проблеми навчання в Україні іноземних громадян як об’єкт педагогічних дисертаційних досліджень 1990-2010 років. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи.  Київ, 2011. Вип. 29. С. 3-7.
  2. Білоус О. А. Адаптаційні проблеми іноземних студентів інженерного профілю. Вісник психології і педагогіки: збірник наукових праць. 2012. Вип. 7. URL: http://www.psyh.kiev.ua /Білоус_О.А._Адаптаційні_проблеми_іноземних_студентів_інженерного_профілю (дата звернення: 17.10.2018).
  3. Борисенко Т. В. Особливості соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ. Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. Харків, 2013. Вип. 4. С.139-148.
  4. Емельянова Т. В. О некоторых психолого-практических аспектах математической подготовки иностранных студентов в техническом университете. Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 27-28 литстопада 2014 р.). Харків: ХНАДУ, 2014. С. 207-211.
  5. Завражна О. М., Лобас О. М. Принцип наступності самостійної роботи учнів і студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. №2(28).  С. 267 - 274.
  6. Каменецкий С. Е., Михайлова В. В. Формы обучения физике: традиции, инновации. Уфа: БашГУ, 2001. 166 с.
  7. Нємець К. А., Вірченко П. А. , Ключко Л. В. Актуальні питання адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України (із досвіду роботи кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства). Проблеми сучасної освіти.  2016.  Вип. 7. С. 97-102.
  8. Пухно С. В., Салтикова О. М., Завражна О. М. Психолого-педагогічні особливості адаптації студентів- іноземців до навчання у ВНЗ.  Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології (м. Суми, 12 квітня 2018 р.). Суми: вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. С. 36-37.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 13.11.2018 | Переглядів: 846 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar