Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Салтикова А., Завражна О., Шкурдода Ю. РОЗРОБКА ТА МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ДЕ БРОЙЛЯ...
Салтикова А. Завражна О. Шкурдода Ю [0809saltykova@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Saltykova_Zavrazhna_Shkurdoda_FMO.pdf

РОЗРОБКА ТА МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
З КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ
ПО ВИЗНАЧЕННЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ДЕ БРОЙЛЯ  ЕЛЕКТРОНА

Формулювання проблеми. Невід’ємною складовою курсу фізики у закладах вищої освіти є лабораторний практикум. На сьогодні актуальною є проблема його модернізації. Особливо це стосується структури лабораторного практикуму, змісту та матеріального забезпечення. При розробці та впровадженні у навчальний процес нових лабораторних робіт слід реалізовувати особистісно-орієнтований, діяльнісний та компетентнісний підходи. У статті пропонується розробка та методичний супровід лабораторної роботи з квантової фізики «Визначення довжини хвилі де Бройля електронів» з урахуванням цих підходів.
Матеріали та методи. Під час виконання лабораторної роботи студенти впевнюються в корпускулярно-хвильовому дуалізмі мікрочастинок та дослідно визначають довжину хвилі де Бройля електронів. Акцент було зроблено на таку організацію навчання, коли студент активно включений в процес, який передбачає аналіз запропонованих завдань, самостійний пошук розв’язку, узагальнення висновків.
Результати. При виконанні етапів лабораторної роботи у студентів формується ряд загальних та професійних компетентностей: здатність працювати в команді; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання з фізики, математики при вирішенні професійних завдань; володіння математичним апаратом фізики.
Висновки. Лабораторну роботу можна включити в лабораторний практикум з квантової фізики. Крім цього її можна запропонувати як  домашнє завдання на практичному занятті з теми «Корпускулярно-хвильовий дуалізм мікрочастинок. Гіпотеза де Бройля» або ж як елемент самостійної роботи студентів. У цьому випадку студенти отримують фотокопії електронограм алюмінію та інформацію щодо характеристик електронографа, на якому вони були отримані та виконують роботу самостійно за інструкцією. Метод контролю за виконанням обирає сам викладач.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фізика, лабораторна робота, студенти,  довжина хвилі  де Бройля, електрон.

DEVELOPMENT AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF LABORATORY WORK ON QUANTUM PHYSICS
FOR THE DETERMINATION OF THE DE BROGLIE
ELECTRON WAVELENGTH

A. Saltykova, O. Zavrazhna

Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine
Yu. Shkurdoda
Sumy State University, Ukraine

An integral part of the physics course in higher education institutions is a laboratory workshop. Today the problem of its modernization is urgent. This is especially true of its structure, content and material support.
Formulation of the problem. When designing and introducing into the educational process new laboratory works, one needs to implement personally oriented, activity and competence approaches. The article proposes the development and methodological support of laboratory work on quantum physics "Determination of the de Broglie wavelength of the electron" taking into account these approaches.
Materials and methods. During laboratory work students have convinced of wave end particle duality of microparticles and  determine the length of de Broglie wave of electrons. The emphasis was placed on such training organization during laboratory work, when the student was actively involved in the process, which includes an analysis of the proposed tasks, an independent search for a solution, and a synthesis of conclusions.
Results. When performing stages of laboratory work students develop a number of general and professional competencies: the ability to work in a team; the ability to search, process and analyze information from different sources; the ability to apply acquired knowledge in practical situations; the ability to use systematic theoretical and practical knowledge in physics, mathematics in solving professional problems; possession of a mathematical apparatus of physics.
Conclusions. Laboratory work can be included in a laboratory workshop on quantum physics. In addition, it can be offered as homework in a practical lesson on the topic "Corpuscular-wave dualism of microparticles. De Broglie hypothesis" or as an element of independent work of students.
Keywords: physics, laboratory work, students, de Broglie wavelength, electron.

Список використаних джерел

  1. Атаманчук П. С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Кам`янець-Подільський К-ПДПІ, ІВВ, 1997. 136 с.
  2. Барановський В.М., Василівський С.Ю. Удосконалення методики проведення лабораторного фізичного практикуму з механіки за допомогою програмних продуктів. Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від. 2003. Вип.9. С.134-136
  3. Величко С.П., Коршак Є.В. Концептуальні основи розвитку навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі. Наук.-метод. зб.: Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі. Кіровоград: КДПУ. 1998. С. 4-10.
  4. Вовкотруб В.П. Ергономічні чинники розвитку навчального фізичного експерименту. Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від. 2003. Вип.9.  С.138-139.
  5. Желюк О.М. Удосконалення навчального фізичного експерименту засобами сучасної електронної техніки: дис. ... канд. пед. наук 13.00.02. Рівне, 1996. 226 с.
  6. Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальний курс фізики: У 3 т.3 ред. І.М. Кучерук. Київ: Техніка, 2006. Т.3. 518 с.
  7. Подопригора Н.В. Психолого-педагогічні аспекти впровадження нових технологій до навчального фізичного експерименту. Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т., інформаційно-вид. відділ. 2004. Вип.10. С.155-158.
  8. Салтикова А.І., Шкурдода Ю.О. Використання віртуальних робіт у лабораторному практикумі з фізики атомного ядра. Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів: матеріали VI Міжвузівської методичної конференції (Суми, 24 квітня 2012 р.). Суми: Вид-во СумДУ, 2012. с. 28-30.
  9. Zavrazhna О. M., Odnodvorets L. V., Pasko O. O., Saltykova A. I. Methodological Bases for Study Nanotechnology in the General Physics Course of Higher Educational Institutions. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017. Vol. 9, No 5. 05032(8pp).
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 975 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar